Gå til hovedinnhold

Naturmangfold

Kristiansand kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet.

Naturmangfold

Med bærekraftig forvaltning menes at naturressurser skal brukes og forvaltes på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter. I dag og i fremtiden.

For å kunne ta vare på naturmangfoldet, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å gjennomføre målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

Det er viktig å ta vare på leveområder og trekkruter for vilt. Viktig for naturmangfoldet er også bekker og dammer. Mange små og store fiskeløse dammer er viktige leveområder for salamander. I Kristiansand har vi fortsatt mange gode salamanderforekomster i alle bydelene. Ta vare på disse!

Oversikt over viktige naturtyper og arter er samlet i egne databaser.

Utfordring

Det er en utfordring å forvalte arealene slik at naturområdene ikke ødelegges eller forringes i kvalitet. Viktige områder for naturmangfold innarbeides/sikres i kommuneplanen eller i reguleringsplaner.

Vi har foretatt kartlegging av naturmangfold over flere år. Resultatene av kartleggingen er lagt ut på nasjonal kartserver.

Både Naturbase.no og artskart gir gode oversikter over verdifull natur som vi skal ta vare på.

 Innmåling av hul/grov eik som er fredet etter naturmangfoldloven. Bildet er tatt ved Eg, langs Kjærlighetsstien.

De viktigste registreringene er også lagt inn i Gisline, som er kommunens kartverktøy. Gisline brukes i den daglige forvaltning av kommunens saksbehandlere som jobber med arealsaker.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens § 8-12 har nedfelt prinsipper som skal legges til grunn for vedtak som berører naturmangfold. Prinsippene er innarbeidet i Kristiansand kommunes forvalting.

Bildet av en hul eik med diamenter på 3.72 meter. Hule og grove eiker omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven og er fredet.Foto: Trond Johanson, parkvesenet

Fremmede arter truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste (liste over fremmede og skadelige arter) er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Det er vedtatt egen forskrift som regulerer hvilke planter og dyr det er forbudt å innføre, sette ut og omsette. Forskriften inneholder lister over hvilke arter dette gjelder. Forskriften finner du her

Levér på gjenvinningsstasjonen. Husk at det er forbudt å dumpe avfall i naturen!

Merk deg disse:

Boersvineblom

 

 

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks, foto: Trond Johanson, parkvesenet

Kjempebjørnekjeks

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø, foto: Trond Johanson, parkvesenet

Kjempespringfrø

Parkslirekne

Parkslirekne, foto: Trond Johanson, parkvesenet

Parkslirekne

 

 Hagelupin

 Hagelupin. Foto: FAGUS-HA 

Hagelupin

Kristiansand kommune bruker hvert år mye penger på bekjempe fremmede arter som gjør skade i naturen. Vær med ! Sørg for at arter i din hage ikke sprer seg!

Forfatter: Trond Johanson
Publisert: 27.01.2015 20:26
Sist endret: 03.10.2018 14:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?