Etter høring

Det er kommet inn over 300 høringsuttalelser til planforslaget. Uttalelsene vitner om et stort engasjement både fra de som representerer utbyggingsinteresser og fra privatpersoner og organisasjoner som ønsker bevaring av områder. Flere offentlige myndigheter har fremmet innsigelse til planforslaget. Oppsummering av uttalelsene og administrasjonen sin vurdering av disse vil gå frem av saksdokumentene når saken fremmes for behandling i bystyret.

Avinor, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsene ble presentert for formannskapet i møte 15.mars 2023.

Nedenfor finner du høringsbrevene med innsigelser. Du kan søke innsyn i høringsuttalelsene i kommunens offentlige journal.