Kommuneplanens samfunnsdel

KORT FORTALT

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. En masterplan, som legger føringer for all planlegging i kommunen.

 

Kommuneplanen er langsiktig og består av en arealdel og en samfunnsdel. Formålet er å legge til rette for en langsiktig og forutsigbar politikk for en bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. Planen er politikernes viktigste styringsverktøy.

 

Samfunnsdelen har visjonen «Sterkere sammen». Den er bygget på FNs bærekraftsmål og er utarbeidet med bred medvirkning fra politikere, innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.

 

Samfunnsdelen er kommunens svar på hvordan vi sammen skal møte framtidens utfordringer. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som blant annet folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk.

 

Det er vedtatt tre satsingsområder med mål og strategier som politikere og ledere på alle nivåer skal bidra til at følges opp. Satsingsområdene er Attraktiv og miljøvennlig, Inkluderende og mangfoldig og Skapende og kompetent.

 

Samfunnsdelen

Arealstrategien er inkludert i samfunnsdelen, og skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken og følges opp i kommuneplanens arealdel.  

 

Arealdelen beskriver hvordan kommunen planlegger både å bruke og verne arealene i kommunen. Den viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger, kollektivtransport, skoler, omsorgstjenester, barnehager m.m. Arealdelen viser også hvor vi skal ha grønne områder og natur som ikke skal bygges ut.

 

Kommuneplanen skal følges opp i Økonomiplan med mål og konkrete tiltak.

 

I kommuneplanen er det skissert noen forutsetninger som må være på plass internt i organisasjonen for at vi skal lykkes med satsingsområdene. 

Sterkere sammen

Kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 (PDF)

Kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 (Nettversjon)

Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse. Prosessen kan følges via siden kommuneplanens arealdel

Politisk behandling og vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi ble vedtatt av bystyret 23. september 2020. 

Politisk behandling og vedtak fra 2020

Da planforslaget var på høring kom det inn 50 høringsuttalelser. Alle høringsuttalelsene ble lest, kommentert og vurdert av administrasjonen. Vedlegg 4 til bystyrets behandling viser et sammendrag av innspill og administrasjonens kommentarer til hvordan disse er fulgt opp i planforslaget.

Det ble utarbeidet seks fagnotater som utgjorde det faglige grunnlaget for den overordnede arealstrategien. Notatene inneholdt også innspill til samfunnsdelen og det oppfølgende arbeidet med kommuneplanens arealdel. Fagnotatene var bakgrunnsdokumenter og ikke en formell del av kommuneplanens samfunnsdel eller den overordnede arealstrategien.

Fagnotater

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok 13. mai 2020 å legge forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel - 2020

Hovedinnholdet i forslaget:

Visjon: Sterkere sammen

Tre satsingsområder med mål og strategier peker på de områdene som skal ha størst oppmerksomhet:

• Attraktiv og miljøvennlig
• Inkluderende og mangfoldig
• Skapende og kompetent

Overordnet arealstrategi viser hvordan arealplanleggingen skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken.

Plandokumentet kan du lese her som bladbar variant (ekstern lenke)

Plandokumentet (PDF)

Formannskapet vedtok en del tilleggspunkter til plandokumentet som ikke er innarbeidet i høringsforslaget, men som følger saken.

Du kan lese protokollen inkludert tilleggspunktene her

Dokumenter i saken

Her finner du andre dokumenter og vedlegg til saken

Informasjons- og høringsmøter

Det vil også inviteres til digitale høringsmøter som annonseres her og i Fædrelandsvennen seinere.

26. mai var det frokostmøte i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen om ny kommuneplan. 

Gjestebud og andre medvirkningsarrangementer

Gjestebudsmetoden handler om at innbyggere inviterer gjester hjem til seg for å diskutere og gi innspill på aktuelle tema.

Det ble avhold 17 gjestebud med til sammen 85 deltakere i alderen 10 til 96 år, fra ulike deler av kommunen.

Du kan lese mer om innspillene her. 

Tilbakemeldingen viser at det er rekruttert gjestebud via alle markedsføringskanalene. Spørsmålene ble også godt mottatt og skapte engasjement. Noen synes de var omfattende og kunne trengt flere møter.

Andre medvirkningsarrangementene

30.01: «Student- og ungdomsverksted - hvordan utvikle Kristiansand til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn?" Universitetet i Agder. 

28.01: Elever fra Songdalen skole og Holte skole viste formannskapet sine ideer for fremtidsrettede og bærekraftige bedrifter, og elever fra Kongsgård skolesenter har lagd nettavis.

30.01: Student- og ungdomsverksted. Hvordan utvikle et mer miljøvennlig og bærekraftig Kristiansand?    

06.12: Frokostmøte i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansand: Ny storkommune - ny strategi. 

28.11: Uformell dialog om hva som oppleves som gode steder for innbyggerne på Rutebilstasjonen i Kristiansand. Snakk om stedskvalitet og nærmiljø.  Du kan lese mer om arrangementet og innspillene som kom.

9.11:  Innbyggerne i ny kommune inviteres til Seminar og paneldebatt om bærekraftsmålenes betydning i Kristiansand. 

5.11 inviterer vi sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen de unge arbeidstakerne til å komme med innspill på U40 - Vår fremtid - vår by

Planprogram

Frist for å komme med formelle innspill til arbeidet var 21. juni 2019.

Tidlig medvirkning og i utarbeidelse av selve planforslaget foregikk høsten 2019 og etter årsskiftet.

Kommunen inviterte til medvirkninger ved bruka av mange ulike metoder i arbeidet med utforming av innholdet i planen.

Formålet var å lage kommuneplanens samfunnsdel som en tydelig, overordnet og strategisk plan for utvikling av nye Kristiansand. Kommuneplanen ble tuftet på FNs bærekraftsmål og på gjeldende planer i de tre kommunene.  

Det skulle utarbeides en overordnet arealstrategi for den nye kommunen som en del av samfunnsdelen. Arealstrategien viser sammenhengen mellom mål i samfunnsdelen og arealpolitikken.

Den skal gi en tydelig retning for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv og vil være førende for arbeidet med ny arealdel. 

Her er ordførerens tanker om ny kommuneplan

Fellesnemnda vedtok et arbeidsopplegg for planarbeidet som beskrevet i vedtatt planprogram.

Lenke til fellesnemdas endelige behandling og vedtak.    

Følgende tema var sentralt i arbeidet:

  • En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp og bli eldre i
  • Regional drivkraft, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune
  • Forsterke byens og hele kommunes attraktivitet og tiltrekningskraft
  • Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats
  • Styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med innbyggerne
  • En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår

Lenke til vedtak fra fellesnemnda 

Høringsbrev til interessenter og offentlige instanser   

Bakgrunnsdokumenter

Kursrapport fra NMBU             

Helhetlig ROS-analyse for nye Kristiansand      

Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand             

Planstrategi for nye Kristiansand   

Oversikt over planstatus i Søgne, Songdalen og Kristiansand     

Utfordringsbildet for nye Kristiansand 2018 

Kontakt

Spørsmål kan rettes til

Planrådgiver: Grete Sjøholt, tlf. 982 87 902