Gå til hovedinnhold

Vannforsyning

Alle innbyggere tilknyttet det kommunale vannledningsnettet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til godt vann.

Vannmåleravlesning

            

Vannmåleravlesning for 2019

Registrer vannmålerstand her

På grunn av kommunesammenslåingen må avlesning av alle vannmålere i Kristiansand gjøres tidligere enn normalt.

Vannmåleravlesningen må foretas innen 15. november 2019 og sendes kommunen innen samme frist. Det vil bli sendt ut vannmåleravlesningskort i uke 44. Det er også mulig å registrere vannmålerstanden her, fra uke 44.

For abonnenter som ikke har lest av vannmålere og sendt målerstanden til kommunen innen 15. november, kan det påløpe et purregebyr. Forbruket vil bli stipulert for 2019 dersom kommunen ikke har målerstanden tilgjengelig før fakturering.

Avregning for abonnenter med vannmåler vil bli foretatt på en ekstra termin i år, 5. termin 2019.

For abonnenter med vannmåler er det kun fastleddet på kr.31,25 for vann og kr.31,25 for avløp som kommer på 4. termin 2019.

 

Dersom du har spørsmål, kontakt oss på tlf.

38 24 30 32 eller 38 24 30 57

Dårlig trykk eller kvalitet

Dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten (brunt vann, lukt eller liknende), meldes dette til:

Servicetorvet (38 07 50 00) klokka 08.00-15.30, Meld fra, eller ingeniørvesenets vakttelefon: 38 02 93 63 utenom arbeidstid (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste virkedag)

Telefonvarsling

Ingeniørvesenet har tatt i bruk telefonvarsling av innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en automatisk oppringing på din fasttelefon eller en tekstmelding på mobiltelefonen. Eksempler på varsling kan være:

Stengning av vann

Dårlig vannkvalitet

Varsling av kokepåbud

Er du usikker på om du står oppført med varsling kan du sjekke dette på servicevarsling.no. Dersom du ikke står oppført med riktig telefonnummer eller telefonnummer mangler, finnes det en selvbetjent løsning på samme nettside hvor du kan gjøre dine endringer.

Vannmåler

Vannmåler

Alle abonnenter i Kristiansand kommune har anledning til å montere vannmåler og få forbruket målt etter denne.

Abonnentene kan velge om vann- og kloakkgebyret skal betales etter areal (stipulert forbruk) eller etter målt forbruk. (Ved stipulert forbruk regnes 1,5 m3 pr m2 bruksareal.)

Kommunen kan også pålegge bruk av vannmåler. Dette er først og fremst aktuelt for industri, næringsbygg, landbruksvanning etc.

For abonnenter som har store hus og relativt lite vannforbruk, kan det bli lønnsomt å få gebyrene beregnet etter målt forbruk.

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 60  m3 (kubikkmeter) pr. år, litt avhengig av alder og livsstil. Ved hagevanning må huseier være oppmerksom på at det også påløper kloakkavgift. Vær oppmerksom på at eventuelle lekkasjer på røranlegg og sanitærutstyr også bil bli målt.

Huseier må selv montere vannmåleren, og står også som eier av måleren. Monteringen må gjøres av godkjent rørleggerfirma, som må sende melding om monteringen til ingeniørvesenet, straks arbeidet er gjort. Her finner du vannmålerskjemaet.

Ved årsslutt sendes det ut målerkort basert på selvavlesning av målerstand.

Internett og telefon kan også benyttes.

Ved manglende innlevering av målerstand, kan ingeniørvesenet foreta avlesningen. Det vil da påløpe et avlesningsgebyr på kr.1875,-

Mer informasjon om vannmålere/montering etc., finnes i Tekniske bestemmelser og i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Kristiansand kommune

Hagevanning

Kommunen har hagevanningsrestriksjoner vår og sommer for å sikre vannforsyning til alle og kunne takle akutte hendelser som måtte oppstå.

Restriksjonene gjelder fra 1. mai til 31. august.

Reglene for hagevanning gjelder bruk av vannspreder.

Det er lov å vanne annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00 Husnummeret ditt styrer hvilke dager du kan vanne.

Det er spesielt viktig at disse følges i perioder med fint vær, da mange ønsker å vanne med vannspreder samtidig. Ved langvarig tørke og/eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler.

Regler for vanning

På datoer med oddetall ( 1, 3, 5 osv. ) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med oddetall ( 1, 3, 5 osv. ).

På datoer med partall ( 2, 4, 6 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall ( 2, 4, 6 osv.). På eiendommer som ikke har husnummer gjelder bruksnummeret.

Det er kun tillatt å bruke en spreder. Reglene gjelder for hele kommunen.

Gode tips ved hagevanning

Husk at det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

- Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Du kan lett måle mengden i en blikkboks, sier rådgiver Helmer Espeland i parkvesenet. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka.

Dersom du vil ha en fin plen, anbefales en rotbløyte. Da får du et godt rotsystem, mens både for mye vann og litt vanning av og til gir dårlig rotsystem.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn plener og blomsterbed. Disse står ofte på varme plasser og vannet fordamper fort. Sørg for jevnlig vanning, men krukkene må ha god drenering, så ikke vannet blir stående i rotsystemet. Det er det få planter som tåler. Ellers er det veldig greit med selvvanningskrukker.

Sommervann

Sommervann er en enkel måte å få tilgang til kommunalt vann til hytte og fritidsbolig. Sommervann er en midlertidig løsning hvor det kun tillates montering av utvendig tappekran. Desom det ønskes å legge vann inn i hytta og fritidsboligen, må det foreligge en utslippstillatelse. Se denne siden for utslipp av avløpsvann.

Sprinklervann og slokkevann (brannvannsuttak)

For å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet for sprinklervann og slokkevann, må dette avklares med vann- og avløpsavdelingen før sprinkleranlegg og brannvannsuttak etableres. Forespørsel sendes vann- og avløpsavdelingen som foretar en kapasitetsberegning ved hjelp av hydrauliske datamodelleringsverktøy, og gir en skriftlig tilbakemelding.

Her finner du skjema for forespørsel sprinklervann og her for slokkevann (brannvannsuttak)

Tilbakestrømssikring av sprinkleranlegg skal utføres i henhold til NS-EN 1717. Det vises til Standard abonnemenstvilkår og VA-Miljøblad nr.61 - 2016 som beskriver forskjellige løsninger.

Kristiansand kommune krever minimum kategori 2 tilbakestrømssikring på alle nye sprinkleranlegg . For sprinkleranlegg med tilsatsstoff (glykol) kreves minimum kategori 3.

Husk alltid å avklare med vann- og avløpsavdelingen før testing av sprinkleranlegg.

Tilbakestrømssikring

Alle nye vanninstallasjoner skal være sikret mot tilbakestrømning eller inntregning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder. Det er NS-EN 1717 som legges til grunn og det henvises til Standard abonnementsvilkår, Teknisk bestemmelser pkt.2.4 Sikring mot forurensning og VA-Miljøblad nr.61 - 2016. Denne bestemmelsen har også tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende installasjoner.

Tjenestegaranti vann

Kristiansand kommune har en tjenestegaranti overfor sine abonnenter som gjelder levering av vann.

Vannkvalitet

Drikkevannet i Kristiansand har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Dersom kommunen sender ut kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

I Kristiansand har vi bløtt/mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5-3 dH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i for eksempel oppvaskmaskinen.

Vannet har følgende fysiske-kjemiske egenskaper:

 
  Tronstadvann Rossevann
ph-verdi 7,7-8,2 7,7-8,2
Alkalitet 0,6-0,8 0,6-0,8
Fargetall 3-5 3-5
Turbiditet 0,10-0,16 0,10-0,16
Kalk 16-20 16-20
Hardhet 2,5-3,0 2,5-3,0

Vannanalyse for 2019, tabell 3.1 i Forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Tabell: R03 = Rossevann vannverk.  Tabell: T03 = Tronstad vannverk

Hovedplan vannforsyning

Her ligger gjeldende hovedplan for vannforsyning.

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 04.03.2015 10:32
Sist endret: 28.10.2019 09:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?