Skal du utarbeide en detaljregulering?

Her finner du forventninger Kristiansand kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. Kommunen har også noen krav du må innfri til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse).

Dokumentasjon

Nedlastbar brosjyre om medvirkning i reguleringsplanerForslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Plannavn, plannummer og dato skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter. Bruk følgende e-postadresse ved innsending av planmatriale: post.teknisk@kristiansand.kommune.no 

Brosjyren til høyre gir deg informasjon om hvordan du kan medvirke og påvirke i en reguleringsplanprosess.

Bestillinger og innsendelser

Bestilling av adresseliste  Bestilling av kartgrunnlag  Innsending av planmateriale

Steg i planprosessen

Under gis en enkel oversikt på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres

Første kontakt

 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og plan-, bygg- og oppmålingsetaten.
 • Ingen krav til levering av materiale.

Materiale til oppstartsmøte

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning.
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger.
 • Eventuelt annet materiale som forslagsstiller mener er relevant.

Informasjon til oppstartsmøte

 • Kort presentasjon av prosjektet/ planidéen: Formål, størrelser, omfang (nøkkeltall).
 • Hvordan samsvarer prosjektet/ planidéen med overordnede planer (Kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner) og gjeldende reguleringsstatus?
 • Begrunnelse for foreslått planavgrensning.
 • Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet?
 • Vurder og begrunn om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredninger etter:
 • Vurdering skal følge oppstartsvarselet og planforslaget til offentlig ettersyn, jf. ku-forskriften § 11.
 • Er eksisterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås? Kartgrunnlag skal være oppdatert, og ikke eldre enn 6 måneder.
 • Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet?
 • Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått planavgrensning?
 • Er det potensielle interessekonflikter som følger av planidéen?
 • Eventuelt andre opplysninger som forslagsstiller mener er relevante å opplyse om.
 • Forslag til fremdrift.
 • Berøres viktige forekomster av naturmangfold?

Planprogram

 • Ved krav om konsekvensutredning skal det alltid utarbeides planprogram for planer etter forskriften § 6.
 • Planprogram er frivillig, men anbefalt, for planer etter forskriften § 8.
 • Planprogrammet anbefales sendt ut på høring samtidig med oppstartsmeldingen. Kommunen skal ha utkast til planprogrammet til gjennomgang før det sendes på offentlig ettersyn.

Underveismøte/skisseforslag

 • Kopi av uttalelser, oppsummering av disse samt kommentarer.
 • Skisse eller konsept som viser ønsket hovedgrep.

Innsending av komplett planforslag

 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk.
 • Reguleringsbestemmelser (dokument-fil og pdf-fil).
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (dokument-fil og pdf-fil).
 • Digitale plandata i SOSI-format.
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg, samt lengdeprofil for vei.
 • Overordna utomhusplan.
 • Ved krav til utbyggingsavtale skal også en ferdig forhandlet avtale legges ved.

Offentlig ettersyn/ høring

 • Justerte dokumenter som følge av by- og miljøutvalgets vedtak.

Etter offentlig ettersyn

 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader.

Før sluttbehandling

 • Revidert planmateriale.

Etter vedtak av plan – før annonsering

 • Justert plankart som følge av Bystyrets vedtak. (sosi-format og pdf-fil)

Etter at klagefristen er gått ut

 • Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater som skal være målholdige:
  • Pdf-fil
  • Sosi-fil
 • Kommunen sørger for ekspedering til fylkesmann/ fylkeskommune.

Plandokumentenes form og innhold

Plankart

Offentlig kartgrunnlag

 • Kartgrunnlag skal bestilles fra plan-, bygg- og oppmålingsetaten.
 • Kartgrunnlag skal være oppdatert, og ikke eldre enn 6 måneder.
 • Hvis planleggingen har pågått over år, skal regulant sjekke at kartgrunnlaget er det siste oppdaterte når planen sendes inn.
 • Kartgrunnlaget skal være stedfestet med koordinater i det nasjonale geodetiske grunnlaget. (Euref 89)
 • Kartgrunnlaget skal dekke hele pdf-formatet innenfor rammen.

Innhold generelt

Tegnforklaring

 • Tegnforklaring plasseres slik at det er synlig når plankartet brettes ned i A4 format.
 • Kun formål og symbol som er med i planen skal vises på tegnforklaringen. Formål skal ha henvisning til § i plan- og bygningsloven.
 • Målestokk og nordpil skal vises.
 • Planens dato og siste revisjon, samt dato for utleggelse til offentlig ettersyn og politisk behandling skal påføres.
 • Plannavn og plannummer gitt / godkjent av kommunen skal angis.
 • Tiltakshaver og konsulent, adresse og telefonnummer skal påføres.

Geometri

 • Dersom det er ment at en reguleringslinje skal følge objekter fra grunnkartet (eks. DEK), skal den være en identisk kopi.
 • Planen skal ha en topologisk datastruktur. Ingen linjer med samme tema skal ligge dobbelt.
 • Dersom to linjer med ulike tema skal ligge oppå hverandre, skal den ene være en nøyaktig kopi av den andre.
 • Man må sørge for at linjer treffer hverandre eksakt i ett punkt, at veiavrundinger forblir heltrukne fremfor punkter osv i henhold til SOSI standarden.

SOSI

 • Planen skal leveres på SOSI nivå 4.5 (Nivå 4: Flatedannet). Siste oppdaterte SOSI-versjon benyttes.

Kartprojeksjon

 • Plankartet skal ligge i samme koordinatsystem som grunnlagskartet.
 • Måleenheten i planen skal være meter.

Planer eller deler av planer under bakkenivå

 • To nivåer med to kart, et over og et under bakkenivå.
 • Plankart leveres på to filer.

Reguleringsbestemmelser

Bruk samme kapittelinndeling/ struktur og om mulig samme formuleringer som i vedlagte mal for reguleringsbestemmelser. De bestemmelsene som ikke er aktuelle kan strykes.

Planbeskrivelse

Malen er ikke uttømmende med hensyn til tema som eventuelt må vurderes i planarbeidet. Tema som ikke anses som relevante kan utelates.

Sjekklister

Normaler for utomhusanlegg (pdf) 2015-utgaven

For teknisk anlegg i grunnen gjelder kommunal VA-norm og bestemmelser i veinormalen.

Gebyr

Det må betales gebyr for å få behandlet privat forslag til detaljregulering. Plangebyr 2017 (pdf).

Fremdriftsavtale

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten tilbyr å inngå fremdriftsavtale (word) for reguleringsplaner som utarbeides. Avtalen er ment å være en gjensidig forpliktende prosessavtale, og tilpasses den enkelte sak.

Maler

Aktuelt for Kristiansand

Kart

Overordnede planer

Kommunens normaler

Kulturminnevern

Utredninger

Naturvernområder

Annet

Diverse lenker

Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.12.2014 11:44
Sist endret: 17.11.2017 12:11