Gatebruk og parkering

Byrommenes utforming er et viktig virkemiddel for å gjøre byen attraktiv og levende. Gatene er en del av byens rom, så hvordan vi bruker gatene har betydning i den attraktive byen. Nå er Gatebruksplanen for Kvadraturen ute til høring. Frist for innspill er 17. mars 2017.

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 - endring av temakart gatebruk - høring

Hvordan skal byen brukes? Temakart for gatebruk er på høring og kommunen ønsker dine innspill. Frist er 17. februar 2017. Her fra workshop'en i juni. Foto: Urban Design. Nå legges gatebruksplanen for Kvadraturen ut på offentlig ettersyn – høring.

Formannskapet vedtok i møte 7. desember 2016 å legge ut forslaget. Kom med dine innspill innen 17. mars 2017.

 

Forslag til reviderte temakart gatebruk i 2 alternativer legges ut på offentlig ettersyn med forlenget høringsfrist.

Vi viser til tidligere utsendte høringsforslag for gatebruksplan for Kvadraturen. Det er i ettertid utarbeidet en rapport som vurderer evt. endringer av busstraseer gjennom Kvadraturen. For å få innspill på de aktuelle alternativene er temakart gatebruk for Kvadraturen endret og legges nå frem i 2 alternativer. Revidert temakart gatebruk i 2 alternativer er tilgjengelig på www.kristiansand.kommune.no/gatebruk, eller i papirform i servicesenteret i Rådhuskvartalet.

Høringsperioden for hele gatebruksplanen forlenges med 4 uker til 17. mars.

Kontaktperson: Anne S. Lislevand, anne.s.lislevand@kristiansand.kommune.no, tlf: 922 68 146


Vedlegg:
Høringsbrev
Revidert gatebrukskart i 2 alternativer
Vurdering fra Cowi om alternativ busstrasé

Temakart gatebruk

Saken består av en planbeskrivelse med vedlegg. Vedlegg 2 er selve temakartet for gatebruken i Kvadraturen.

Temakartet bestemmer hvilke hensyn som skal ha størst fokus i de enkelte gatene. Skal det være hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, hovedsykkelgate eller gåvennlige gater?

Tilrettelegging for slik bruk kan gjøres på flere måter. I en god del av gatene foreslås det å fjerne hele eller deler av gateparkeringen for å gjøre plass til dette.

Fjerning av gateparkering

Forslag til fjerning av gateparkering er detaljert beskrevet i kapittel 9 i planbeskrivelsen. Fjerning av gateparkering vil skje over tid da det delvis er avhengig av ressurser.

Forslag, tiltak og fremdriftsplaner finner du på side 64 i plandokumentet. Dette er et tema kommunen ønsker innspill på.

Endringer i parkeringspolitikken

I saken foreslås det også å endre parkeringspolitikken som handler om bosoneavgift og avgiftstid. Formannskapet gjorde følgende vedtak for endringer i parkeringspolitikken:

2. Følgende forslag til endringer i parkeringspolitikken legges ut på offentlig ettersyn:

a. Avgiftstiden på avgiftsplasser i Kvadraturen skal være fra kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-16.00 på lørdager. Søndager skal være avgiftsfri.

Som et alternativ til eventuell avgiftstid på kveldstid og i helg, vurderes regulering av parkeringstid (maxtid) i disse tidsrommene.

b. Bosonetid synkroniseres med avgiftstid

c. Avgiftsnivået på bosone økes over tid til kr. 500,-. Første økning kommer i 2017 til kr. 350,-

Kommunen ønsker også innspill på dette. Temaene er grundig beskrevet i plandokumentet i kapittel 6.5 s. 46.

Bilfrie gater

I formannskapets vedtak punkt 3 b vises det til at følgende gatestrekninger skal være mest mulig bilfrie:

 • Kvartalet i Gyldenløves gate mellom Festningsgata og Kirkegata vurderes omgjort fra enveiskjørt til mest mulig bilfritt
 • Kvartalene i Kirkegata mellom Gyldenløves gate og Henrik Wergelands gate
 • Kirkegata mellom Tollbodgata og Gyldenløves gate vurderes regulert som gågate, alternativt som mest mulig bilfritt
 • Skippergata mellom Kirkegata og Markens gate vurderes omregulert til gågate

Løsninger for å få til minst mulig bilbruk vurderes før sluttbehandlingen og kommunen ønsker innspill på hvordan det kan gjøres i fremtiden. Aktuelle muligheter kan være å regulere til gågate, hindre gjennomkjøring i området eller andre gode forslag.

I planbeskrivelsen og vedlegg 3 og 4 finner du eksempler på alternativ bruk av gategrunn. Kommunen ønsker innspill på alternativ bruk av gategrunn der dette er aktuelt. Det vises blant annet til protokoll fra by- og miljøutvalgets møte om saken 24. november der Miljøpartiet de grønne foreslo følgende punkt:

«Det bes spesielt om innspill på gatebruk ved grunnskoler, videregående skoler og kulturskolen i sentrum, inkludert Fritz Jensens gate.», samt formannskapets vedtakspunkt 4 som handler om barn- og unges muligheter til å samles og leke i gatene i Posebyen.

Åpent møte om gatebruk 9. februar 2017

Det inviteres til åpent kontormøte 9. februar 2017 i underetasjen på Rådhuskvartalet.

Program:

Kl. 1500-1700: Administrasjonen vil være tilstede for å svare på spørsmål og ta imot innspill.

Kl. 1700:          Åpent fellesmøte med informasjon og mulighet til å stille spørsmål

Innspill innen 17. mars 2017

Innspill og merknader sendes skriftlig til Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, eller på e-post: postmottak@kristiansand.kommune.no. Vennligst merk innspill og merknader med saksnummer: 201514353.

Merknader må være kommunen i hende senest 17. mars 2017.

Har du spørsmål om planarbeidet eller dokumentene kontakt planlegger Anne. S. Lislevand, telefon: 922 68 146.

Sakens dokumenter

Saksfremlegg

Saksprotokoll By- og miljøutvalget 209/16

Saksprotokoll Formannskapet 162/16

Nytt temakart gatebruksplan pr 6.02.17

Høringsbrev forlenget frist 17.03.17

Vurdering av busstraseer, rapport.

Gatebruk i Kvadraturen. Endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – Temakart gatebruk. Høringsforslag 18.12.2016

Vedlegg 1 – Sammendrag av innspill til planarbeidet med administrasjonens kommentarer

Vedlegg 2 – Temakart gatebruk i Kvadraturen. Gjeldende temakart, vedtatt i KDP Kvadraturen og Vestre havn, del 1 og forslag til nytt temakart gatebruk, datert 08.11.2016.

Vedlegg 3 – Alternativ bruk av gatearealet – forslag til løsninger – eksempelsamling

Vedlegg 4 – Konseptskisser fra Kvadraturen

Vedlegg 5 – Sammendrag av forskning på effekter av tilrettelegging for gående

Vedlegg 6 - Play Kvadraturen – rapport fra medvirkningsopplegg 16. juni 2016 v/Leva urban Design.

Vedlegg 6a-j – Skisser og verbale innspill.

Vedlegg 7 - Kartlegging av barn og unges bruk av Kvadraturen, 2016.

Vedlegg 8 – Spørreundersøkelse november 2016

Biler nedprioriteres

Moderne byutvikling går i retning av at bilene nedprioriteres. Ved å frigjøre områder vi tidligere har brukt på parkering og biler, kan vi gjøre byene mer konkurransedyktige. Vi kan bruke arealene annerledes, på tiltak som gir trivsel og ønske om å oppholde seg der. Færre biler gir dessuten mer ro, mindre støy og bedre luft. Dette er positivt både med tanke på bosetting og handel. Mindre biltrafikk gir også bedre fremkommelighet for bussene og syklistene. 

På den måten kan vi møte overordnede mål om å redusere biltrafikken og få flere til å benytte beina, sykkel eller buss for å komme seg til jobb, butikker og fritidsaktiviteter. Samtidig skal Kvadraturen styrkes som landsdelssenter, også for handel i konkurranse med kjøpesentre utenfor byen. 

Færre gateparkeringsplasser  

I Kvadraturen er det i dag god parkeringskapasitet. Med det nye parkeringshuset under Torvet øker antall plasser i p-anlegg betraktelig. 

Å fjerne parkeringsplasser på gateplan kan bidra til å redusere biltrafikken i byen, samtidig som arealene brukes på en måte som gjør byen bedre og mer attraktiv å oppholde seg i. Kommunen jobber derfor med en strategi for å fjerne en del av gateparkeringen og endret gatebruk som følger av dette. 

Mål for arbeidet 

 • Mer attraktive gater og byrom
 • Mindre letekjøring etter parkeringsplass
 • Gjøre sentrum mer attraktivt for handel og næring 
 • Bedre luftkvalitet 
 • Mindre støy 
 • God framkommelighet for sykkel/gang/buss 
 • Legge til rette for kulturakse 
 • Legge til rette for universitetsbyakse 
 • Mest mulig av parkering i Kvadraturen fra gate til offentlige eller private anlegg i hus eller under bakken. 

Bakgrunn

I forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan for parkering under Torvet (saksnr: 126/13, 06.11.2013) gjorde Bystyret følgende vedtak (pkt. 3): 

Ved etablering av parkering under torvet lages en plan for reduksjon av gateparkering i sentrale deler av Kvadraturen. (33/19) 

Etter et innbyggerforslag ble saken om parkeringskjeller under Torvet tatt opp igjen i Bystyrets møte den 28.10.2015 (saksnr: 162/15). Vedtakets pkt. 2 lyder: 

Det utarbeides en helhetlig plan for parkering i sentrum/Kvadraturen. 

I forbindelse med bystyrets behandling av justeringer av handlingsprogram 2016-2019 og årsbudsjett 2016 ble følgende vedtatt (Saksnr: 233/15 – Sektor 5 – Teknisk, pkt. 10): 

Bystyret ber om at det i løpet av 2016, som en del av allerede vedtatt reguleringsplan for torvet, også legges frem en plan der en innarbeider en betydelig reduksjon av gateparkeringen i sentrale deler av Kvadraturen. I samme plan legges det frem forslag om utvidet gågatenett, bilfrie soner og midlertidige byrom i Kvadraturen. Det skal legges til rette for bedre fremkommelighet for buss og sykkel. Forslagene utarbeides i nært samarbeid med næringslivet som berøres av tiltakene. 

Det ble fremmet en sak til Formannskapet, via By- og miljøutvalget der politikerne ble bedt om å gi sin tilslutning til det skisserte arbeidsopplegget for arbeidet. Formannskapet gjorde følgende vedtak 03.02.16: 

1.Formannskapet er enig i arbeidsopplegget for plan for gatebruk og parkering i Kvadraturen. 

2.Barn og unge, samt Rådet for funksjonshemmede (RFF) inviteres til å bidra med informasjon om bruk av Kvadraturen. De unge gis også anledning til å komme med innspill om hvilke tiltak de mener kan bidra til å nå målsettingen i planarbeidet. 

3.I planarbeidet må næringsdrivende og kulturinstitusjoner involveres. 

Kontaktinformasjon 

Anne S. Lislevand, rådgiver/planlegger, by- og samfunnsenheten, telefon: 922 68 146.
Christina Rasmussen, planlegger, plan-, bygg- og oppmålingsetaten.

 

Forfatter: Christina Rasmussen/Hilde Fjukstad
Publisert: 08.06.2016 11:21
Sist endret: 13.02.2017 11:54