Gå til hovedinnhold

Vannforvaltning

Kristiansand kommune er opptatt av å forvalte vannressursene på en god måte. Kommunen har myndighet på flere områder som er knyttet til vannmiljø og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging.

Vannregion Agder

Kristiansand kommune gjennomfører årlig overvåkning av vannkvaliteten i vann, elver, bekker og i friluftsbad. Foto: Anders Martinsen fotografer

Kristiansand kommune er en del av Vannregion Agder. Det er utarbeidet en regional plan med tilhørende tiltaksprogram og overvåking for Vannregion Agder etter Vannforskriften (lenke). Hensikten med disse dokumentene er å sikre helhetlig forvaltning og planlegging i vannregionene og kommunen. Dokumentene finner man på vannportalen.no og de skal endelig vedtas sommeren 2015.

Kristiansandsfjorden

Kristiansandsfjorden var tidligere svært forurenset av miljøgifter, men har hatt en gradvis utvikling mot bedre miljøtilstand. Dessverre forurenses fjorden stadig fra aktive kilder, til tross for utslippsreduksjoner og opprydningstiltak.

Mer enn 200 millioner kroner er investert for å gjøre fjorden giftfri. Resultatene fra miljøovervåkingen utført av NIVA i 2012 viser at fjorden er i bedring, men det er ennå et stykke frem til målet om god økologisk og kjemisk tilstand. I 2002 ble Kristiansandsfjorden valgt ut som ett av fem foregangsområder for fjerning av miljøgifter i sedimentene på sjøbunnen, og «Pilotprosjekt Kristiansandsfjorden» ble startet.

Etter pilotprosjektet ble avsluttet ble samarbeidet mellom kommunen, industrien og fylkesmannen videreført. Fjordgruppa ble opprettet med bakgrunn i vannforskriften, som sier at det skal legges til rette for samarbeid mellom myndigheter, brukere og næringsinteresser. Det overordnede målet med samarbeidet er å nå de miljømål som settes for vannforekomstene i henhold til vannforskriften.

Kostholdsråd for Kristiansandsfjorden

Nytt kostholdsråd som kom 10. januar 2015 er en gladnyhet, og en bekreftelse på at vi har lyktes i vår arbeid for en renere Kristiansandfjorden. Det er trygt å spise fisk fra Kristiansandsfjorden, til og med fra Kristiansand havn!

Men ikke spis blåskjell fra området innenfor yttersiden av Odderøya-Dybdingen-Bragdøya og Andøya. Ikke spis brunmat fra taskekrabber fra Kristiansandsfjorden.

Mattilsynet advarer generelt mot å spise lever fra fisk langs hele kysten, unntatt er lever fra torsk og annen fisk tatt i åpne havområder.

Vanntilsyn og vannovervåking

Kristiansand kommune gjennomfører årlig overvåkning av vannkvaliteten i vann, elver, bekker og i friluftsbad.

Overvåking av vannressurser

Forvaltning av oppgavene i forhold til følgende forskrifter:

LINK til: http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Teknisk-sektor/Ingeniorvesenet/Vann-og-avlopsavdelingen/ og relevante rapporter

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.03.2015 11:04
Sist endret: 10.04.2015 11:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?