Gå til hovedinnhold

Viltforvaltning

Parkvesenet har ansvar for viltforvaltning i Kristiansand kommune.

Oversikt jaktvald

Jaktretten tilhører i hovedsak grunneier. I Kristiansand er det åpnet opp for jakt etter hjort, elg, rådyr og bever.

Kart over godkjente jaktvald i Kristiansand

Oversikt over tildelte og felte elg , rådyr og hjort

Tildeling av dyr skjer i medhold av bestandsituasjon og innenfor rammen av minsteareal for arten. Oversikt over minsteareal for tildeling av dyr. 

Fellingstillatelser for 2019 er sendt ut til de godkjente jaktvaldene i kommunen.

Fellingsresultater for 2018 er som følger:

Art Antall dyr tildelt Antall dyr felt
Elg 33 13
Hjort 16 12

Rådyr

 

357

(pluss. frie dyr i Torridal)

198

 

 

Detaljer med hensyn til fellingsresultater og type dyr finner du på hjorteviltregisteret.no

 

Bever

Det er fra- og med jaktåret 2017 nye regler for felling og fangst av bever. Bever forvaltes nå som småvilt. Felling og fangst av bever i Kristiansand er regulert av lokal forskrift. Felling og fangst kan utøves av grunneier innenfor godkjente jaktvald, se Kart over godkjente jaktvald i Kristiansand.

Jaktuttak er er uten kvote men skal være innenfor rammen av kommunens mål for forvaltning av bever. Rapportering er som for småvilt.

Elgbeitetaksering

I 2017 ble det gjennomført en regional elgbeitetaksering for hele Vest-Agder.

Faun har på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet en rapport på elgsituasjonen og beitegrunnlag i fylket. Rapporten beskriver betandssituasjonen og beitegrunnlaget i de enkelte kommunene i fylket.

Resultatene viser at det fremdeles er noe overbeite i Vest-Agder, og da spesielt i skogsregionen. Dersom målet er et bærekraftig beitetrykk, bør elgbestanden reduseres noe. Rapporten leses her:

Elgbeitetaksering i Vest-Agder 2017.pdf

Jakttider

De artene det er åpnet opp for jakt på har fastsatt egne jakttider gjennom sentral forskrift. Bukkejakta starter allerede 10. august. Vær obs på at det fortsatt kan være tørt i skogen. Følg med i media om det kommer restriksjoner i forhold til brannfare.

Oversikt over jakttider for de enkelte artene finner du her

 

Rapportering av felt elg, hjort og rådyr

Valdleder skal rapportere direkte på settogskutt.no

Husk å overholde fristen for rapportering, senest 14 dager etter at jakttiden for arten er utløpt.

Mer info om regler for forvaltning av hjortevilt finner du på nettsiden til Miljødirektoratet.

Endringer i jaktvald?

Dersom det er nye grunneiere i valdet eller valdet skal utvides, må vedlagte skjema fylles ut innen 01.04. Evt. søknad om etablering av nye vald må sendes inn til kommunen innen 01.05.

Skadet vilt?

Dersom du kommer over skadet vilt skal du kontakte politiet som videreformidler kontakt til personell som håndterer viltskaden. Politiets vakttelefon er 02800.

Dødt vilt skal fjernes av grunneier, men send melding til kommunen i ettertid slik at viltskaden blir registrert i fallviltregisteret.

Send melding til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

Husk båndtvang fra 1. april - 20. august

Fra 1. april gjelder generell båndtvang for alle hunder. Båndtvangen gjelder til 20. august. I denne perioden skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

En oversikt over reglene som gjelder båndtvang for hunder finnes i lov om hundehold (hundeloven) kapittel 2. Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunder, politihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).

Hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 måned, jfr. hundeloven § 28 . Offentlig påtale skjer bare når det finnes påkrevd av allmenne hensyn. Dette innebærer at det er politiet/ påtalemyndigheten som avgjør om det skal reises straffesak mot hundeeieren.

For enkelte områder er det båndtvang hele året. Dette gjelder blant annet i lysløyper og friområder.

Oversikt over disse finner du i egne adferdsreglene som bystyret har vedtatt.

Vil du ta jegerprøven?

Du må ta jegerprøveeksamen for å delta i jakt.

Kristiansand Jeger- og fiskeforening arrangerer flere jegerprøvekurs hvert år. Jegereksamen avlegges etter hvert kurs. Kontakt Kristiansand Jeger- og fiskerforening for info om neste kurs.

Mer info om jegerprøven, priser og type eksamen

 

Forfatter: Trond Johanson
Publisert: 27.01.2015 20:25
Sist endret: 02.09.2019 13:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?