Tangen B1 - del av - Tangen 1-11

Saksbehandler Ålaug Rosseland - Saksnr 201203303 - Planid 1331

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16. september 2015

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 23. oktober 2015. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 23. oktober 2015

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 25. juni og 16. september 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Nytt offentlig ettersyn

Merknad innen 5. juni 2015

Høringsperioden er 8. mai - 5. juni 2015.

Andre relevante dokumenter

Sluttbehandling

Politikerne behandlet planen 21. august og 24. september 2014

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret (Saken utsettes i påvente av en høyhusplan)

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 10. januar - 21. februar 2014.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 5. desember 2013.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Prinsippbehandling

Politikerne behandler planen 2. mai 2013.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Rambøll Norge AS har startet arbeidet med å regulere Tangen B1.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.02.2015 12:58
Sist endret: 02.02.2017 13:45