Gå til hovedinnhold

Private renseanlegg

Skal du bygge renseanlegg? 

Ved å installere moderne avløpsrenseanlegg vil du gjøre en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver og innsjøer. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø. Avløpsvann er det vannet som har blitt brukt inne i huset til toalettet (svartvann), badet, vaskerommet eller kjøkkenet (gråvann). Det inneholder fosfor, nitrogen, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet.

Du som privatperson kan ikke selv søke om utslippstillatelse. En ansvarlig søker skal inneha funksjon som bindeledd mellom deg og kommunen. Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven.

Du som eier og bruker av anlegget vil i sammenheng med søknaden ha funksjonen som tiltakshaver. Her er en enkel liste som kan følges når du ønsker å legge inn vann/oppgradere anlegget ditt:

Finn ut om eventuelle begrensninger for utbygging på eiendommen din. I kommunens kartdatabase kan du finne kommuneplanen, reguleringsplaner, naturverdier og mye mer. 

Gjør deg kjent med Kristiansand kommunes lokale forskrift om avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

Ta kontakt med en eller flere aktører som kan være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Det lønner seg å samarbeide med noen som kan framvise kompetansebevis. Enten gjennom formell utdannelse eller gjennom tidligere prosjekter. 

Ansvarlig prosjekterende skal prosjektere avløpsanlegg på bakgrunn av grunnundersøkelser og bakgrunnskunnskap om eiendommen. Prosjekteringen må være gjennomført før søknaden innsendes. 

Ansvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter! 

All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker. Se her for mer informasjon.

Hvem kan hjelpe meg?

Eier må få hjelp fra fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften har inntil 6 ukers saksbehandlingstid etter at komplett søknad er levert.

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. Firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Anleggseier står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

Vi får enkelte ganger spørsmål om aktuelle firmaer. Vi har per i dag følgende liste over nøytrale eller andre fagkyndige firma, rørleggere, entreprenører og konsulenter som vil kunne gjøre jobben.

Fagkyndig: Knut Sand
Firma:LKS Bygg A/S - Arkitre
E-post: knut@arkitremandal.no 

Fagkyndig: Knut Robert Robertsen
Firma: Asplan Viak
E-post: knutr.robertsen@asplanviak.no 

Fagkyndig: Esben Gilje
Firma: Gilje Byggrådgivning AS
E-post: post@kgba.no

Fagkyndig: Hans Lunden
Firma: Akontroll AS
E-post: hans@akontroll.no

Fagkyndig: Thor Vebrand Hope
Firma: Ingeniørtjenester AS
E-post: thor@ingenior-tjenester.no

Fagkyndig: Martin Heen Degnes
Firma: August Norge AS
E-post: martin@augustnorge.no

Fagkyndig: Sandra Manuela Sequeira Magalhäs
Firma: IPEC Miljø AS
E-post: sms@miljoe.as

Fagkyndig: Fredrik Tjøgersen
Firma: Fredrik Tjøgersen
E-post: Fredrik@guffen.no

Se også følgende skriv for mer kontaktinformasjon. Ønsker du å stå på denne listen, kan dette vedlegget fylles ut og sendes oss.

Kristiansand kommune mener at avløpsteknisk fagkompetanse for oss betyr:

 • Minimum 3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
 • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
 • Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad.
 • Relevante referanseprosjekter. Skal kunne stå ansvarlig for prosjektet i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknaden) i den kommunen som anlegget skal oppføres i.

Se også lokal forskrifts vedlegg 2: TEKNISKE BESTEMMELSER. 

Søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

 • godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften
 • godkjent byggesøknad etter plan- og bygningsloven for søknadspliktige tiltak.

Les gjerne mer på siden Skal du bygge? på hjemmesiden vår. Du kan også ta en kikk på saken Sjekk først - bygg etterpå.

Viktig å vite før du skal søke:

 • Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal forskrift § 4. Søknadsplikten gjelder både for etablering av nytt utslipp (også til tett tank), vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg (rehabilitering). En viktig del av søknaden er nabovarsel, med 4 ukers frist. 
 • Tiltak som er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Igangsettingstillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. 
 • Legging av ledning i sjø krever tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven.
 • Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding med koordinatinnmåling kopi av serviceavtale og tinglyst erklæring (hvis aktuelt).
 • Det er nødvending med faglig bistand i prosessen.

Søknad om utslippstillatelse

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til: post.teknisk@kristiansand.kommune.no, eventuelt:

Kristiansand kommune 
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

 

Se under for skjema og informasjon:

Lokal forskrift utslipp avløpsvann 2017

Soneinndeling Kristiansand kommune/vedlegg 1

Tekniske bestemmelser/vedlegg 2

Søknadsskjema/vedlegg 3

Vedlegg A

Vedlegg C

Vedlegg D

Vedlegg F

Innsatsen til anleggseierne er viktig. Når renseanlegget er satt i drift, er det du som eier som har ansvaret for at det renser som det skal. Du må derfor ha kunnskap om hvordan anlegget fungerer og sørge for drift og vedlikehold. Alle anleggseiere bør ha en serviceavtale med en fagkyndig som sørger for at det fungerer tilfredsstillende. For minirenseanlegg er det krav om en slik avtale.

Krav til ulike typer avløpsanlegg

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis. I lokal forskrifts vedlegg 2: TEKNISKE BESTEMMELSER kan du lese mer om ulike typer renseløsninger og driften av disse. 

Regelverk

Kommunestyret i Kristiansand har vedtatt en lokal forskrift:

Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Kristiansand kommune

Vedtak om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. 

Tilsyn på private renseanlegg

Dette kan du lese mer om i denne lenken.

Kristiansand bystyre har vedtatt et gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Det nye gebyret gjelder fra 1. januar 2017. Gebyret er beregnet ut fra selvkostprinsippet. Det vil si at inntektene fra gebyret kun går til arbeid med opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg. 

Gebyret betales årlig. Tilsynsfrekvensen på det enkelte anlegg vil variere noe. Forurensningsloven sier at kommunen både har rett og plikt til å føre tilsyn. Som lokal forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak etter dette lovverket følges. Kristiansand kommune har også en lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer. 

Opprydding i spredt avløp

De fleste innbyggerne i Kristiansand er koblet mot kommunalt avløpsnett mens for enkelte bydeler der avløpsnettet ikke er utbygd, er avløpsrensing håndtert av enkelthusholdninger. I Kristiansand er det ca. 1500 mindre private avløpsrenseanlegg. Det er planlagt å kartlegge tilstand på alle private avløpsanleggene i 2016-2019. I 2016 ble det kartlagt 400 anlegg i Tveit, Ålefjær, Erkleiv og Justvik.

Les mer om prosjektet.

Kostnader ved etablering og drift

En oversikt over kostnader knyttet til etablering og drift kan du finne her. Tallene er hentet fra en artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening (se mer). 

Slamtømming

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier betaler et slamtømmegebyr etter hver tømming. Faktura kommer enten fra Kristiansand kommune eller direkte til tømmefirmaet. Dette gjelder også ved ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget.

Samtidig med slamtømming kan det også gjennomføres en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Regelverk for slamtømming

Kristiansand kommune har egen lokal forskrift for tømming av slamavskillere (septiktanker). Lokal forskrift

Forskrifter og regelverk

Forurensningsloven
Forurensningsforskriften kapittel 11 og kapittel 12
Vannforskriften (§ 4)
Plan- og bygningsloven

For myndigheten/kommune også forvaltningsloven og offentleglova.

Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Kristiansand kommune

Vedtak om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg

Kristiansand kommunes gebyrregulativ

Informasjon til deg som skal bygge i Kristiansand. 

Nyttige lenker

http://www.avlop.no

http://www.norskvann.no

http://www.miljokommune.no

http://www.va-jus.no

http://www.avlopnorge.no

www.va-blad.no

Forfatter: Bjørn Wattne Østerhus
Publisert: 19.02.2018 09:06
Sist endret: 14.11.2019 12:50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?