Gå til hovedinnhold

Klima

Kristiansand kommune følger opp Parisavtalen og skal redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030, og mellom 80 til 90 % innen 2050. Her kan du lese mer om planer, prosjekter, tiltak og verktøy for den nødvendige omstillingen.

Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder er Norges første regionale veileder i hvordan våre kommuner og fylkeskommuner kan bli et lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder. Klimaveikartet fokuserer på de fire viktigste utslippssektorene i regionen:

Transport
Bygg
Mat og landbruk
Industri

Klimaveikartet

Miljø og klimameldingen

Kristiansand kommune lager hvert år en miljø- og klimamelding som oppsummerer hvordan vi jobber med klima og miljø. Meldingen gir en status ved hjelp av ulike relevante indikatorer. Miljø og klimameldingen legges frem for bystyret hvert år. Den viser hvilke utfordringer kommunen står overfor. Politikerne får et grunnlag for å gjøre riktige prioriteringer i miljø og klimaarbeidet.


Miljø og klimamelding for 2018.

Klimabudsjett

Kristiansand kommune har innført klimabudsjettering. Klimabudsjettet viser tiltak som gjennomføres eller planlegges for at kommunen skal nå sine klimamål og bli en lavutslippsby. Et klimabudsjett kan være med på å forsvare en annen økonomisk prioritering enn ordinært. Klimabudsjettet ble lagt inn i kommunens Handlingsplan for første gang i 2018.

Klima og miljøstrategi

Nye Kristiansand kommune skal utarbeide i 2020 en Klima og miljøstrategi. Arbeidet er ikke påbegynt i påvente av rammeverket som ligger i overordnede planer.

Miljøsertifisering og miljøledelse

Alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifiserte. De fleste skoler og barnehager velger Grønt Flagg som er et pedagogisk opplegg. Resten av de kommunale virksomhetene er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnsertifisering er et ledelsesverktøy for at virksomhetene skal drive mer miljøvennlig og redusere sine klimagassutslipp.

Dersom det ønskes innsyn i klima- og miljørapporter til kommunens virksomheter, ta kontakt med internkonsulent Solvor Stølevik.

Miljøfyrtårn

Grønt Senter

Grønt Senter er et kompetansesenter og en møteplass for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Den ble etablert for å bidra til å endre adferd i en mer bærekraftig retning i næringslivet, offentlig etater, og blant befolkningen generelt. Det er tre partnere som står bak senteret: Kristiansand kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Klimaalliansen.

Grønt Senter

Energibruk i egen bolig

(Enova og energiportalen)

For å redusere klimagassutslipp er det viktig å redusere energibruken i egen bolig – det er også bra for privatøkonomien.  Les mer om hvordan.

Statistikk om klimagassutslipp for Kristiansand kommune

Her finner du klimagassutslippene for alle kommuner i Norge.

https://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/

Tallmaterialet viser klimagassutslippene innenfor kommunen som geografisk område. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til, utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken.

Aktuelle prosjekter

Kortreist kvalitet nettverket

Kristiansand skal delta i et nettverk som ble etablert på bakgrunn av en rapport fra KS. Anbefalingene i rapporten er knyttet til det potensialet som kvalitativt gode lokalsamfunn har i omstillingen til et samfunn med radikalt mindre klimagassutslipp.  12 kommuner og fylkeskommuner deltar i prosjektet.

Kortreist kvalitet nettverket

Rapporten Kortreist kvalitet

Informasjon om Kristiansands deltakelse

Forfatter: Elizabeth Rojas
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 18.03.2019 14:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?