Gå til hovedinnhold

Kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård-Vige

Kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige omhandler videreutvikling av Kongsgård-Vige havneområde, herunder etablering av ny containerterminal. Havneareal for ferje- og cruisetrafikk inngår ikke i planarbeidet.

Saksbehandler Marit Eik og Jan Erik Lindjord - Saksnr 201513219 - Planid 1441

Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak

Tre representanter i bystyret har krevd lovlighetskontroll av bystyrets vedtak av kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige. Bystyret behandlet kravet i møte 22.05.2019 og opprettholdt sitt vedtak. Saken er oversendt til fylkesmannen for behandling.

Fylkesmannen har behandlet kravet om lovlighetskontroll og fattet slikt vedtak. Lovlighetsklagen tas ikke til følge.
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

I brevet opplyser også Fylkesmannen at de tar sikte på å forberede innsigelsessaken for oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen utgangen av oktober. Innsigelsen fra Bane NOR er knyttet til manglende rekkefølgekrav om at dagens containerhavn ikke kan flyttes til nytt havneområde i Kongsgård-Vige før nytt jernbanespor med kobling til eksisterende jernbanenett er ferdigstilt.

Bystyresaken  Fylkesmannens svar

Bystyret har sluttbehandlet kommunedelplanen

Bystyret godkjente meklingsprotokollen og sluttbehandlet kommunedelplanen 10.04.2019. Plankart og bestemmelser er oppdatert i samsvar med meklingsresultatet. Innsigelse fra Bane Nor, med krav til nytt jernbanespor før flytting av containerterminalen ble ikke imøtekommet. Dette spørsmålet skal avgjøres av Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Også fylkestinget har godkjent meklingsprotokollen.

Planen med den gjenstående innsigelsen til Bane NOR er oversendt til fylkesmannen, som skal gi sin samlede vurdering før saken sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Bystyresaken

Fylkestingssaken

Innsigelser bortfalt

Både Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune har hatt innsigelser knyttet til nedsprengning av Ringknuten, og mente at planforslaget ikke løste erstatningsareal for barn og unge på en tilfredsstillende måte. Fylkeskommunen og Bane Nor mente videre at areal for jernbanetilknytning og lasteområde for fremtidig jernbane måtte fremgå av plankartet.

Nå har Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, Bane NOR og Kristiansand kommune hatt meklingsmøter både 14.12.18 og 27.02.19, hvor kommunen la fram nye skisser til løsning. Resultatet av meklingen ble at innsigelsene fra Fylkesmannen i Agder, fremmet 10.10.17 falt bort. Det samme med innsigelsene fra Vest-Agder fylkeskommune. Videre anses innsigelsene fra Bane NOR, fra 29.09.17, som bortfalt, bortsett fra innsigelsen knyttet til manglende rekkefølgekrav om jernbaneforbindelse mellom Sørlandsbanen og Kongsgård.

Kommunen har nå foreslått en jernbaneadkomst og areal til jernbane i plankartet. Kommunen og fylkeskommunen er også kommet til enighet om erstatningsareal for barn og unge. Erstatningsareal skal ivaretas ved planlegging av næringsområdene i Marvika  og grøntområdet på Gleodden , I tillegg til det som ligger i  høringsutkastet til kommunedelplan.

De nye planene skal nå godkjennes av fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune, og videre etter hvert til behandling i bystyret i Kristiansand. Den gjenstående innsigelsen til Bane NOR oversendes Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Meglingsprotokollen

Om saken i Fædrelandsvennen

Ønsket mekling for å finne havneløsning

Kommunedelplanen for havneområdet Kongsgård-Vige var til politisk behandlingen for 2. gang høsten 2018.

Rådmannen anbefaler fortsatt at havneområdet i Kongsgård-Vige blir utvidet til å håndtere også den godstrafikk som i dag går til Lagmannsholmen i Vestre havn. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Vil samle godstrafikken

Etter første gangs behandling i 2017 mottok kommunen 329 høringsuttalelser. Disse er gjennomgått, vurdert og kommentert tematisk i saken som kommer til politikerne. Uttalelsene er også brukt til å kvalitetssikre planforslaget.

Høringsuttalelsene fra innbyggere som er imot utbyggingen handler i stor grad om bekymringer knyttet til støy og betydning for miljøet i området. Vurderingene av uttalelser fra innbyggerne er tatt inn i de dokumentene som nå skal behandles politisk.

Flere offentlige instanser kom med innsigelser under høringen. Det betyr at kommunen ikke kan godkjenne planen uten at innsigelsene blir løst. Det kan skje ved at politikerne endrer planen etter innsigelsene, eller at de løses i mekling mellom partene.

Kristiansand kommune ønsker å samle håndteringen av godstrafikk i Kongsgård-Vige (med unntak av gods som transporteres via passasjerferger). I dag håndteres godstrafikken både på Lagmannsholmen i Vestre havn i sentrum og i Kongsgård-Vige-området.

Tilgang til sjøfronten i Vestre havn

Ved å samle håndteringen i Kongsgård-Vige sikres sentrum gode utviklingsmuligheter, og innbyggerne får tilgang til sjøfronten i sentrum av byen. Kristiansand havn unngår også dobbeltinvesteringer i to havner over lengre tid.

I uke 33 ble det sendt en informasjonsbrosjyre til innbyggere i områdene som ligger i nærheten av Kongsgård-Vige-området. Det var dessverre feil tall for skipstrafikken i brosjyren. Brosjyren er oppdatert 16. august 2018. 

Oppdatert brosjyre

Politisk behandling høsten 2018

Rådmannen ser ikke muligheten for å imøtekomme alle innsigelsene, men anbefaler fortsatt at havneområdet i Kongsgård-Vige blir utvidet til å håndtere også den godstrafikk som i dag går til Lagmannsholmen i Vestre havn. Derfor foreslår han for politikerne at planen vedtas i formannskapet og at planen deretter oversendes Fylkesmannen til mekling for å finne en løsning.

Hvis partene ikke blir enige i en mekling, avgjøres saken av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksfremstilling og vedlegg 

Planlagt behandling av saken:
By- og miljøutvalget: 6. september
Havnestyret: 11. september
Formannskapet: 26. september
Bystyret: Avhengig av meklingsresultat.

Mer informasjon  

På denne informasjonssiden ligger en ligger en rekke dokumenter som er en del av grunnlaget for saken, blant annet innspill fra barn og unge, trafikkanalyser, støyanalyser og prognoser for godstransport. Disse finner du under avsnittene "Offentlig ettersyn - 2017",  "Forslag til plan", "Planprogram og konsekvensutredning" og "Sentrale grunnlagsdokumenter". 

Etter høringen er to utredninger oppdatert. I tillegg er bestemmelsene oppdatert og  kommuneoverlegen har gitt kommentarer til helsekonsekvensutredning og høringsinnspill for kommunedelplanen. Disse ligger som vedlegg til saken.

ROS-analysen

Forurensing og miljøkonsekvenser for Topdalsfjorden

(Informasjonen i dette avsnittet ble publisert 13. august 2018. Oppdatert 16. august: Brosjyre og notat om forurensing og miljøkonsekvenser for Topdalsfjorden) 

Åpent møte - 2017

Ordfører Harald Furre inviterte til åpent møte om havneområdet nord, Kongsgård-Vige 19. september 2017. 

Informasjonsfolder

Offentlig ettersyn - 2017

Formannskapet vedtok i møte 21.juni 2017 å legge forslag til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige ut til offentlig ettersyn (pbl § 11-14). Fristen for å komme med uttalelse var 10. oktober 2017.

Formålet med planarbeidet er å sikre langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige, som ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner. Planforslaget ivaretar dette og legger til rette for å flytte containerhavna fra Vestre havn til Kongsgård-Vige. Ringknuten, deler av Ringåsen, Hesteheia og Torsviga omdisponeres fra grønnstruktur til havneformål. Planforslaget legger opp til at barn og unges bruk av arealene erstattes ved oppgradering av andre grøntområder i nærområdet. Grøntområdene i Marvika opprettholdes.

Formannskapet ber spesielt om innspill på erstatningsareal for barn og unge, de økonomiske beregninger og totalkostnadene ved å flytte dagens containerhavn og funksjonsfordeling med andre havner.

Planbeskrivelse  Plankart  Bestemmelser  Offentlig ettersyn   Møte i formannskapet  

Delutredninger   Støyvurdering år 2025 - 2065  Støykart 0-alternativ Kongsgård-Vige  Støykart Kongsgård-Vige, alt. 1 havneplan 2015  Støykart Kongsgård-Vige alt. 2  Støykart Vestre havn 0-alternativet  Støykart Vestre havn uten containere  Støykart anbefalt planforslag  Arkeologisk rapport

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Jan Erik Lindjord, på mobiltelefon 934 38 767 eller planlegger Marit Eik, på mobiltelefon 464 23 416.

Uttalelse innen 10. oktober 2017

eller 

Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 201513219

Forslag til politisk behandling - 2017

Forslag til Kommunedelplan havneområdet nord, Kongsgård-Vige skal til politisk behandling med sikte på utsending på offentlig ettersyn. Saken vil bli behandlet i havnestyret 13. juni, by- og miljøutvalget 15. juni og i formannskapet 21. juni 2017.

Etter at planen vedtas å sendes på offentlig ettersyn, vil det i høringsperioden være anledning til å gi uttalelser til planen. I høringsperioden blir det også arrangert åpne møter

Orientering om planarbeid for formannskapet, havnestyret og by- og miljøutvalget

Rådgiver Jan Erik Lindjord i by- og samfunnsenheten orienterte formannskapet og by- og miljøutvalget om planarbeidet for havenområdet nord Kongsgård - Vige. Foto: Ragna Marie Henden

Rådgiver Jan Erik Lindjord orienterte formannskapet og by- og miljøutvalget om planarbeidet for havenområdet nord Kongsgård-Vige, på møte 24. mai 2017. 

Kommunen informerte politikerne om prosessen og organisering av planarbeidet, og definerte planområdet og de viktigste problemstillingene, forteller Lindjord. - Vi har også fått utført en rekke støymålinger og trafikkanalyser. Oppsummert viser disse at selv med maksimal arealutvidelse og maksimal aktivitet, viser utredningene at støykonsekvensene er håndterbare.

På lista over kartlegging er blant annet friluftsliv, barn og unges bruk av områdene på fritida, fornminner og nyere tids kulturminner. Vi ser på trafikkmengerl akternative jernbanetraseer og forslag til arealdisponering i strategisk havneplan. I planarbeidet  harvi også vurdert en forbindelsesveg mellom Vige og Marviksletta.

Her kan du se hele presentasjonen til rådgiver Jan Erik Lindjord.

Forslag til plan - 2017

Forslag til kommunedelplan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning finner du her

Delutredningene som ligger til grunn for konsekvensutredningen, blant annet støyutredninger for tre framtidige alternativer for utvikling av havn i Kongsgård-Vige og Vestre havn for årene 2025, 2045 og 2065 finner du på knappene under. Det anbefalte planalternativet er en mellomting mellom planalternativ 1, som bygger på havneplanen 2015 og alternativ 2, som bygger på Kokkersvold-Seaportutredningen.

Delutredninger   Støyvurdering år 2025 - 2065  Støykart 0-alternativ Kongsgård-Vige  Støykart Kongsgård-Vige, alt. 1 havneplan 2015  Støykart Kongsgård-Vige alt. 2  Støykart Vestre havn 0-alternativet  Støykart Vestre havn uten containere  Støykart anbefalt planforslag

Avgrensing av planområdet

Planområdet er avgrenset slik at det omfatter arealbehovet i det mest omfattende alternativet for havneutvikling, inklusiv buffersone mellom havna og omkringliggende boligområder. Planområdet kan reduseres underveis i prosessen.

Referansegruppe

Opprettelse av lokal referansegruppe

Bystyret vedtok ved fastsettelse av planprogrammet 22. juni 2016 at det skulle opprettes en lokal referansegruppe bestående av bydelsrådet, velforeninger, beboerforeninger og næringslivet. Prosjektgruppa har funnet det mest hensiktsmessig å organisere samarbeidet i to gruppe, en for næringslivet og en som representerer innbyggerne. Det vil bli holdt dialogmøter mellom prosjektgruppa og referansegruppene. Møtene med referansegruppene vil være en arena hvor det orienteres om fagutredninger, og hvor det er åpent for innspill og tilbakemeldinger. Det blir felles møter mellom gruppene ved behov.

22. september 2016 ble det opprettet lokal referansegruppe med representanter fra Randesund bydelsrådet, velforeninger og beboerforeninger. Tanken er at møter med gruppa skal gi et grunnlag for gjensidig forståelse, kunnskapsdeling og kommunikasjon mellom befolkningen og prosjektgruppa.
Den lokale referansegruppa, bestående av deltakere fra bydelsrådet, velforeninger og beboerforeninger ble opprettet på møtet og består av 12 medlemmer.

I det konstituerende møtet ble endringer i planprogrammet gjennomgått. Endringene i planprogrammet, som er vedtatt av bystyret juni 2016, innebærer blant annet endring i influensområdet som er tegnet opp (illustrasjon 2 i programmet).
Deltakerne var opptatt av støy fra planområdet, hvordan støymålinger blir utført, beslutningen om å flytte containerhavna, om inntekt veier opp for kostnader ved flytting, forurensning av Topdalsfjorden og hvilken rolle referansegruppa vil bli gitt.

Referansegruppas medlemmer er:
Medlemmer Representerer
Eirunn Wallevik Kristoffersen Beboer Søm
Marianne Dahl Elgstien vel
Anette Normann Hagen Hamre vel
Rune Solheim Hånestangen vel
Pål Usterud Beboer Søm
Arne Karlsen Marvika vel
Kjell Anders Olsen Framnes og Kuholmen vel
Gunn Aa. Hervold Beboer Kongsgård 1
Jan Erik Mandelid Beboer Erling Skakkesvei
Helga Feiring Øvre Fuglevikkleiva vel
Anne-Kristin Krzyzowski Randesund bydelsråd

Planprogram og konsekvensutredning

Bystyret fastsatte planprogrammet i møte 22. juni 2016

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet et planprogram (link) som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses.

Formål med planarbeidet

Det legges til grunn følgende effektmål for planarbeidet:

  • Langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige som ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner er sikret.
  • Hensynet til øvrig samfunnsutvikling og byutvikling, særlig knyttet til Marviksletta og Sømslandet, er ivaretatt.
  • Havnas muligheter til utvikling innenfor økonomisk bærekraftige rammer er ivaretatt.

Informasjon og medvirkning

Det ble invitert til åpen dag 6.april 2016 i Salem Lund for å blant annet dele kunnskap om de omkringliggende områdene med planleggere. 25. april 2016 ble det i tillegg avholdt informasjonsmøte på Randesund bydelshus hvor det ble informert om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. Begge møtene ble avholdt i perioden mens planprogrammet var lagt ut til offentlig ettersyn.

Sentrale grunnlagsdokumenter

Barn og unges innspill

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 02.03.2016 08:41
Sist endret: 26.09.2019 11:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?