Helse og mestring

Nyheter om helse og korona, helsetjenester for barn, kjøp av korttidsplasser for koronapasienter, informasjon rettet mot helsepersonell.
Kjøp av korttidsplasser for koronapasienter

Kristiansand kommune og Lindesnes kommune, samt kommunene Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand, har inngått avtale om kjøp av korttidsplasser for koronapasienter.

Les mer

Oversikt over gratis mattilbud i Kristiansand 

Oversikten    

Smittevern på sykehjem - film (2. april)

Brev fra sykehjemsoverlegen til pårørende (31. mars)

Kommuneoverlege Kari Beate Johnsen har skrevet et brev til pårørende til beboere på sykehjem

Notat fra kommuneoverlegen om karantene (31. mars) 

Kommuneoverlegen har skrevet et notat om praktiseringen av karantene den 31. mars. 

Kontaktinformasjon til lavterskeltilbud innenfor rus og psykisk helse i Kristiansand (30. juni)

Kristiansand kommune har tett dialog med frivillige og organisasjoner og har laget en felles oversikt over lavterskeltilbud, med kontaktinformasjon. Her er oversikten oppdatert 30. juni.

 

Koronasenteret er flyttet (17. mars)  - endret 20. mai   

Koronasenteret ble 17. mars flyttet fra Valhalla helsesenter til Tangvall. 20. mai ble koronasenteret flyttet til Kløvertun rehabiliteringssenter.  

Etablerer korttidsplasser for koronapasienter (17. mars)    

Kristiansand kommune vil etablere et tilbud med korttidsplasser for koronapasienter på Kløvertun. Tilbudet vil bli for pasienter som ikke allerede bor i bofelleskap, sykehjem eller omsorgsbolig.

Hva skjer på legevakta? Film (17. mars)       

Hva gjør du om du får symptomer på luftveissykdommer og hva skjer når du kontakter legevakta?

I denne videoen guider legevaktoverlege Siri Boye deg gjennom hva som skjer når du tar kontakt med legevakta.    

Koronakarantene etter Danmark (15. mars) 

Koronakarantene for personer som har vært i Danmark

Oppdatert 15. mars:

Personer som har vært i Danmark siste 14 dager må holde karantene i tråd med karanteneforskriften. Karantenen gjelder i 14 dager etter hjemkomst og gjelder den som har reist, ikke andre i husstanden som bare skal i karantene om de får symptomer. 

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted i egen bokommune. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

Dispensasjon fra karantene kan bare gis til helsepersonell i svært viktige funksjoner der det er umulig å skaffe alternativ arbeidskraft.

Dispensasjon kan bare gis av kommuneoverlege i situasjoner der leder dokumenterer behov og at personen er frisk. Kommuneoverlegen vil i dispensasjoner gi vilkår som gjelder personellets karantenetid.

Forskriften   

Informasjon til ansatte (15. mars)

Viktig melding fra smittevernet i Kristiansand kommune: 

Nå er det viktig at alle holder seg fortløpende orientert om retningslinjer på fhi.no og øker fokuset på smittevern i eget hus og tjeneste. Våre brukere og beboere er spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av korona.

Kristiansand kommune følger folkehelseinstituttets anbefalinger om håndtering av koronavirus. Vi ser likevel at det er behov for noen presiseringer ut til tjenestene.

Følgende presisering er godkjent av kommuneoverlege Dagfinn Haarr og gis 15.03.20:

Vi følger fhi sine anbefalinger om karantene og isolasjon for våre ansatte

Ansatte som er syke skal holde seg hjemme. Ved akutte symptomer på luftveisinfeksjon testes ansatte med pasientkontakt i helsetjenesten. Disse rådene kan endres raskt, sjekk her først

Beboere på helseinstitusjoner som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon isoleres umiddelbart og skal per dags dato testes for koronavirus. Dette kan endres sjekk link over først.

Mistenkt tilfelle av koronavirus hos beboer/bruker i helsetjenesten isoleres som dråpesmitte med briller. Det er viktig at en isolerer raskt ved mistanke. Det må gå minst 24 timer fra beboer fikk symptomer til testen gjennomføres for å unngå falskt negative prøvesvar.

Alle ansatte med pasientkontakt må kjenne til rutiner for isolering, hvor de finner smittevernsutstyr og hvordan de tar dette på og av med riktig teknikk.

Her finner dere fremgangsmåte for på- og avkledning. 

Rutine for isolering og utbruddshåndtering finnes i Kristiansand kommunes kvalitetssystem under infeksjonskontrollprogram. Denne er laget for sykehjem og vil måtte tilpasses andre tjenester lokalt.

Besøk i boliger og institusjoner

Vi viser til nettside. Per dags dato er sykehjemmene i all hovedsak stengt for besøkende.

Sosialt samvær blant beboerne på institusjon/bolig

I utgangspunktet oppfordres det til at færrest mulig mennesker samler seg. Samtidig kan våre beboere og brukere være sårbare for den påvirkningen langvarig isolering/karante/mangel på sosialt samvær kan gi.

Dersom dere tenker at beboerne ikke tåler dette så godt, ingen har symptomer på luftveisinfeksjon, dere kan tilrettelegge slik at det er minimum 1 meter mellom beboerne og unngår at de forsyner seg av de samme fatene (spør heller hva de ønsker å spise) kan dere samle de til måltid.

Der det er vanskelig å få til god nok avstand, benytt mindre grupper på 2-3 beboere av gangen. Det er viktig at dere har høyere fokus på renhold av kontaktpunkter (steder som mange berører) generelt og håndhygiene også blant beboerne.

Organisering av avdelingene  

Vi oppfordrer til at de enkelte avdelingene opptrer mest mulig som lukkede enheter hvor beboerne på en avdeling holder seg mest der eller ute i fri natur. Dersom det er mulig, unngå at de ansatte går på tvers av avdelinger og tjenester, dette vil minske spredningen dersom en av beboerne eller ansatte skulle være smittebærende.

Innleggelse av beboere fra sykehjemmene til SSK 

Vi skal ikke legge inn pasienter fra sykehjemmene til SSK uten en svært grundig legevurdering.

Her finner dere informasjon fra fhi om håndtering av korona, hold dere oppdatert. 

Sykehjem

Hjemmetjenesten  

Vi vil oppfordre alle til å lese godt gjennom selv og forsøke å finne informasjonen på fhi.no, kommunens intranett og kvalitetssystemet.

Hygienesykepleier Nina Skåra og kommuneoverlege Dagfinn Haarr  

Hva skal du gjøre? Film om smittevern (14. mars)

Hygienesykepleier Nina Skåra med gode tips og råd!

Kort versjon av filmen 2.54

Restriksjoner for sykehjemsbesøk (13. mars)    

Utgitt 13. mars:

For å skjerme våre beboere mot smitte av koronavirus er det fredag 13. mars innført strenge regler for besøk på våre sykehjem.

Besøk av sosial karakter og alle andre besøk som ikke er påkrevd, skal avventes.

Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten/beboeren er først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. Se kontaktinformasjon til sykehjemmene nedenfor. 

Sosiale arrangement på kommunens sykehjem vil av samme grunn avlyses/utsettes.

Alle sykehjem i Kristiansand er knyttet til et omsorgssenter. Oversikt over finner du under fanen "Oversikt over omsorgssentrene" litt nede på siden.

Kontaktinformasjon omsorgssentrene     

Kontakt for media:

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91353690

Deler legevakta (13. mars)  

Utgitt 13. mars    

Til helsepersonell med pasientkontakt (13. mars)

Utgitt 13. mars av kommuneoverlegen

  • Helsepersonell med akutt luftveisinfeksjon, og som har vært i koronaområder eller har nærkontakt med bekreftet koronasmittet, skal forholde seg til karantenereglene.  
  • Helsepersonell med luftveisinfeksjoner som tester negativt, kan gå på jobb en dag etter symptomfrihet.  
  • Testkapasiteten er begrenset, og de som har hatt kontakt med koronapasienter eller som har reist utenfor Norden, blir prioritert.

Gjelder umiddelbart, og gjelder altså helsepersonell med pasientkontakt

Følg med på ny informasjon   

Slik kommer du på Innafor/intranett

Slik kommer du som ansatt inn på Innafor (intranett) når du ikke er på en kommunal PC:

Gå inn på www.office.com og logg deg inn med din jobb e-postadresse (xxx@kristiansand.kommune.no) og ditt passord.  

Du kan også laste ned Microsoft SharePoint som en app via mobilen din fra Google Play eller App Store. Mer informasjon om dette finner du på Innafor.

Informasjon til helsepersonell fra FHI (lenkesamling)  

Definisjoner av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

Melding og varsling   

Testing og diagnostikk  

Antall analyserte prøver og prøveresultater   

Tiltak i primærhelsetjenesten  

Sykehjem og smittevern   

Tiltak i spesialisthelsetjenesten   

Hjemmetjenesten og smittevern   

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter    

Hjemmekarantene og hjemmeisolering   

Opphevelse av isolasjon  

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten      

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier        

Råd til tannhelsetjenesten     

Helsetjenester for barn og unge

Nytt om helsestasjonene og Familiens hus