Gå til hovedinnhold

Oppmåling, deling og seksjonering

Skal du gjøre endringer av eiendomsgrenser, eller seksjonere en tomt?

Hva vil du gjøre med eiendommen din?

Fradeling av ny grunneiendom / tomt

Ved deling av eiendom blir en parsell av en eksisterende eiendom oppmålt, gitt et nytt gårds- og bruksnummer, og registrert i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Melding om eiendomsetableringen sendes deretter til tinglysing hos Statens kartverk - tinglysingen. Der blir eiendommen registrert i grunnboken. Den nye eiendommen er med dette opprettet og blir et selvstendig panteobjekt.

Deling av eiendom håndteres av plan-, bygg- og oppmålingsetatens avdeling for eiendomsmåling og seksjonering. Før deling kan gjennomføres er det nødvendig med delingstillatelse i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven. Gjennomføringen foregår i henhold til bestemmelsene i matrikkelloven. Søknad om deling av grunneiendom skal signeres av hjemmelshaver.

I forbindelse med søknader både for oppmåling og for byggetiltak må det vedlegges situasjonskart.

Se mer om detaljert saksgang for deling

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Ved justering kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne. Justeringen skjer gjennom en oppmålingsforretning, enten som en separat forretning eller som en del av en forretning som omfatter flere temaer. Under en oppmålingsforretning må alle berørte parter samtykke i at justeringen kan gjennomføres.

Det er landmåler som avgjør om justeringen kan finne sted. Blir arealene for store eller verdioverføringen for høy må arealene overføres ved tinglysing av skjøte på tilleggsareal eller gjøres som arealoverføring etter matrikkellovens regler om dette.

Klarlegging av eksisterende grense

Grensepunkt kan påvises.

Dersom du har ønske om å få påvist og eventuelt merket en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere klarlegging av eksisterende grense hos oss. Vi vil da bruke grensepunktenes koordinater til utstikking og merke punktene. Merkingen er normalt aluminiumsbolter i fjell eller jord. Bolting inngår i gebyret.

Vi kan også bidra til at grenser som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet blir merket, nøyaktig innmålt og ført i matrikkelkartet. I slike saker er vi avhengig av at det oppnås enighet mellom partene, vi har ikke myndighet til å avgjøre tvister.

Sammenslåing av eiendommer

Hvis du eier to eiendommer som grenser inntil hverandre og brukes under ett, kan det være aktuelt å slå disse sammen til en eiendom.

Eksempel på sammenslåing av eiendommer

I eksempelet vises en eier som kjøpt et tilleggsareal (153/403) til boligeiendommen (153/14) for å utvide tomta da garasjen skulle bygges.

Det er en fordel å sammenføye slike eiendommer av flere grunner. Tilleggsarealet blir ikke glemt ved salg, man vil kunne få en lavere eiendomsskatt, og det gir ryddigere eiendomsstruktur.

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer:

  • Eiendommene må grense inntil hverandre
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver(e)
  • Det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene

Rent praktisk foregår sammenslåingen ved at hjemmelshaver fyller ut skjema for krav om sammenslåing.

Utfylt skjema leveres kommunen for behandling. Hvis vilkårene er oppfylt, sender kommunen kravet om sammenføying til tinglysingsmyndigheten. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer (I dette tilfellet 153/14) og eventuell heftelse vil gjelde hele eiendommen. Sammenslåing er gratis å tinglyse, men vi tar gebyr for utsteding av nytt matrikkelbrev.

Seksjonering / reseksjonering

Seksjonering – oppdeling i eierseksjoner – er en måte å dele opp en eiendom i flere andeler som kan omsettes fritt. En boligseksjon omtales ofte som en selveierleilighet. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Skjemaer

Seksjonering

Reseksjonering

Situasjonskart

I de fleste oppmålingsforretninger er det krav om at du sender inn et situasjonskart som viser det planlagte endringene tegnet inn i kommunens kart.

Kartgrunnlaget skal maksimalt være ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Situasjonskartet som skrives ut på papir må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Gebyrregulativ

Fra 1. januar 2019

Klagemulighet og tvisteløsning

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Besøksadresse er Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65.

Marnar jordskifterett på nett

E-post til jordskifteretten

Nyttige lenker

Grunnboksutskrift - fast eiendom - Bokmål

Grunnboksutskrift - fast eigedom - Nynorsk

Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 16.03.2015 08:10
Sist endret: 25.04.2019 12:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?