Gå til hovedinnhold

Nærmiljø og lekeplasser

Du kan søke parkvesenet om felling av trær i boligområder. Foreninger og lag kan også søke om nærmiljømidler for tiltak i nærmiljøet.

Trefelling på kommunale friområder

Av og til er det behov for å felle trær i nærhet av boligområdene. Du kan søke parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde. Bruk elektronisk søknadsskjema.

Trefelling på kommunalt friområde (KK038)

Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området.

Søknader om trefelling behandles i vintersesongen. Søkere kan derfor ikke forvente at søknader som sendes inn, blir behandlet før perioden desember-mars. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør parkvesenet saken.

Sandlekeplasser

Sandlekeplasser er små møte- og lekeplasser nær boligene, der lekeplassutstyret er tilpasset barn opptil 6 år, og utstyrt med bord og benker for voksne. De fleste sandlekeplassene ligger på kommunalt friområde, men en del ligger også på borettslag og private arealer. I Kristiansand kommune har vi ca. 725 sandlekeplasser.

Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av sandlekeplassene gjennom velforeningen, beboergruppe eller borettslaget.

Der sandlekeplassen ligger på kommunalt areal, må velforeningen ha driftsavtale med kommunen for å få lov til å ha lekeplassutstyr.

Der det ikke inngås driftsavtale, vil sandlekeplassen fungere som møteplass og kan utrustes med sandkasse og bord/benk (elementer som ikke omfattes av Norsk/Europeisk standard NS-EN 1176 og 1177). I områder der det i en periode ikke er små barn, kan lekeplassen være naturområde/møteplass, inntil det igjen kommer barnefamilier som ønsker å oppgradere lekeområdet.

Kvartalslekeplasser

Nyoppusset kvartalslekeplass i Borghildsvei. Foto: Eivind Hellerslien

Kvartalslekeplass er større møte- og lekeplasser, der lekeplassutstyret er spesielt tilpasset aldersgruppen 6 til 12 år, men skal også inneholde sandleketilbud for de yngre, og oftest muligheter for ballspill. I Kristiansand kommune har vi ca. 275 kvartalslekeplasser og balløkker.

Parkvesenet har ansvar for drift av kvartalslekeplassene.

Nærmiljøparker

 Auglandsparken nærmiljøpark i blomsterskrud. Foto: Tone H. Trelsgård

Nærmiljøparker er store kombinerte møteplasser, leke- og aktivitetsområder i tilknytning til skolegårder og andre friområder. Disse er et leketilbud for hele nærmiljøet. Anleggene kan inneholde mindre aktivitets- og idrettsanlegg, skateanlegg, balløkker, aktivitetsløyper og klatreapparater, husker og sandkasser, bord med benker og bål-/ grillplasser.

Driftsavtale

Velforeninger, beboergrupper, borettslag og sameier kan inngå driftsavtale med kommunen v/ parkvesenet. Avtalen omhandler plassering, drift og vedlikehold av lekeplassutstyr på kommunalt friområde/lekeplass. Gjennom avtalen forplikter foreningen seg til å holde kontroll med lekeplassutstyret. Kommunen betaler kontingenten i Vellenes Fellesorganisasjon. Gjennom dette medlemskapet er man dekket av en kollektiv ansvarsforsikring.                                                                      

Kontroll av lekeplassutstyret

Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret, og rapportere til kommunen via skjemaet
Egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr (KK023).

Skjemaet skal sendes inn hvert år, med rapportering av utført kontroll for fjoråret. Frist: 20. februar.

Bruk skjemaet Lekeplasser – kontroll og avviksskjema når dere kontrollerer utstyret. Det utfylte skjemaet skal oppbevares hos velforeningen som dokumentasjon i forbindelse med forsikringsordningen. Kontrollen må være utført og ført i skjemaet for at forsikringen skal gjelde fullt ut.

Vi anbefaler at dere bruker Sjekkliste for lekeplassutstyr når dere kontrollerer lekeapparatene. Sjekklisten er et sammendrag av NS – EN 1176 1-11 og 1177 som er standard/anerkjent norm for de forskjellige lekeapparatene (jfr. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr).

Nærmiljømidler

Kristiansand kommune deler ut nærmiljømidler til etablering og opprusting av utendørs møte- og lekeplasser i nærmiljøet. Søknadsfrist hvert år er 1. mars.

Det kan gis støtte til tiltak som:

 • styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l. fysiske aktiviteter)
 • stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring
 • har en åpen profil og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmiljøet
 • er prosjektrettede, nytenkende og utprøvende
 • er rettet mot vanskeligstilte grupper

Det gis ikke støtte til:

 • saker som gjelder enkeltpersoner
 • ordinær drift (for eksempel utskifting av sand i sandkasser, maling av gjerder og utstyr)
 • tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen
 • saker som er under politisk behandling
 • lokaler og arrangementer

Om søknaden

 • Søknadsfrist er 1. mars.
 • Bruk elektronisk søknadsskjema

Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter (KK025)

 • Legg ved kart over området (her finner du situasjonskart. Zoom deg inn til det aktuelle området og skriv ut kartet. Marker området hvor tiltaket planlegges. Hvis du har pdf-skriver kan du bruke kartets tegneprogram og lagre kartet som pdf-fil). Legg også ved tegning/skisse og bilder. Dette gjør du på siste side i søknaden. Vedleggene lagres som egne filer, eller ettersendes i posten til Kristiansand kommune, Parkvesenet, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand. Ved ettersending, husk å merke vedleggene med "Nærmiljømidler", navn på søker (velforening) og navn på tiltaket.
 • Søknadene behandles av parkvesenet.
 • Velforeninger, skoler og andre oppfordres til å søke.

Har du spørsmål kan du kontakte nærmiljøkonsulenten i parkvesenet.

Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker inngå driftsavtale med parkvesenet (se over).

Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til parkvesenet om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.                                                                   

Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Prosjektet må være en del av vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Melding om påtenkte spillemiddelsøknader gis til henholdsvis Idrettsetaten eller Parkvesenet, vanligvis innen midten av august i søknadsåret. Søknad sendes inn via anleggsregisteret.

Kommunen må opprette eget anleggsnummer før søker kan fylle ut den elektroniske søknaden. Det skal også leveres inn detaljerte/målsatte planer til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før det kan søkes, og før "spaden settes i jorda". Godkjente planer skal, sammen med andre nødvendige bilag, skannes og vedlegges i den elektroniske søknaden.

Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum. Det er litt forskjellige maksimumsgrenser for hva man kan få i støtte. Søknaden behandles av kommunens v/ idrettsetaten.

Til anlegg for friluftsliv i fjellet (løypetiltak) kan det søkes om 50% tilskudd, men ikke mer enn 1.000.000 kroner. Søknaden behandles av DNT.

Til nærmiljøanlegg gis det 50 prosent tilskudd, men ikke mer enn 300.000 kroner ved totale kostnader på 600.000 kroner eller mer. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek. Eksempler på dette er flerbruksløkke, sandvolleybane, skatepark, BMX-løype, turløype osv. Det kan ikke søkes tilskudd til lekeplasser/lekeutstyr. Søknaden behandles av kommunen v/ parkvesenet.

Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale (skal vedlegges søknaden) på minst 20 år (30 år for idrettsanlegg) for rett til bruk av arealet hvor anlegget tenkes bygd. Dersom arealet eies av kommunen, skal Kristiansand Eiendom skriftlig bekrefte at arealet kan disponeres til omsøkte formål i minst 20/30 år.

Bekreftelse på egenkapital skal vedlegges søknaden (f.eks. kontoutskrift og styrevedtak). Dugnad kan være del av finansieringen (regn 200 kroner pr. time), og må dokumenteres i regnskapet gjennom timelister. Det kreves at søkeren bekrefter/ dokumenterer å ha dekning for hele byggesummen (inkludert det fremtidige spilletilskuddet) for perioden fra byggestart til utbetaling av spillemidlene (normalt 2-4 måneder etter ferdigstillelse og innlevert regnskap).

Andre nødvendige vedlegg: Kort behovsvurdering, kostnadsoverslag og/eller pristilbud, finansieringsplan, kart som viser anleggets plassering i bydelen, plan for drift av anlegget.

Tiltaket kan være søknadspliktig for byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, og søker bes undersøke dette i forbindelse med prosjektering. Dersom det er fare for sjenanse for naboer (støy, innsyn osv.), må det sendes nabovarsel. Eventuell byggetillatelse skal vedlegges søknaden.

Kontaktinformasjon

Trefelling på kommunale friområder:

Ann-Lisbeth Jahre, tlf. 38 24 36 61 / 922 54761, send e-post 

Kvartalslekeplasser og driftsavtaler for sandlekeplasser:

Tone H. Trelsgård, tlf. 38 24 36 60 / 970 50 098, send e-post

Nærmiljømidler, spillemidler og nærmiljøspørsmål generelt:

Eivind Hellerslien, tlf. 38 24 36 62 / 909 24260, send e-post

Forfatter: Eivind Hellerslien
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 02.01.2019 13:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?