Gjeldende kommunedelplaner

En kommunedelplan er overordnet plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan - vedlegg

Handlingsplan

Kriminalitetsforebyggende plan

 Plan

Hamrevann, planid 1371

Bystyret har i møte 1.juni 2016 vedtatt kommunedelplan for Hamrevann-området. Oppdatert planbeskrivelse med konsekvensutredning ble godkjent av formannskapet 24.8.2016.
Planvedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 og kan ikke påklages.

Departementet kan oppheve hele eller deler av planen, eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, innen 3 måneder etter at de har mottatt planen, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regionale planer, jfr. plan- og bygningslovens §11-16.

Planens dokumenter:

Planen kan også fås i papirform ved henvendelse servicetorvet i Rådhuskvartalet.

E18/E39, Ytre ringvei, planid 1406

Kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringveg Vige – Volleberg i Kristiansand og Songdalen ble vedtatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 26.2.2016. Departementets vedtak har bakgrunn i innsigelser fra Statens vegvesen, region sør og Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen.

Vedtatte plandokumenter

Kvadraturen og Vestre Havn 2011-2022, del 1 - Kvadraturen, planid 1264

Vedtatt 12. februar 2014.

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn startet i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre havn, og planen ble derfor delt i to; del 1 – Kvadraturdelen og del 2 – Vestre havndelen.

Flekkerøy, deler av strandsonen, planid 1133

Kommunedelplan for Flekkerøy, deler av strandsonen ble vedtatt av Miljøverndepartementet 21.juni 2011. Bakgrunnen for at planen ble vedtatt av departementet var innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Miljøverndepartementets vedtok planalternativ 1 B med mindre justeringer. Eksisterende sjøboder er gitt arealformål «annet byggeområde, sjøbod/lager, brygge». Planen åpner ikke for fortetting og ny utbygging i planområdet eller endring av arealformål for eksisterende sjøbodområder til fritidsbebyggelse.

Når det gjelder historiske sjøboder vises det til at bebyggelsen på Flekkerøy, siden slutten av 1700-tallet, har utgangspunkt i fiske, og at oppbygging av sjøboder i strandsonene har skjedd over tid med utgangspunkt i fiske som næring. Miljøverndepartementet mener det vil vvære en lite ønskelig utvikling dersom de historiske sjøbodene over tid ville bli stående og forfalle og mener at dette gir grunnlag for at kommunen etter en konkret vurdering kan gi dispensasjon for innredning av kjøkken og eventuelt soverom i de historiske sjøbodene. For nermere informasjon om muligheter for dispensasjon kan du kontakte byggesaksavdelingen.

Her finner du plandokumenter og kart:

Utredningsdokumenter (behandlet i formannskapet 20. juni 2007

Kommunedelplan avløp

Kommunedelplan vann

Havneplanen vedtatt 10.10.1995

Unntak: Kommuneplanen gjelder foran kommunedelplanen for Kristiansand havn når det gjelder Odderøya og arealene sydvest for Havnegaten (vist som senterområder på kommuneplanen).

E39, Gartnerløkka – Kleppland i Søgne

RV456 – Vågsbygdveien, planid 998, 1087 og 1252

Vågsbygdveien er delt opp i 3 planer

Rv41/Rv451, Ny vei til Kjevik, planid 1378

Bystyret har vedtatt kommunedelplan for ny vei til Kjevik (18.februar 2015, sak 23/15). Det vedtatte alternativet C6D er knyttet til E18 i Timeneskrysset, går i tunell gjennom Moneheia kryssinger av Tovdalselva og adkomst til flyplassen fra sør i daglinje.

Saksfremstilling og vedtak i bystyret

Statens vegvesen har en egen nettside om planarbeidet hvor du finner mer informasjon og grunnlagsdokumenter til planforslaget.

Plan- og reguleringsbestemmelser Endre navn på link fra plan- og reguleringsbestemmelser til bestemmelser link til planregisteret må avklares?)

Kart

Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 - 2018

Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 - 2018

Sykkelekspressvei, planid 1302

Kommunedelplanen for sykkelekspressveg i Kristiansand ble vedtatt av Kristiansand bystyre 16.09.2015. Aktuelle dokument finner du nedenfor:

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Anne Lislevand
Publisert: 20.03.2015 14:08
Sist endret: 29.03.2017 13:53