Utbyggingsavtale og boligprogram

Kristiansand kommunes boligutbyggingspolitikk styres gjennom vedtatt boligprogram, politisk behandling av saker og utbyggingsavtaler.

Boligprogram 2018 - 2021

Boligprogrammet for 2018 - 2021 ble vedtatt i bystyret 22. november 2017, sak 155/17.

Boligprogrammet angir hvilke områder hvor kommunen forventer at det blir bygget boliger, når utbyggingen skal skje og hvor mange boliger som skal bygges.

Programmet er et styringsverktøy for kommunen i forhold til private parter som grunneiere og utbyggere:

  • oppstart og etablering av boområder
  • behov for sosial og teknisk infrastruktur

Statlige og lokale retningslinjer støtter opp om økt urbanisering og økt befolkningsvekst. Dette betyr at kommunen fortsatt må tilrettelegge for en høy utbyggingstakt, og et overbud av boliger og tomter i markedet.

Utbyggingsavtaler

Hva er en utbyggingsavtale?

Dette er en avtale som inngås mellom grunneiere eller private utbyggere og kommunen, for utbygginger som er angitt i kommunens utbyggingsprogram. Avtalen skal sikre at utbyggingen gjennomføres i tråd med vedtatt arealplan og kommunens utbyggingspolitikk.

I Kristiansand skal alle utbyggere av områder som er en del av boligprogrammet få tilbud om å inngå en utbyggingsavtale med kommunen.

Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for å opparbeide og finansiere offentlig infrastruktur i henhold til reguleringsplan.

Hvorfor inngå utbyggingsavtale?

Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for utbygger. Avtalene er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanene.

Utbyggingsavtalen fordeler utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser.

Bruk av utbyggingsavtaler kan være et virkemiddel for gjennomføring av kommunale boligpolitiske tiltak, som kjøp av boliger til kommunale behov.

Utbyggingsavtaler kan inngås når utbyggerne ikke ønsker, eller har anledning til å opparbeide infrastrukturen. I avtalen løses dette ved at utbygger påtar seg å dekke sin andel av infrastrukturen, mens kommunen påtar seg byggherreansvaret for tiltakene.

For å inngå justeringsavtale/ anleggsbidragsavtale med kommunen, må utbygger ha inngått utbyggingsavtale. Dette er avtaler som kan sikre den private utbyggeren fradrag/refundert moms for oppførte anlegg som det offentlige senere skal eie og drifte.

Utbyggingsavtaler under høring

Her ligger utbyggingsavtaler som er til offentlig ettersyn.

Saksgang

Allerede ved oppstart av planarbeidet kunngjøres det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Når reguleringsplanen utarbeides innledes kontakt mellom utbygger og kommunen, for å vurdere om det skal inngås utbyggingsavtale. Dette er frivillig for utbyggere og dersom utbygger ønsker å inngå utbyggingsavtale videreføres forhandlingene.

Forslag til utbyggingsavtale skal legges ut til høring med 30 dagers merknadsfrist.

Etter høringsfristen behandles forslaget til avtale, sammen med merknader, av kommunalutvalget og formannskapet.

Når utbyggingsavtalen er politisk godkjent og inngått, kunngjøres avtalen av kommunen.

Politiske føringer for utbyggingspolitikken

Mesteparten av boligutbyggingen i Kristiansand gjennomføres av private utbyggere og eiendomsutviklere. 10-20 prosent av boligene bør bygges av kommunen (Kristiansand eiendom).

I utgangspunktet må private utbyggere selv betale for å tilrettelegge teknisk og grønn infrastruktur, men i noen tilfeller er kommunen og andre offentlige etater med på å finansiere deler av infrastrukturen.

Kommunens «grad» av medvirkning vises i boligprogrammet, ved at områdene er plassert i gul eller rød kategori (Gul – liten eller ingen medvirkning, Rød – stor grad av medvirkning, områdene må prioriteres).

Det er kommunen som skal eie offentlig grøntstruktur som lekeplasser, kvartalslekeplasser og parker. Når disse er opparbeidet blir de overtatt og driftet av kommunen, mens velforeningen i området har ansvar for sandlekeplasser.

Offentlige trafikkanlegg skal også eies og driftes av kommunen.

Områder som er avsatt til offentlig tjenesteyting i reguleringsplan skal som hovedregel planlegges og bygges ut i offentlig regi.

Når private utbyggere tilrettelegger for offentlig infrastruktur, tilbyr kommunen å inngå en anleggsbidragsavtale/justeringsavtale som kan gi utbyggeren grunnlag for momsrefusjon.

Kommunen kan forhandle om kjøp av boligtomter og leiligheter i private utbyggingsområder. Et kjøp vil avhenge av utbyggingens omfang, plassering, markedssituasjon og kommunens behov. Normalt vil kommunen kreve å kunne kjøpe inntil 10 % boenhetene til markedsverdi. Dette avtales i utbyggingsavtalen.

Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.04.2015 08:51
Sist endret: 29.08.2018 11:26