Bør bli bedre for barn i byen

Sjetteklassingene Amalie Eikeland Iversen og Kenneth Mathias Skagestad var først ut på dialogmøtet for Kvadraturen og Eg. De fortalte hvor fint det er å bo nært byen og naturen i Baneheia.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

Dialog Amalie og Kenneth.jpg

Sjetteklassingene Amalie Eikeland Iversen og Kenneth Mathias Skagestad. Foto: Raimond Oseland

De er elever på Tordenskjoldsgate skole, bedre kjent som Todda. Amalie liker seg godt på Eg og synes det er fint å bo nær Baneheia og Stampa. Skolegården på Todda brukes både i skoletiden og på ettermiddagen, så den kunne vært større. Veien ned fra Eg kan være litt skummel fordi det kommer en del syklister i stor fart fra Lund og over Oddernesbrua. De savner en butikk på Eg. Amalie tenker at den kan bli en møteplass for de som bor i området. 

Kenneth synes det er fint å bo i byen fordi det er nær butikker, Aquarama og Fiskebrygga. Men han synes det er dårlig med lekeplasser i byen. Han ønsker seg også flere markeder i byen om sommeren.  Som elev ved Todda ønsker han at skolen og klasserommene skal få en oppgradering.

Friarealene på Eg viktige møteplasser

Dialog Tomine og Jakob.jpg

Når elevene fra Todda begynner på ungdomsskole må de ut av bydelen og over til Grim. Tomine Iversen og Jakob Nilsen (bildet) er elever på Grim ungdomsskole. Tomine synes det var spennende å komme fra Todda, hvor alle kjente alle, og over til Grim. Hun synes Eg har vært et fint sted å vokse opp, men liker dårlig at de mister deler av Egsjordene. Friarealene på Eg er viktig som møteplasser og de brukes til ulike aktiviteter både sommer og vinter.  

Jakob fulgte opp med sin bekymring for at Egsjordene forsvinner fordi de mister plasser de kan være.  En populær aktivitet på Egsjordene er frisbeegolf. Han påpekte at det er på tide at gresset klippes på banen, en liten utfordring ordføreren merket seg.   

Ønsker miljøgater i Posebyen

Jan Rune Johansen er trebarnsfar med bolig i Posebyen. Denne delen av Kvadraturen er bosted for mange ulike mennesker. Barnefamilier er i mindretall, og det ønsker Johansen at det gjøres noe med.  Viktige tiltak er reduksjon av fremmedparkering og tilrettelegging av miljøgater selv om det innebærer at beboerne ikke kan parkere rett utenfor inngangsdøra. Barn i gatene skaper liv og Johansen tenker at et par avstengte gater som barna kan leke i er et viktig bidrag for å gjøre Posebyen barnevennlig. Han etterlyste flere gode møteplasser og gjerne en badeplass ved Otra.

Dialog Kvadraturen Eg.jpg

Formannskapets dialogmøte 16. juni ble strømmet direkte fra Kristiansand folkebibliotek via Teams og Facebook. Det var bare innlederne som var samlet på biblioteket. Foto: Raimond Oseland

Etterlyser helhetlig plan for Eg

Siren Winjor representerte Eg vel. Hun innledet med å beskrive en idyllisk oppvekst på Eg og husker det gikk kuer på jordene da hun var liten. Tidene har endret seg, og i dag opplever hun et boligområde med alt for mange biler, blant annet fordi ansatte på sykehuset parkerer i de trange gatene. Winjor var tydelig på at folk på Eg har kjempet mye og ikke opplevd å bli hørt. På vegne av Eg vel etterlyste hun en helhetlig plan for området. Nå synes hun det har blitt for mye detaljregulering uten at man har sett konsekvenser for hele området. Befolkningen trenger naturlige møteplasser og butikk. De ønsker et stabilt bomiljø og arenaer hvor befolkningen kan bli kjent og integrert. Bydelen har et fargerikt fellesskap og Winjor ønsker at alle opplever å bli inkludert.

Mangler gjesteparkering på Tangen

Boligsameiene med 750 leiligheter på Tangen var representert ved Ole Nygård. Med nærhet til bystranda, Aquarama og Kvadraturen opplevde han området som ett av de fineste i Kristiansand.  Men med mange mennesker følger også en del trafikk. Dette er trafikk som passerer Aquarama med mange barn som brukere. Nygård påpeker det er viktig at trafikk og parkering reguleres slik at det ikke skapes farlige situasjoner. Beboerne er ellers litt frustrert over mangel på egen gjesteparkering, og at gjester må parkere på regulerte plasser med betaling fram til klokka 19.00. Det ønsker de en endring på.  Beboerne merker Palmesus godt, og selv om de har et godt samarbeid med arrangøren, ønsker de ikke at festivalen blir større. Et hjertesukk fra Nygård til formannskapet er ønsket om å bli mer involvert i ting som berører området.  De har erfaring med at det ikke alltid har vært like lett å ha dialog med kommunen, selv om det er blitt bedre.

Ønsker idrettsbane for sentrum/Eg

Dialog Per Christian Osmundsen.jpg

Sentrum og Eg har ikke egne idrettsklubber for barn.  De må derfor gå til Vigør som har tilbud på vestsiden, eller Donn som har sine aktiviteter for barn og unge på Lund. Per Christian Osmundsen (bildet) er leder for Donn. Klubben har i dag 60 lag. De har et høyt aktivitetsnivå og mangler spilleflater. Savnet er spesielt stor for sentrum og Eg hvor det ikke finnes baner de kan reservere. Han har derfor et sterkt ønske om å få en bane for sentrum og Eg slik at barna slipper å transporteres over til banene på andre siden av Otra.  -Det er synd hvis folkehelse blir et spørsmål om penger, poengterte Osmundsen.  Klubben har et sterkt ønske om å inkludere alle, også de som kommer fra familier som ikke har så god økonomi.  Klubben manglet i fjor penger for å dekke alle behov, og Donns leder etterlyste et bedre system for de som trenger økonomisk hjelp.

Honnør for god by-politikk

Et dialogmøte for sentrum er ikke komplett uten at næringslivet også er til stede. Heidi Sørvig fra Kvadraturforeningen er et kjent ansikt for formannskapet. Foreningen representerer 260 næringsdrivende i sentrum og den delen som kalles citydelen. Hun formidlet hvor viktig denne delen av byen er, ikke bare for sentrum, men for hele byen. Byens urbanitet påvirker boligpriser og attraktivitet. Sørvig ga honnør til politikerne for en god by-politikk, og håpte de kunne fortsette slik.  Det er viktig at politikerne lytter til de næringsdrivende og gir gode rammebetingelser, fremholdt hun. De som er gårdeiere investerer for fremtiden, og de gjør det med hjerte for byen. På vegne av Kvadraturforeningen uttrykte Sørvig et ønske om flere beboere i sentrum og enda flere kontorarbeidsplasser. Under pandemien har de sett hvor viktig det er for handelen at folk jobber i sentrum.

«En åpen kirke midt i byen»

Silje Westerfjell er diakon i Domkirken.  Hun fortalte historien om en kirke som ønsker å være åpen og inkluderende. Visjonen er «En åpen kirke midt i byen».  En kirke som tar mangfoldet i byen på alvor.  Med denne visjonen har menigheten igangsatt en rekke aktiviteter for alle aldersgrupper i tillegg til ordinære gudstjenester og trosopplæring.  De har også samlinger hvor det sosiale fellesskapet er viktigst. Nå planlegger menigheten et tilbud for barn som har behov for et sted å være etter skoletid.

Kafe for ungdom

Kirkens Bymisjon er godt synlig i Kristiansand, blant annet med kafeen ved Fiskebrygga.  Nå har bymisjonen også etablert et nytt tilbud under navnet Kudos. Dette er en kafé som er åpen for alle unge i byen. Bymisjonen fikk tilbakemeldinger om at ungdom hadde behov for en trygg møteplass i sentrum. I tillegg til kafé er det også etablert ulike aktiviteter. Dovland ønsker å skape engasjement og eierskap hos ungdom. Det er lagt stor vekt på at de unge skal ha noen å snakke med og få hjelp. Ett av tilbudene er en egen jurist. Målet med virksomheten er å forebygge kriminalitet og rus.  Kudos er et kjærkomment tilbud for de som ikke har det så bra hjemme og de som trenger et sted å være med venner når det ikke er plass hjemme.  

Ungdomsvert

Ungdom er storbrukere av sentrum, både fordi de går på skole i byen, de deltar på aktiviteter eller drar til byen for å ha et sted å henge. Kommunen har ansatt Omar Bewar som ungdomsvert. Hans jobb er å være i byen og treffe ungdom, prate med dem og finne ut hvilke behov de har. Bewar holdt et interessant innlegg om hvordan denne funksjonen er blitt bygget opp siden han startet for fire år siden. Nå går de i gang med sommerprosjektet hvor 50 ungdommer får et tilbud om å jobbe i tre uker. Lønnen kommer fra kommunen, og så jobber de gratis for de virksomhetene som tar de inn.

Biblioteket – folkets møteplass

Dialog Anne Kristin Undlien.jpg

Sentrum har mange arenaer som trekker folk til byen. Kristiansand folkebibliotek er en av disse.  Biblioteksjef Anne Kristin Undlien (bildet) fortalte at Kristiansand folkebibliotek er et bibliotek for folket, hvor folket skal fylle det med aktiviteter. Bibliotekets ulike møterom er viktige møteplasser for frivilligheten i byen. De som arrangerer åpne møter får låne lokaler gratis.  I tillegg arrangerer biblioteket selv en del møter med blant annet litteratur og samfunnsspørsmål som tema. Målgruppene er mange og hele biblioteket tas i bruk. I 2019 ble det gjennomført hele 685 arrangement med stort og smått. 

Ønsker kultur-koordinator for Odderøya

Odderøya har stor betydning som et sentrumsnært rekreasjonsområde. Hvis man ser bort fra Kanalbyen skal det ikke være beboere på resten av øya. Til gjengjeld har øya mange leietakere som har fylt opp de ulike byggene som forsvaret etterlot. Dette er kulturarbeidere innen ulike sjangere.  Arne Vilhelm Tellefsen er en av disse. I forkant av dialogmøtet benyttet han sine nettverk for å lodde stemningen blant leietakere og brukere. Responsen han fikk var at mange er takknemlige for å få lov til å leie lokaler her. Mangfoldet av kulturarbeidere skaper godt samarbeid på tvers, og de hjelper hverandre. Når det gjelder samarbeid med kommunen er erfaringene delte. Noen opplever det som godt, andre som tungvint fordi mange kommunale instanser er involvert. Som løsning på denne utfordringen foreslo Tellefsen at kommunen burde opprette en egen koordinator og samle all informasjon på en egen kommunal nettside.