Førstegangsetablering (1. BO)

Kristiansand kommune har etablert en finansieringsordning for rimelige boliger for de som skal etablere seg for første gang. Imidlertid har Staten innført begrensninger i bankenes mulighet for å finansiere boliglån med pant i eiendom. Dette innebærer at førstegangsetablerere er avhengige av at 1.pri. bankforbindelse finner å kunne innvilge lån etter Boliglånsforskriftens unntaks bestemmelse. Boliglånsforskriften er foreslått videreført på ubestemt tid. I tillegg foreslår departementet å redusere bankenes unntaksmuligheter. Dersom forslaget vedtas slik det nå foreligger vil 1.BO finansieringen trolig bli avviklet i sin nåværende form. Vi forventer en avklaring i løpet av medio 2018.Dersom du er eier av en leilighet som er omfattet av 1.BO ordningen og opplever at Boliglånsforskriften gjør det vanskelig å selge eiendommen ber vi om at du tar kontakt med kommunen.

Førstebo

Ordningen profileres under logoen 1.BO (førstebo), tidligere kalt ungdomsboliger. Dersom du oppfyller de vedtatte kriteriene kan du søke om å få kjøpe de boenheter som kommer for salg – enten fra kommunen eller fra private som ønsker å videreselge slike enhetene. Vilkårene for bruk og senere omsetning av boenhetene er beskrevet nedenfor.

Kan jeg søke?

  • Du må være mellom 18 og 35 år på tildelingstidspunktet.
  • Du må ha bodd sammenhengende i Kristiansand de siste fem år. Unntak fra botid er dokumenterte studieopphold utenfor kommunen
  • Du må etablerer deg i egen eiet bolig for første gang. Det vil si at du ikke har eid bolig før.
  • Du må kunne dekke boutgiftene av egen inntekt og dokumentere dette.

I de intervallene som kommunen har boenheter for salg kan du søke om å få kjøpe. 

1.Bo søknadsskjema Word    1.Bo søknadsskjema PDF

1.BO-lånet

Dette lånet innvilges til de kjøpere som blir godkjent av kommunen. Lånet omfattes normalt av boliglånsforskriften som nevnt over. Lånet innvilges av kommunen på spesielle betingelser. Du oppfordres til å sette deg godt inn i vilkårene. Lånet blir ikke mindre over tid, men det er uten rente og avdrag så lenge du eier boenheten.

Lånevilkår

Lånet er rente- og avdragsfritt så lenge kjøper eier leiligheten/eiendommen, men følgende bestemmelser gjelder ved salg til ny eier:

Lånet skal innfris ved salg og pantekravets beløp (hovedsstolen) skal først reguleres. Pantekravets beløp skal reguleres med endringen i eiendomsindeksen slik denne utvikler seg i hht. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk – Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS, tabell prisindeks over leiligheter i Kristiansand, eller tilsvarende indeks dersom denne bortfaller, med utgangspunkt i den indeks som gjaldt på omsetningstidpunktet. Dersom verdien på boligen faller, reduseres ikke lånet til et lavere beløp enn pantekravets beløp.

Pantedokument

Kommunal forkjøpsrett

Kristiansand kommune skal ha en varig forkjøpsrett. Dette betyr at kommunen kan kreve å få kjøpt boenheten tilbake hver gang når denne er for salg.

Videresalg

Alle som selger slik bolig, plikter selger å selge eiendommen til personer som oppfyller tildelingskriteriene. Kristiansand kommune skal godkjenne ny eier før salget kan gjennomføres. Kjøper/selger plikter å sende nødvendig dokumentasjon til Kristiansand kommune som viser at kjøper oppfyller tildelingskriteriene sammen med forespørsel om bruk av forkjøpsretten.

Utleie

Den til enhver tid gjeldende eier av leiligheten/eiendommen forplikter seg ved kjøp av denne leilighet/eiendom til ikke å leie eiendommen ut – eller overlate disposisjonsretten til andre som ikke hører til eiers husstand. Overtredelse av denne bestemmelse utløser en umiddelbar rett for Kristiansand kommune til å kreve eiendommen tvangssolgt uten forutgående dom, jfr. Tvbl. 4-18, 13-2 (e)

Sameieforpliktelse

Dersom leiligheten/eiendommen ligger i sameie forplikter søker/kjøper seg ved kjøp av leiligheten/eiendommen til å skjøtte sine plikter i hht. sameievedtekter, ordensregler og ev. sameievedtak på en uklanderlig måte, herunder betaling av fellesutgifter/kostnader. Eier av en boligseksjon/1.BO leil. kan ikke eie mer en en –1- leilighet/seksjon.

Kristiansand kommune skal godkjenne vedtekter i sameie, herunder eventuelle endringer.

Tinglysing

Vilkårene skal tinglyses på eiendommen/leiligheten.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål til selve modellen kan disse rettes for tiden til rådgiver Nils Erik Hessen i Kristiansand Eiendom. Send e-post

Dersom du har spørsmål til et boligobjekt (leilighet), kontakter du selger eller selgers megler. For privat salg – se ev. annonser og kontakt selger eller selgers megler.

Behandlingstid

Kristiansand Eiendom søker å behandle mottatte søknader så raskt som mulig. Behandlingen av søknad må imidlertid innpasses blant andre viktige arbeidsoppgaver som pågår.

Vi ønsker likevel å gi et signal om forventet behandlingstid. Normalt skal vi kunne ta stilling til komplett søknad i løpet av 5 arbeidsdager. Vi må ta forbehold i perioder med ferieavvikling hvor det må påregnes lengre behandlingstid. Komplett søknad innebærer at dokumentene er sendt oss i undertegnet stand, sammen med nødvendig dokumentasjon, slik dette fremgår av egenerklæringens pkt. 1 til 4.

Husbankens lånekalkulator

Som dokumentasjon på kjøpers finansieringsevne ber vi om at Husbankens lånekalkulator benyttes. Følg lenken nedenfor og fyll inn de respektive utgifter og inntekter, herunder skatt og lån. Skriv ut resultatet og bruk dette som vedlegg til søknaden.

Lenke til Husbankens lånekalkulator

Forfatter: Beate Austefjord
Publisert: 21.01.2015 15:27
Sist endret: 02.05.2018 11:43