Gå til hovedinnhold

Gatebruk og parkering

Byrommenes utforming er et viktig virkemiddel for å gjøre byen attraktiv og levende. Gatene er en del av byens rom, så hvordan vi bruker gatene har betydning i den attraktive byen.

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 - endring av temakart gatebruk.

Gatebruk i Kvadraturen - melding om vedtak.
Bystyret har i møte 21. juni 2017 vedtatt endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – temakart gatebruk. 

Dokumentet består av et temakart gatebruk som gir føringer for hvilken gatebruk det skal tilrettelegges for i de enkelte gater. Temakartet er et av flere temakart i kommunedelplan for Kvadraturen og vestre havn, del 1, vedtatt i 2014. Temakartet er forankret i kommunedelplanens bestemmelser og skal følges ved utvikling i Kvadraturen. Temakartet angir følgende formål: Hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, hovedsykkelnett, gåvennlig, bomiljø, promenade og  mulig fremtidig kollektivgate. Dokumentet viser også til virkemidler for å oppnå ønsket gatebruk og en handlingsplan for gjennomføring av planen frem mot 2022. 

Sakens dokumenter finner du her:

Kontaktpersoner:

Christina Rasmussen, e-post: christina.rasmussen@kristiansand.kommune.no

Christen Egeland, e-post: christen.egeland@kristiansand.kommune.no

Illustrasjonsbilde

Temakart gatebruk

Saken består av en planbeskrivelse med vedlegg. 

Temakartet bestemmer hvilke hensyn som skal ha størst fokus i de enkelte gatene. Skal det være hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, hovedsykkelgate eller gåvennlige gater?

Tilrettelegging for slik bruk kan gjøres på flere måter. I en god del av gatene foreslås det å fjerne hele eller deler av gateparkeringen for å gjøre plass til dette.

Sakens dokumenter - vedtak om offentelig ettersyn og forlenget høring januar-mars 2017.

Saksfremlegg

Saksprotokoll By- og miljøutvalget 209/16

Saksprotokoll Formannskapet 162/16

Nytt temakart gatebruksplan pr 6.02.17

Høringsbrev forlenget frist 17.03.17

Vurdering av busstraseer, rapport.

Gatebruk i Kvadraturen. Endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – Temakart gatebruk. Høringsforslag 18.12.2016

Vedlegg 1 – Sammendrag av innspill til planarbeidet med administrasjonens kommentarer

Vedlegg 2 – Temakart gatebruk i Kvadraturen. Gjeldende temakart, vedtatt i KDP Kvadraturen og Vestre havn, del 1 og forslag til nytt temakart gatebruk, datert 08.11.2016.

Vedlegg 3 – Alternativ bruk av gatearealet – forslag til løsninger – eksempelsamling

Vedlegg 4 – Konseptskisser fra Kvadraturen

Vedlegg 5 – Sammendrag av forskning på effekter av tilrettelegging for gående

Vedlegg 6 - Play Kvadraturen – rapport fra medvirkningsopplegg 16. juni 2016 v/Leva urban Design.

Vedlegg 6a-j – Skisser og verbale innspill.

Vedlegg 7 - Kartlegging av barn og unges bruk av Kvadraturen, 2016.

Vedlegg 8 – Spørreundersøkelse november 2016

Biler nedprioriteres

Moderne byutvikling går i retning av at bilene nedprioriteres. Ved å frigjøre områder vi tidligere har brukt på parkering og biler, kan vi gjøre byene mer konkurransedyktige. Vi kan bruke arealene annerledes, på tiltak som gir trivsel og ønske om å oppholde seg der. Færre biler gir dessuten mer ro, mindre støy og bedre luft. Dette er positivt både med tanke på bosetting og handel. Mindre biltrafikk gir også bedre fremkommelighet for bussene og syklistene. 

På den måten kan vi møte overordnede mål om å redusere biltrafikken og få flere til å benytte beina, sykkel eller buss for å komme seg til jobb, butikker og fritidsaktiviteter. Samtidig skal Kvadraturen styrkes som landsdelssenter, også for handel i konkurranse med kjøpesentre utenfor byen. 

Færre gateparkeringsplasser  

I Kvadraturen er det i dag god parkeringskapasitet. Med det nye parkeringshuset under Torvet øker antall plasser i p-anlegg betraktelig. 

Å fjerne parkeringsplasser på gateplan kan bidra til å redusere biltrafikken i byen, samtidig som arealene brukes på en måte som gjør byen bedre og mer attraktiv å oppholde seg i. Kommunen jobber derfor med en strategi for å fjerne en del av gateparkeringen og endret gatebruk som følger av dette. 

Mål for arbeidet 

  • Mer attraktive gater og byrom
  • Mindre letekjøring etter parkeringsplass
  • Gjøre sentrum mer attraktivt for handel og næring 
  • Bedre luftkvalitet 
  • Mindre støy 
  • God framkommelighet for sykkel/gang/buss 
  • Legge til rette for kulturakse 
  • Legge til rette for universitetsbyakse 
  • Mest mulig av parkering i Kvadraturen fra gate til offentlige eller private anlegg i hus eller under bakken. 

Bakgrunn

I forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan for parkering under Torvet (saksnr: 126/13, 06.11.2013) gjorde Bystyret følgende vedtak (pkt. 3): 

Ved etablering av parkering under torvet lages en plan for reduksjon av gateparkering i sentrale deler av Kvadraturen. (33/19) 

Etter et innbyggerforslag ble saken om parkeringskjeller under Torvet tatt opp igjen i Bystyrets møte den 28.10.2015 (saksnr: 162/15). Vedtakets pkt. 2 lyder: 

Det utarbeides en helhetlig plan for parkering i sentrum/Kvadraturen. 

I forbindelse med bystyrets behandling av justeringer av handlingsprogram 2016-2019 og årsbudsjett 2016 ble følgende vedtatt (Saksnr: 233/15 – Sektor 5 – Teknisk, pkt. 10): 

Bystyret ber om at det i løpet av 2016, som en del av allerede vedtatt reguleringsplan for torvet, også legges frem en plan der en innarbeider en betydelig reduksjon av gateparkeringen i sentrale deler av Kvadraturen. I samme plan legges det frem forslag om utvidet gågatenett, bilfrie soner og midlertidige byrom i Kvadraturen. Det skal legges til rette for bedre fremkommelighet for buss og sykkel. Forslagene utarbeides i nært samarbeid med næringslivet som berøres av tiltakene. 

Det ble fremmet en sak til Formannskapet, via By- og miljøutvalget der politikerne ble bedt om å gi sin tilslutning til det skisserte arbeidsopplegget for arbeidet. Formannskapet gjorde følgende vedtak 03.02.16: 

1.Formannskapet er enig i arbeidsopplegget for plan for gatebruk og parkering i Kvadraturen. 

2.Barn og unge, samt Rådet for funksjonshemmede (RFF) inviteres til å bidra med informasjon om bruk av Kvadraturen. De unge gis også anledning til å komme med innspill om hvilke tiltak de mener kan bidra til å nå målsettingen i planarbeidet. 

3.I planarbeidet må næringsdrivende og kulturinstitusjoner involveres. 

Kontaktinformasjon 

Christina Rasmussen, rådgiver, by- og samfunnsenheten

Forfatter: Lislevand/Rasmussen/Oseland
Publisert: 08.06.2016 11:21
Sist endret: 30.04.2018 09:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?