Kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård-Vige

Kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige omhandler videreutvikling av Kongsgård-Vige havneområde, herunder etablering av ny containerterminal. Havneareal for ferje- og cruisetrafikk inngår ikke i planarbeidet.

Saksbehandler M. Eik og J. E. Lindjord - Saksnr 201513219 - Planid 1441

Avgrensing av planområdet

Planområdet er avgrenset slik at det omfatter arealbehovet i det mest omfattende alternativet for havneutvikling, inklusiv buffersone mellom havna og omkringliggende boligområder. Planområdet kan reduseres underveis i prosessen.

Nyheter

Opprettelse av lokal referansegruppe

Bystyret vedtok ved fastsettelse av planprogrammet 22. juni 2016 at det skulle opprettes en lokal referansegruppe bestående av bydelsrådet, velforeninger, beboerforeninger og næringslivet. Prosjektgruppa har funnet det mest hensiktsmessig å organisere samarbeidet i to gruppe, en for næringslivet og en som representerer innbyggerne. Det vil bli holdt dialogmøter mellom prosjektgruppa og referansegruppene. Møtene med referansegruppene vil være en arena hvor det orienteres om fagutredninger, og hvor det er åpent for innspill og tilbakemeldinger. Det blir felles møter mellom gruppene ved behov.

22. september 2016 ble det opprettet lokal referansegruppe med representanter fra Randesund bydelsrådet, velforeninger og beboerforeninger. Tanken er at møter med gruppa skal gi et grunnlag for gjensidig forståelse, kunnskapsdeling og kommunikasjon mellom befolkningen og prosjektgruppa.
Den lokale referansegruppa, bestående av deltakere fra bydelsrådet, velforeninger og beboerforeninger ble opprettet på møtet og består av 12 medlemmer.

I det konstituerende møtet ble endringer i planprogrammet gjennomgått. Endringene i planprogrammet, som er vedtatt av bystyret juni 2016, innebærer blant annet endring i influensområdet som er tegnet opp (illustrasjon 2 i programmet).
Deltakerne var opptatt av støy fra planområdet, hvordan støymålinger blir utført, beslutningen om å flytte containerhavna, om inntekt veier opp for kostnader ved flytting, forurensning av Topdalsfjorden og hvilken rolle referansegruppa vil bli gitt.

Referansegruppas medlemmer er:
Medlemmer Representerer
Eirunn Wallevik Kristoffersen Beboer Søm
Marianne Dahl Elgstien vel
Anette Normann Hagen Hamre vel
Rune Solheim Hånestangen vel
Pål Usterud Beboer Søm
Arne Karlsen Marvika vel
Kjell Anders Olsen Framnes og Kuholmen vel
Gunn Aa. Hervold Beboer Kongsgård 1
Jan Erik Mandelid Beboer Erling Skakkesvei
Helga Feiring Øvre Fuglevikkleiva vel
Anne-Kristin Krzyzowski Randesund bydelsråd

Planprogram og konsekvensutredning

Bystyret fastsatte planprogrammet i møte 22. juni 2016

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet et planprogram (link) som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses.

Formål med planarbeidet

Det legges til grunn følgende effektmål for planarbeidet:

  • Langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige som ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner er sikret.
  • Hensynet til øvrig samfunnsutvikling og byutvikling, særlig knyttet til Marviksletta og Sømslandet, er ivaretatt.
  • Havnas muligheter til utvikling innenfor økonomisk bærekraftige rammer er ivaretatt.

Informasjon og medvirkning

Det ble invitert til åpen dag 6.april 2016 i Salem Lund for å blant annet dele kunnskap om de omkringliggende områdene med planleggere. 25. april 2016 ble det i tillegg avholdt informasjonsmøte på Randesund bydelshus hvor det ble informert om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. Begge møtene ble avholdt i perioden mens planprogrammet var lagt ut til offentlig ettersyn.

Sentrale grunnlagsdokumenter

Barn og unges innspill

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 02.03.2016 08:41
Sist endret: 01.03.2017 08:44