Gå til hovedinnhold

Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi 2017 - 2030

Kommmuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kristiansand mot 2030 med overordnet arealstrategi ble vedtatt i bystyret 20. september 2017.

Planen har blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess som har vist at de fleste har et positivt forhold til byen. Mange ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle Kristiansand til å bli en mer inkluderende, mangfoldig, grønn og urban by.

«Kristiansand mot 2030» ble vedtatt av bystyret 20. september. Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument for utviklingen av Kristiansand. (Fotomontasje: Svein Tybakken)

En kommuneplan er kommunens overordnede politiske styringsdokument og består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er ny samfunnsdel som ble vedtatt 20. september. Denne planen endrer samfunnsdelen og overordnet arealstrategi i samlet kommuneplan "Styrke i muligheter" vedtatt september 2011.

Kommuneplanens samfunnsdel 

Du kan laste ned strategien her,
og også hente ferdig trykkede eksemplarer i Servictorvet i Rådhuskvartalet på øvre Torv.

En skapendende by med ambisjoner

Planen er Kristiansands stragegi for å møte fremtidens utfordringer og inneholder strategiske satsinger for en fremtidsrettet by som mange samarbeidspartnere, innbyggere og kommunen kan utvikle i fellesskap.
Visjonen er: En skapende by med ambisjoner.

Visjonen skal samle og inspirere byen til felles utvikling og endring og vil utfordre kommunen til en forpliktende holdning overfor sine innbyggere. 

Byens tre posisjoner er utviklingsområdene som gjør byen kjent og attraktiv for næringsliv, innbyggere og besøkende:

  • Attraktiv opplevelsesby
  • Inkluderende storby
  • Grønn innovasjonsby

Posisjonene underbygger arbeidet kommunen og andre aktører gjør i fellesskap, med tanke på å utvikle Kristiansand til en skapende by med ambisjoner.

Planen har blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess som har vist at de fleste har et positivt forhold til byen. Mange ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle Kristiansand til å bli enda mer inkluderende, mangfoldig, grønn og urban. (lenke)

Debatten fra bystyret (nett-TV)

Fire satsingsområder

Bærekraftprinsippet skal ligge til grunn for utviklingen av Kristiansand. Formålet med planen er å legge til rette for en kompakt by som i varetar både et økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftperspektiv.

For å møte kommunens viktigste utfordringer fremover er innsatsen spisset inn mot fire satsningsområder:

  • Samskaping som drivkraft.
  • Kompetanse for verdiskaping.
  • Deltakelse og tilhørighet.
  • Byvekst med kvalitet.

Hvordan planen svarer på globale megatrender som klimaendring, demografiske endring, globalisering, urbanisering og digitaliseringer behandlet gjennomgående i alle planens satsingsområder.

En kompakt by ved sjøen

Overordnet arealstrategi følger opp føringer fra planens satsingsområder. Kristiansand skal styrkes som landsdelshovedstad og utvikles til en kompakt by med attraktive og levende sentre med stor grad av funksjonsblanding, og en by med urbane kvaliteter som utnytter nærheten til sjøen som en ressurs.

Arealstrategien gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv og er vist som en prinsippskisse og utdypet i overordnede strategier. Arealstrategien skal legges til grunn for neste revisjon av kommuneplanens arealdel og gi føringer for plan- og byggesaksbehandlingen.

Prinsippskisse for areal- og transportsystem i Kristiansand

For juridisk bindende arealbruk gjelder kommuneplanen «Styrke i muligheter» vedtatt september 2011. 

Plandokumenter

Trykt planhefte er tilgjengelig på Servicetorvet i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 21.09.2017 14:39
Sist endret: 30.04.2018 09:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?