Gå til hovedinnhold

Naturvern

I Kristiansand finner du et variert mangfold av viktige natur- og landskapsområder.

Naturvernområder

Enkelte områder er vurdert som spesielt viktige og er gitt et spesielt vern etter naturmangfoldloven som naturreservat, landskapsvernområde eller objektfredning (naturminner).

Til hvert verneområde er det en forskrift som blant annet beskriver avgrensingen av området og gir vilkår for ferdsel innen verneområdet.

Naturreservater

Naturreservater er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven §37: Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat.

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven.

Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. Disse områdene skal bevares og kan ikke bygges ut uten at vernevedtak blir opphevet av statlig myndighet.

Landskapsvernområde

 Flekkholmen i Kristiansandskjærgården, del av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Foto: Trond Johanson

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målsetting ved opprettelse av landskapsvernområder.

Landskapsvern er hjemlet i naturmangfoldlovens §5: For å bevare egenart eller vakkert natur- eller kulturlandskap kan arealer legges ut som landskapsvernområde.

Naturminner

Tidligere ble det benyttet enda flere verneformer. Eksempler på dette er naturminner, områder hvor arter ble fredet og biotopvern etter viltloven. Disse er vedtatt etter naturvernloven (1970) og gjelder fortsatt. Ved eventuelle revisjoner av verneforskriftene, vil de bli vedtatt etter naturmangfoldloven (2009), og tilpasset de verneformene som gjelder der.

Oversikt over verneområdene

Forfatter: Trond Johanson
Publisert: 27.01.2015 20:26
Sist endret: 02.05.2018 17:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?