Gjeldende arealdeler

Den nye planen vil erstatte arealdelene fra de tidligere kommunene:

  • Kristiansand vedtatt 2011
  • Songdalen vedtatt 2012
  • Søgne vedtatt 2019.

Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder disse planene som kommunedelplaner.

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 28.02.2019. Arealdelen følger opp samfunnsdelen som ble vedtatt juni 2018.       

Kommuneplanens arealdel for Songdalen 2012 

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 26.09.2012. 

Da kommunestyret vedtok planstrategi for valgperioden 2015-2019, vedtok de også å sette i gang med revisjon av kommuneplanen. Så begynte diskusjonen om kommunesammenslåing, og i juni 2017 gjorde Stortinget sitt vedtak.

På bakgrunn av dette bestemte kommunestyret å ikke revidere kommuneplanen, men fortsatt bruke den eksisterende inntil kommuneplan for ny kommune blir vedtatt.

Samfunnsdelen sine hovedsatsinger og hovedmålsettinger lå til grunn for utarbeidingen av arealdelen. Økonomiplanens handlingsprogram har også vært kommuneplanens handlingsdel.


Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 for gamle Kristiansand kommune         

Kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016.

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi ble vedtatt 23. september 2020. Det betyr at kommuneplanen "Styrke i muligheter" bare er gjeldende for arealdelen fra side 53.

Vedlegg 1 samfunnssikkerhet og beredskap, som er sammendrag av rapport om risikovurdering og samfunnssikkerhet i Kristiansand 2009, er erstattet av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i flere av dataene som ligger til grunn for temakartene er oppdatert etter at kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt.

Kommuneplanens arealdel er endret på noen punkter etter vedtaket i september 2011:

Formannskapet vedtok mindre endring av kommuneplanens bestemmelser 17. april 2013.

Formannskapssaken 17. april 2013 omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte areaformål i sjø. Med bakgrunn i manglende presisering i tegnforklaring er sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, å anse som "ikke planlagte".

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21. september 2016, sak 122/16.

Kommuneplanens bestemmelser er oppdaterte i samsvar med vedtatte endringer etter 2011. Trykt planhefte og plankart er tilgjengelig på Innbyggertorget, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi. Det betyr at kommuneplanen "Styrke i muligheter" bare er gjeldende for arealdelen fra side 53 i plandokumentet og ut. Overordnet arealstrategi med tilhørende retningslinjer i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030 vedtatt 23.09.2020 erstatter føringer, utfordringer og hovedgrep (side 47-51) i kommuneplanen 2011.

Overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030

Overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 23.09.2020  erstatter føringer, utfordringer og hovedgrep (side 47-51) i kommuneplanen 2011.