Gå til hovedinnhold

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030 - fra prosessen

Kristiansand kommune reviderer kommuneplanen våren 2017- til 2030. Kommunen har innhentet innspill fra unge, studenter, ressurspersoner, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere fram til 22.mars. Et høringsutkast på bakgrunn av ble behandlet i formannskapet 24. mai, og vedtatt lagt ut på høring med frist 7. august. Det blir gjennomført folkemøte i Rådhuskvartalet 6. juni og høringsmøter i bydelene senere i juni. Kommunen ønsker en bred og engasjerende prosess rundt kommuneplanen, som legger premisser for fremtidens vedtak og struktur for byen.

Høring  - Kommuneplanes samfunnsdel 2017 - 2030

Formannskapet vedtok 24. mai å sende forslaget til kommuneplan samfunnsdelen 2017 - 2030 ut på høring, med frist 7. august. Foto: Ragna Marie Henden

Formannskapet vedtok 24.mai 2017 å legge forslag til Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi ut til høring (plan- og bygningsloven § 11-14)."En skapende by med ambisjoner" er foreslått som den nye visjonen for Kristiansand mot 2030.

Planen skal behandles i bystyret 20.september 2017. Før det ønsker formannskapet å høre innbyggernes synspunkter.
Her kan du lese mer om behandlingen og hvodan du kan gi dine innspill til planen.

Behandling - Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030

Den reviderte kommuneplannes samfunnsdel for 2017 - 2030, behandles for første gang i formannskapet 10. mai. Planen legges så videre ut på høring.

Onsdag 10. mai behandlet formannskapet for første gang den nye reviderte kommuneplanens samfunnsdel for 2017 - 2030. Her er ny visjon, posisjoner og satsingsområder for Kristiansand fram mot 2030. Formannskapet ønsket justeringer på arealdelen, og utsatte behandling  av saken til møte 24. mai.

Etter formannskapets behandling legges planen ut på høring, med frist til 1. august.

Det inviteres til folkemøte med presentasjon av kommuneplanen 6. juni kl 18.00 i Rådhuskvartalet. Og møter i bydelene øst og vest blir senere i juni.

Videre behandling i bystyret 20. september.

Her kan du se saksdokumentene og vedtaket i formannskapet 10. mai.
Nytt forslag og sakspapirer til høringsutkastet og behandling 24. mai kommer her så snart det er klart.

Informasjon og medvirkning

Workshop på UiA med studenter 1. mars

Studentene ved UiA deltok i spørreundersøkelse ved bruk av kommunens nye app iKRS. Næringsrådgiver Lukas Weydemeyer ønsket tilbakemelding fra studentene knyttet til Universitetsbyen Kristiansand. Foto: Ragna Marie Henden

1. mars ble studenter på UiA invitert til å gi tilbakemeldinger både gjennom bruk av app og gjennom gruppearbeid. Workshopen ble arrangert i samarbeid med tillitsvalgte som sendte invitasjon til UiAs totalt omlag 900 tillitvalgte i studentsystemet. Kommunen ønsket spesielt tilbakemelding knyttet til Universitetsbyen Kristiansand, og rammer og forhold som gjør det attraktivt for studentene å bosette seg i Kristiansand. Transport, oversiktiglieg tjenester, gode bo og jobbmuligheter ble påpekt som viktige faktorer for studentene.

Innovasjonscamp på Grønt senter

Forskerlinja ved Vågsbygd videregående skole og representanter for elevrådet deltok på innovasjonscamp på Grønt senter 15.februar. Temaet var hva som bør være Kristiansands strategi for å møte globale endringer og trender frem mot 2030. Gruppa «PointKrs» gikk av med seieren. De la fram kreative ideer om blant annet ny bydel i containerhavna, dronesentraler og dronetransport og fikk presentert sitt bidrag på debattmøtet i rådhuskvartalet samme kveld om Fremtidsbilder for Kristiansand. Du kan lese mer om alle forslagene fra Vågsbygd videregående skole her.

Fremtidsbilder for Kristiansand – åpent møte

Kommunen har utfordret fire fagmiljøer til å presentere sine fremtidsbilder for den langsiktige byutviklingen i Kristiansand. Dette vil gi viktige bidrag til arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel og seinere i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi håper fremtidsbildene vil skape debatt og gi gode innspill til hvordan byen skal utvikle seg framover. Onsdag 15.februar ble det arrangert åpent møte om forslagene i Amfiet i Rådhuskvartalet. Du finner mer informasjon om fremtidsbildene og debatten på møtet her.

70 elever på innovasjonscamp

Torsdag 19 januar summet det godt i Rådhuskvartalet. Det var stort engasjement av 70 elever fra 13 – 15 år, med kreative ideer, farger, plansjer og tegninger på innovasjonscamp for å komme med ideer for Kristiansand mot 2030/2041. Oppgavene var fremtidstenkning innen klima, transport og eldrebølgen. Du kan lese mer fra innovasjonscampen her.

Workshop om ny visjon

Kristiansand kommune inviterte 11. januar sentrale aktører innen akademia og næringsliv, og kultur- og samfunnsliv til første workshop i arbeidet med å utvikle en visjon og en unik posisjon for byen mot 2030. ca 70 personer stilte opp med energi og ideer. Du kan lese mer om resultatene fra workshopen her.

Generaldebatt

Formannskapet har allerede pekt på noen temaer som bør være viktige i den reviderte kommuneplanen. Disse er vist i kapittel 5 i det som heter planprogrammet, og som har ligget ute til høring. 23. november hadde bystyret en generaldebatt som ga innspill om det samme.

Frivillig-konferanse

30. november inviterer kommunen alle frivillige organiasjoner til innspillskonferanse i Rådhuskvartalet fra klokka 17.00 til 20.00. Der blir det anledning til å komme med innspill til både arbeidet med kommuneplanen og arbeidet med ny frivillighetsmelding. Invitasjonen sendes på epost til over 900 frivillige organisasjoner i disse dager. På grunn av matservering er det nødvendig å melde seg på.

Fastsatt planprogram

Bystyret fastsatte planprogrammet i møte 1.februar 2017.

Bystyresak fastsettelse av planprogram

Planprogrammet beskriver kommunens utfordringer, formålet med planen, hvilke tema som skal behandles, hvordan kommunen vil organisere arbeidet, hvordan arbeidet kan påvirkes, hvilke frister som gjelder og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Formål med planarbeidet

Målet er å lag en visjon og strategiske satsinger for en fremtidsrettet by som mange sentrale utviklingsaktører, kommunens samarbeidsparter, byens innbyggere og kommunen – i felleskap- kan jobbe sammen om for å utvikle.
Legger til rette for en kompakt by som ivaretar følgende bærekraftsprinsipper:

Økologisk

  • Utvikling av lavutslippssamfunnet
  • Tilpasning til klimaendringer og fremtidig beredskapsbilde

Økonomisk

  • Innovasjon og nyskaping i offentlig og privat virksomhet
  • Gode rammevilkår for utvikling av et attraktivt næringsliv

Sosialt

  • Inkludering, likestilling og tilhørighet
  • Rettferdighet, trygghet og trivsel

Oppstart av planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Dette er den viktigste langsiktige planen for hvordan kommunen skal utvikle seg, og for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Kommuneplanen i Kristiansand gjelder fra 2011 til 2022. Samfunnet utvikler seg raskt, derfor skal hvert nytt bystyre vurdere om det er behov for å oppdatere kommuneplanen. Nå er tiden moden for revidering av kommuneplanen i Kristiansand. Bystyret har vedtatt at kommuneplanen skal revideres i to faser:

  • Først skal samfunnsdelen med overordnet arealstrategi revideres. Det skal skje innen sommeren 2017.
  • Deretter skal arealdelen revideres, i tråd med samfunnsdelen.

Før arbeidet med å revidere selve kommuneplanen starter, ønsker kommunen en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for arbeidet med å revidere den.

Forslag til hvordan arbeidet med revideringen skal skje, kalles planprogram.

Formannskapet vedtok 12. oktober å sende forslag til planprogram på høring. Fram til 28. november kan privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringslivet og andre som ønsker det komme med sine kommentarer og forslag til forandringer.

Her finner du forslaget til planprogram.

Forslaget til planprogram er basert på føringer i kommunal planstrategi.

Planstrategien anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel bør spisses slik at den viser en sterkere prioritering av kommunens viktigste utfordringer. Satsingsområder og strategier bør bli mer gjennomgående og tverrsektorielle. Det skal utvikles en ny og tydelig visjon som flere i byen kan slutte opp omkring. Planen skal også vurdere hvilke konsekvenser ønsket samfunnsutvikling vil få for overordnet arealstrategi og retningslinjer for byens fysiske utforming.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet sendes innen 28.november 2016 til:
Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten, postboks 417, Lund 4604 Kristiansand.
Eller på e-post til post.teknisk@kristiansand.kommune.no 
Vennligst merk uttalelsen sak 20162061

Har du spørsmål? Ta kontakt med
Prosjektleder Grete Sjøholt, eller send e-post  til kommunen.

Gjeldende kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 «Styrke i muligheter» omfatter både samfunnsdelen og arealdelen. 

Kristiansand 2041

Kristiansand kommune står overfor utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling. Dette skaper behov for en langsiktig byutviklingsstrategi.   I parallelloppdraget Kristiansand 2041, utfordrer kommunen fagmiljøer til å frembringe analyser, idéer og forslag til fremtidsbilder for byens langsiktige utvikling. 

I 2041 feirer Kristiansand 400-års jubileum. Dette årstallet er valgt som et fokuspunkt for fremtidsbildene, men strategiene skal også ha en tidshorisont ut dette århundret.

Oppgaveprogram

Oppstartsseminar 22. november 2016

Innledning v/Erik Sandsmark

Kristiansand 1641 - 2041 v/Ragnar Evensen

Kristiansand - en liten storby v/H.K.Lysgård

Utvikling av byregionen v/Bjørg Hellem

Transport v/Jan Erik Lindjord

Klima v/Kim Øvland

Næringsutvkling v/Ø.Laderud

Grønnstruktur v/Trond Johansson

Reguleringsplaner etc v/Venke Moe

Oppvekst v/S.T.Kvernes

Helse og trivsel v/H.Engenes

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen viser vei for ønsket utvikling av byen og kommunens virksomhet. Den er et strategidokument som viser kommunens langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet, kommunens virksomhet og hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor.

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen.
Den skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen.

Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og et plankart med utfyllende bestemmelser for oppfølgende og mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.

Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer og budsjetter, hvor den viktigste av planene er kommunens fireårige handlingsprogram. I dette programmet følger sektorene (kultur, helse- og sosial, oppvekst, organisasjon og teknisk), opp kommuneplanens samfunnsdel gjennom kortsiktige og konkrete mål, som baseres på de langsiktige målene i kommuneplanen. Det som står i kommuneplanen blir derfor vesentlig fordi kommuneplanen er førende på hva som prioriteres og bevilges midler til på kort sikt.

Hva er et planprogram?

Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal lages et planprogram for arbeid med kommuneplanen og kommunedelplaner som skal legges ut til offentlig høring. Hensikten med planprogram er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet.

Planprogrammet beskriver kommunens utfordringer, formålet med planen, hvilke tema som skal behandles, hvordan kommunen vil organisere arbeidet, hvordan arbeidet kan påvirkes, hvilke frister som gjelder og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Evaluering av gjeldende kommuneplan 2011-2022

Vista Utredning og Oslo Economics gjennomførte i mai 2012 en evaluering  av planprosessen og detaljeringsgraden i arealdelen av gjeldende kommuneplan 2011-2022 «Styrke i muligheter». Hensikten var å få et best mulig grunnlag for framtidig arbeid med planarbeid. Rapporten er lagt til grunn for kommunal planstrategi og revisjonsarbeidet for kommuneplanen.

Rapporten konkluderer med at det er mye bra både i innhold, prosess og framstilling av planen. Men den gir også råd om en mer analytisk tilnærming i planarbeidet ved neste revisjon, blant å gjøre sammenhengen mellom analyser i samfunnsdelen og behovet for byggearealer i arealdelen tydeligere.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 10.10.2016 09:16
Sist endret: 30.04.2018 09:14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?