Gå til hovedinnhold

Strøksanalyse

Fortetting

Fortetting med strøksanalyse som verktøy

Fortetting er nye byutviklingsprosjekter i etablerte strøk. Noen fortettingsprosjekter er ganske uproblematiske, andre kan være høyst kontroversielle. Fortetting som utbyggingsform i Kristiansand har stått for rundt 50 % av den årlige boligtilveksten de siste år.

Fortettingsprosjektene varierer i størrelse, alt fra fradeling av boligtomt i hagen til store transformasjonsområder. Når nye boliger innpasses i etablerte boligstrøk, tilføres gjerne nye formuttrykk og bebyggelsesstrukturen endres. Behov for grøntareal og lekeplasser blir større, samtidig som veisystemet får økt belastning og skolekapasitet utfordres.

Noen etablerte boligområder vil lett kunne integrere fortettingsprosjekter, og til dels styrke strukturer og kvaliteter i området. I andre områder vil fortettingen fortone seg som et massivt fremmedelement.

Bygging i etablerte boligområder stilles overfor helt andre utfordringer enn tradisjonelle feltutbygginger. Det kan være naboers tap av sol og utsikt, nybygg med form som avviker fra resten av nabolaget, eller blokk med mange boenheter i et gammelt eneboligstrøk. Noen strøk vil har en helhetlig utforming, mens andre områder kan ha en så mangslungen bygningsstruktur at nytt og gammelt vanskelig lar seg skille. Et boligområde blir aldri helt ferdig. År går, nye løsninger og trender utvikles, forbruksmønster, behov og tidsbruk endres. I sum gir dette en dynamikk i boligområdene.

Kommunen har behov for å evaluere fortettingsprosjekter og få en generell oversikt over hvilke egenskaper, karakteristika og verdier de ulike boligområdene har.

Det er sett nærmere på følgende:

  1. Hvilke egenskaper og karakteristika har kommunens boligområder?
  2. Har byen tidstypiske områder som er interessante og utgjør viktige trinn i byens utvikling?
  3. Hvordan skjer fortettingen?

Prosjektet har vært utført ved Plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune. Arbeidet har gått over flere år, hele tiden på siden av og underordnet de ordinære oppgavene. Det har resultert i en strøksanalyse over kommunens boligområder og en evaluering av fortettingsprosjekter.

Strøksanalyse

Strøksanalysen er en registrering av egenskapene i boligområdene. Byens områder er definert og strøkenes egenskaper er beskrevet, og supplert med bilder og kartutsnitt. Dette skal gjøre det mulig å utvikle mer faktabasert planlegging og byggesaksbehandling.

Evaluering av fortettingsprosjekter

Fortettingsprosjekter av ulik art er evaluert ved hjelp av registreringer, kartstudier og arkivsøk. Evalueringen utgjør viktig kunnskap som bør legges til grunn ved behandling av nye fortettingsprosjekter.

Prosjektets betydning for deg som grunneier og nabo

Strøksanalysen og fortettingsevalueringen er verktøy for saksbehandling av plan- og byggesaker. De inneholder ikke regler eller retningslinjer for hvordan vi skal behandle sakene. Dokumentene er kun kunnskapsgrunnlag og oppslagsverk for å ha mer konkret informasjon når beslutninger i plan- eller byggesaker skal tas.

Kommuneplanen er utgangspunkt for behandling av reguleringsplaner og byggesøknader. Resultatene av prosjektet som har direkte innvirkning for behandling av enkeltsaker er innarbeidet i kommuneplanen:

  • Kommunens fortettingspolitikk.
  • Retningslinjer for nye fortettingsprosjekter.
  • Bevaring av enkelte områder mot fortetting. Dette gjelder tidstypiske boligområder som er lite endret og som enten i dag er verneverdige, eller som kan representere verneverdi i fremtiden. Disse områdene har fått egne kommuneplanbestemmelser.
Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 13.01.2015 13:49
Sist endret: 24.02.2015 14:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?