Gå til hovedinnhold

Områdeplan for Marviksletta

Saksbehandlere Jøran Syversen og Christina Rasmussen - Saksnr 200905574 - Planid 1247

Planen er lagt inn på kartet

Planen er lagt inn på kartet.

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 1. september før den fjernes fra nett.

Klagebehandling

Politikerne behandler klagen i møte 26. november 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Fylkesmannens vedtak som stadfester bystyrets sitt vedtak

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16. september 2015

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 16. oktober 2015. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 16. oktober 2015

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 25. juni og 16. september 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Nytt offentlig ettersyn

Send merknad innen 4. mai 2015

Byutviklingsstyret vedtok å legge forslaget til områdeplan for Marviksletta ut til nytt offentlig ettersyn. 

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 5. mars 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Politisk sluttbehandling

Politikerne vedtok 5. juni 2014 å sende saken tilbake for videre bearbeiding.

Saksfremstillingen og vedtak i byutviklingsstyret

Andregangshøring

Byutviklingsstyret vedtok å legge forslaget til områdeplan for Marviksletta ut til andregangs offentlig ettersyn. Før utleggelsen er planforslaget endra i samsvar med vedtaket.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen før den ble sendt på ny offentlig ettersyn, 20. juni 2013.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Avklaringer

Politikerne behandlet avklaringer av større hovedgrep før ny offentlig ettersyn 20. sept 2012.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Folkemøte

I forbindelse med saken ble det arrangert folkemøte på Roligheden gård, bydelssalen 17. oktober 2013 kl 1730.

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 28. okt - 23. nov 2011.

Før utleggelsen er planforslaget endra i samsvar med vedtaket og med punktene nevnt i saksframlegget. Planområdet er utvidet noe i forhold til det som ble varslet ved oppstart, for å løse detaljer med veiutforming.

Forslag til detaljprosjekter innenfor området Kongsgård

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen før den ble sendt på offentlig ettersyn, 23. juni 2011.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Planprogram

Politikerne behandlet planprogrammet 18. mars 2010 og 7. april 2010.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i formannskapet

Oppstart

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten har startet arbeidet med å regulere områdeplan for Marviksletta 21. oktober 2009.

Bakgrunn for planen

Kristiansand kommune, ved Teknisk direktørs styringsgruppe, har bestemt at det skal lages en områdeplan på Marviksletta. Dette er gjort med bakgrunn i

 • vedtak gjort i formannskapet om endring av kommunedelplan for Lund angående trafikk
 • planarbeid som er igangsatt
 • ønske om utvikling av området
 • ny plandel av plan- og bygningsloven

Planen vil gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken på Marviksletta.

Målet med planen

Omdanne området til å bli en attraktiv arena for offentlige og private tjenestefunksjoner og større nærings– og kontormiljøer

Områdets og delområdets / stedsutvikling knyttet til funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, grønnstrukturer, organisering og utforming (bydesign) av nye byrom (universell utforming), offentlige tjenestefunksjoner, kulturaktiviteter (verneinteresser) og samspill med omgivelser/ andre bydeler.

Utredningstemaer

 • Trafikk og transportsystem/ kollektivtrafikktilbud
 • Arkitektur og offentlig byrom/ estetikk
 • Grønn– og blå- (vann) struktur
 • Konseptutvikling og områdeprofil/ bærekraftig utvikling
 • Private tjenestetilbud og næringsliv – mulighetsstudier
 • Områdesenter – S1
 • Offentlig tjenestetilbud
 • Skole og barnehage
 • Kultur- og idrettstilbud

Tema: Landskap

Landskapsanalyse (pdf)

Sjekkliste urbant friluftsliv - Prestebekken datert 02 06 2013 (pdf)

Eksisterende situasjon grønt (pdf)

 • Fragmenterte areal av ulike typer og kvalitet
 • Lite tilgjengelige areal
 • Allèer er hovedinnslag av grønt langs veiene
 • Marviksletta er flat, resten av området har koller av ulik størrelse.

Grøntdrag (pdf)

 • Større sammenhengende grønne områder rundt Marviksletta
 • Ingen grøntdrag som strekker seg over Østre Ringvei
 • Brudd på sammenhengende grøntområder eller forbindelse mot sjø

Barn og unges tilbud (pdf)

 • Omfattende stinett utenfor planområdet, men ingen stier krysser Marviksletta
 • Relativt god dekning av lekeareal i nærområdet
 • Lite aktiviteter for barn, men enkelte er etablert på Marviksletta
 • Lite barnevennlige veier – mye trafikk og langt mellom bruksområdene.

Utdrag fra kommunedelplan for Lund (pdf)

 • Stadfesting av etablerte grøntområder
 • Etablering av nye friområder samt grønt korridorer
 • Sydlige del av Østre Ringvei som grønn gate Etablering av nye stiforbindelser

Tema: Bystruktur

Bystruktur (pdf)

Designmanual datert 06.05.2014 (pdf)

Nåværende funksjoner innenfor planområdet (pdf)

 • Det gamle industriområdet er blitt et område preget av handel og servicefunksjoner
 • Noe industri fortsatt Større andel kontorer kommet til
 • Også boliger er innenfor planområdet

Offentlige funksjoner (pdf)

 • Fravær av offentlig tjenestetilbud innenfor planområdet
 • Innenfor: Stadion, idrettshall, "snekkerverksted", skatehall, helse- og sosial funksjoner
 • Utenfor: Skole, kultur, barnehage, helse- og sosial

Eiendomsstruktur (pdf)

 • Variert struktur med tanke på tomtestørrelse
 • Sletta, industriområdet, har relativt store tomter
 • Omkranses av mindre tomter, spesielt i øst og vest

Elementer som gir føringer for fremtidig transformasjon (pdf)

 • Boliger langs Østre Ringvei vil bli berørt av valg av veiløsning (4-felts/2-felts)
 • Wilds Minde skole – sikker skolevei må etableres
 • Barnehager på Roligheden må ha muligheter for henting/bringing mht. veiløsning
 • Sør arena – høy andel gående/syklende på kampdager + parkering
 • Ny havn + ny park vedtatt i plan nr. 975. Havna vil medføre støyende virksomhet
 • Boligområdet midt i planområdet vil bli berørt av ny havn + valg av veiløsning over havna
 • Kolonihaven og aktivitetene der må tas hensyn til
 • Helse- og sosialområdet i nord må sikres tilfredsstillende veiadkomst. Er utsatt i forhold til støy

Tema: Samferdsel

Kapasitetsvurdering kryss Østre Ringveg, datert 28.05.13 (pdf)

Trafikk økt uttnyttelse, datert 05.03.2015 (pdf)

Trafikkanalyse, datert 30.06.11 (pdf)

Trafikktall fra tellinger foretatt i 2008 (pdf) (7 MB)

Arealbehov ved 4 felts vei (pdf) (9 MB)

 • Kartet viser mulig arealbehov ved en 4 felts vei med mulige krysningspunkt, dette for å illustrere hvilke arealbehov en slik vei fører med seg og hvilke barrierer den skaper for gående og syklende

Rapport trafikkstøy, datert 06.05.204 (pdf)

Tema: Risiko og sårbarhet

Skjema for Risiko og sårbarhet for Marviksletta (pdf)

Geoteknisk rapport datert 25.04.10 (pdf)

Geoteknisk rapport datert 08.05.12 (pdf)

Tema: Kulturminne

Kulturminnevernrapport (pdf)

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.12.2014 10:46
Sist endret: 03.02.2017 07:44

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?