Gå til hovedinnhold

Forurensning

Kommunen har forskjellige roller når det gjelder forurensning. I noen tilfeller er kommunen myndighet og gjør vedtak, mens andre ganger veileder og videreformidler kommunen kunnskap og informasjon.

Hvem gjør hva, internt og eksternt

Det er flere enn bare rådgiverne i by og samfunnsenheten som svarer på forhold som er knyttet til forurensning og miljø. I oversikten har vi forsøkt å vise hvem som svarer på hvilke spørsmål. 

Akuttforurensning

Den som oppdager akutt forurensning, varsler nødnummer 110.

Akuttforurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som er ulovlig etter forurensningsloven. Forurensningen kan omfatte utslipp til sjø/vassdrag, luft eller grunn.

Private renseanlegg

Kommunen er myndighetsforvalter og skal sikre at små private renseanlegg ikke fører til forurensning. Det er satt i gang et arbeid for å rydde opp i private avløpsanlegg og en plan for helhetlig opprydning er under utarbeidelse. Dagens anlegg må kartlegges, og de som ikke fungerer tilfredsstillende må forberede seg på å utbedre eller søke om nytt. Det er miljørådgiverne i kommunen som behandler disse sakene fordi det ligger miljøfaglige vurderinger til grunn i hver enkelt sak. Se nettsiden om "private avløpsanlegg"

 

Forurenset grunn

Kommunen stiller krav om undersøkelse av grunnen der det er mistanke om at grunnen kan være forurenset. Miljørådgiverne behandler planer om graving i forurenset grunn. Forurensning skal ikke spres, og det som blir liggende igjen på en eiendom skal ikke være skadelig for helse eller miljø. Se nettsiden "skal du bygge".

Lokal luftkvalitet

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal ha oversikt over luftkvaliteten i egen kommune. Luftkvaliteten overvåkes ved hjelp av tre målestasjoner. Les mer om luftkvaliteten i kommunen

Vannforvaltning

Kristiansand kommune er opptatt av å forvalte vannressursene på en god måte. Kommunen har myndighet på flere områder som er knyttet til vannmiljø og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Les mer

Avfallshåndtering

Avfall på avveie kan skade naturen, så riktig håndtering av avfall er viktig. Dette gjelder også brenning av avfall. Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall, og denne oppgaven utføres av Avfall sør. Som forurensningsmyndighet, skal kommunen også følge opp forsøplingssaker. Les mer om avfallshåndtering.

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 28.02.2019 09:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?