Gå til hovedinnhold

Rørlegger og næring

Denne siden er i hovedsak beregnet for rørleggere, konsulenter, entreprenører, eiendomsforvaltere og øvrig næringsvirksomhet.

Sanitærbestemmelser

Byutviklingsstyret vedtok 23. juni 2011 å innføre nye sanitærbestemmelser. Bestemmelsene er felles for kommunene i Knutepunkt Sørlandet.

Sanitærbestemmelsene tredde i kraft 1. september 2011 og består av følgende:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp:

Administrative bestemmelser.

Tekniske bestemmelser. Disse må kjøpes hos Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser

Søknads- og ferdigmeldingsskjema

Følgende skjema gjelder:

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg (rørlegger).

Ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg (rørlegger).

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg

Søknaden undertegnes av godkjent foretak og abonnent, og sendes direkte til ingeniørvesenet. Situasjonsplan, samt annen relevant informasjon, skal legges ved.

Her finner du situasjonskart som kan benyttes. Dette kartet kan man også tegne i.

Se eksempel på situasjonsplan her.

Søknaden behandles av ingeniørvesenet som sender tilbakemelding til foretak og abonnent.

Skjemaene må legges ved øvrige byggesaksdokumenter som sendes til plan- og bygningsetaten.

Ingeniørvesenet v/ marked og myndighetsseksjonen kan kontaktes ved spørsmål om tilknytning til offentlig vann og avløpsnett.

Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg

Ferdigmeldingskjemaet, med nødvendig tegningsdokumentasjon (situasjonsplan og innmålte bunnledninger), sendes ingeniørvesenet.

Husk krav til koordinatinnmåling av nytt røranlegg (EUREF 89). Her kan du laste ned et skriv som presiserer hvilke regler som gjelder.

Se eksempel på situasjonsplan her. 

Ferdigmeldingen behandles av ingeniørvesenet, som sender tilbakemelding til foretak og abonnent. 

Godkjent ferdigmelding må legges ved øvrige byggesaksdokumenter som sendes til Plan- og bygningsetaten for søknad om ferdigattest. 

Nødvendig kotehøyde på laveste vannlås

I punkt 3.5 i Tekniske Bestemmelser i Standard abonnementsvilkår finner vi følgende avsnitt:

For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås i utstyr, vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den største høyvannstand . Denne fastsettes av kommunen i forhold til kommunens offisielle nullnivå for kartverk og oppmåling. Kravet til 900 mm overhøyde gjelder uansett.

Max stormflo i 2100 i Kristiansandsområdet: kote 2,08

Nødvendig høyde på laveste vannlås: 2.08+0.90 = 2,98

Dette betyr at laveste vannlås ikke kan være lavere enn kote 3.0

Bygging nær offentlige vann- og avløpsanlegg

Offentlige (kommunale) vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlige vann- og/eller avløpsanlegg på¨minst 4 meter. Ved vannledninger større enn 300 mm er minimumavstanden 5 meter. 

Det er mulighet for å dispensere fra avstandskravet under visse forutsetninger. Les dette.

Vannmåler

Les mer om vannmåler på siden: Vannforsyning.

Sprinkleranlegg/brannvann

Les mer om sprinkleranlegg/brannvann på siden: Vannforsyning.

Tilbakestrømssikring

Les mer om tilbakestrømssikring på siden: Vannforsyning.

VA-normen

VA-normen for Kristiansand kommune ble godkjent i byutviklingsstyret 18/10 2007, og gjort gjeldende fra 1/11 2007. Den erstatter heftene "Kvalitetssikring av va-anlegg - Prosjektering og kontroll av prosjektering" og " Kvalitetssikring av va-anlegg - Utførelse og kontroll av utførelse". Velg Kristiansand kommune og trykk OK.

Koordinatinnmåling av private stikkledninger

Det har vært uklarheter rundt Ingeniørvesenets krav til koordinatinnmålinger. Her kan du laste ned et skriv som presiserer hvilke regler som gjelder.

Teknisk forskrift (TEK)

Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelser for planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. 

Forskrift om krav til byggverk (TEK) Kap 15 - Installasjoner og anlegg 

Påslipp og utslipp fra virksomheter

Les mer og finn søknadsskjemaer for tillatelse til påslipp- / utslipp av avløpsvann fra virksomheter.

Avløp og rensing

Overvann

Overvann skal primært håndteres på egen eiendom. Se Tilleggsbestemmelsene tema: Overvanns- og drensledninger. Les mer om overvannshåndtering på siden: Avløp og rensing

Midlertidig vannuttak

Dersom det ønskes å ta ut midlertidig vann fra kommunalt nett må det innhentes tillatelse fra vann- og avløpsavdelingen. Dette gjelder vannuttak til fjellrensk, spyling og andre større vannuttak over en kort periode.

Midlertidig vannuttak

Sommervann

Les mer om sommervann på siden: Vannforsyning.

Vannkvalitet

Les mer om vannkvalitet på siden: Vannforsyning.

Private renseanlegg

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre anlegg, fritids- og helårsboliger behandles av miljøvernavdelingen ved by-og samfunnsenheten. Dette gjelder alle typer avløpsanlegg som ikke skal tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. Les mer om private utslipp på siden: Private renseanlegg

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 04.03.2015 10:50
Sist endret: 03.09.2019 10:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?