Gå til hovedinnhold

Skal du dele?

Skal du dele en tomt? Her er det informasjon om hvordan du går frem for å dele tomten.

Saksgang i delingssaker

En søknad om deling av eiendom må behandles etter to lover, plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Her finner du en oversikt over saksgangen ved en normal delingssak.

  1. Søknad om deling leveres Servicetorvet, teknisk, Rådhusgata 18, eller sendes til Teknisk sektor, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.
  2. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten v/ byggesaksavdelingen gir godkjenning/avslag og sender svar til søker. Det beregnes et eget gebyr for denne saksbehandlingen. Oppmålingsgebyr kommer i tillegg. Gjelder saken kjøp av kommunal grunn, går godkjennelsen først via Kristiansand Eiendom.
  3. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten v/ avdeling for eiendomsmåling og seksjonering tar kontakt med søker, og avtaler tidspunkt for oppmålingsforretning.
  4. Nye grenser bestemmes i marka (oppmålingsforretning). Grensene merkes og måles.
  5. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten utsteder "Melding til tinglysing" som sendes til Statens kartverk, Tinglysingen. Når eiendommen er tinglyst blir det utstedt matrikkelbrev som sendes alle involverte parter. Regning på oppmålingsgebyr sendes rekvirenten.
  6. Deretter kan selger overskjøte eiendommen til kjøper. Skjøteformular fås kjøpt i bokhandelen og tinglyses hos Tinglysingen, som befinner seg hos Statens kartverk på Hønefoss. (Kommunen er ikke involvert i overskjøtingen.)

Hvem kan søke om deling?

Det er egne regler om hvem som kan undertegne en søknad om deling av eiendom. Som hovedregel er det hjemmelshaveren som undertegner søknaden, det vil si den som står med hjemmelen i grunnboka hos Tinglysingen (Statens kartverk). Dersom det er flere hjemmelshavere må alle skrive under.

Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.

Når et firma er hjemmelshaver må søknaden underskrives av den eller de som har fullmakt i følge firmaattesten. Legg ved kopi av attesten.

Hva må søknad om deling inneholde?

Søknadsskjema (fås hos Servicetorvet, teknisk) skal som minimum fylles ut med:

  • gårdsnummer, bruksnummer og adresse for eiendommen som skal deles
  • kryss i rubrikk som angir hva søknaden skal inneholde
  • underskrift av samtlige hjemmelshavere.
  • Det er til god hjelp om søkerens telefonnummer i arbeidstida og eventuell e-postadresse blir ført på søknaden.

Hva koster det?

Fra 1. januar 2019

Kart

Søknaden må vedlegges kart i egnet målestokk, normalt 1:500. Kartet må være originalkart fra Servicetorvet, teknisk av nyere dato og mest mulig oppdatert. Det må tydelig angis hva det søkes om, for eksempel hvilken del av tomten som skal deles fra eller hvilke arealer som skal grensejusteres. Det må gå klart fram av kartet hva som er eksisterende og hva som er nye grenser.

Nabovarsel

Ved søknaden må det ligge utfyllt nabovarselskjema med kvittering fra samtlige naboer og gjenboere som er berørt av saken. For ikke å stoppe videre behandling av søknaden, er det bedre å varsle en nabo for mye enn en for lite. Det kan brukes personlig kvittering eller kvittering fra postverket for rekommandert brev.

Ved søknad om ny boligtomt

I søknaden/kartet skal det vises atkomst for den nye eiendommen og redegjøres for tinglyste rettigheter. En ny boligtomt som skal etableres, må være sikret lovlig atkomst før vi kan behandle delingssøknaden. Dersom atkomsten er til offentlig vei må veieier (Statens vegvesen ved riks- eller fylkesveier, og ingeniørvesenet ved kommunale veier) på forhånd godkjenne avkjørselen. Det må også fremgå av søknaden at vann og avløp til den nye eiendommen er sikret. Videre må det vises tenkt husplassering, uteareal, biloppstillingsplasser etc. Dersom fradelingen er i samsvar med godkjent reguleringsplan, er ofte disse forholdene avklart i planen.

Kommuneplan for Kristiansand har plankrav for fradeling av nye tomter. Det betyr at det må lages reguleringsplan før en tomt kan fradeles. Dersom den nye tomten ikke er regulert, må det derfor søkes om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 omhandler dette forholdet. Skal du søke dispensasjon fra plankravet må du derfor vise at hensynet bak plankravet ikke blir vesentlig tilsidesatt – at en plan ikke kan avklare forhold utover det som fremgår av delingssøknaden. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dersom statlige eller regionale myndigheter er negative til søknaden bør kommunen heller ikke dispensere.

Skjøte

Skal parsellen selges (overskjøtes) krever Tinglysingen dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen/verdien, minimum 250 kroner, pluss tinglysingsavgiften på 525 kroner for skjøte.

Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 31.01.2017 08:00
Sist endret: 03.01.2019 09:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?