Gå til hovedinnhold

Tilskuddsordninger

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om. Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1

Foretaket må;

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer) Brønnøysundregisteret
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Vilkår og veiledning finnes på Landbruksdirektoratets nettside

Produksjonstilskudd kan søkes elektronisk via altinn

Søknadsfristene er 2 ganger i året; 15. mars og 15. oktober.

Søknaden behandles av kommunen, fylkesmannen er klageinstans.

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder

Tilskudd til regionale miljøprogram er hjemlet i  Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vest-Agder

Alle landbruksforetak som er berettiget til å motta produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd.

Tilskuddsordningen er etablert for å opprettholde kulturlandskapet og forhindre forurensning fra landbruket. Tiltakene og satser blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen i Vest-Agder ser på som de største miljøutfordringer i fylket. Satsene justeres årlig.

Vilkår og veiledning finnes hos Fylkesmannen i Aust- ogVest-Agder og hos Landbruksdirektoratet

Tilskudd til regionale miljøtiltak kan søkes elektronisk via altinn

Søknadsfristen er 15. oktober.

Søknaden behandles av kommunen, fylkesmannen er klageinstans

Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL-midler/Drenering

SMIL-ordningen er fastsatt i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen. Fra 2015 er denne ordningen kun for de som er berettiget til produksjonstilskudd i jordbruket.

Kommunens Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler)  er utarbeidet i samarbeid med lokalt bondelag og skogeierlag.

Søknad sendes til kommunen på Søknadsskjema for SMIL-midler. Søknadsfrist for SMIL-midlene er 15.11. Søknadene behandles av kommunen i februar i samarbeid med det lokale bondelaget og skogeierlaget. Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra de lokale målsettingene og strategiene.

Mer informasjon om SMIL-midler finnes på Landbruksdirektoratet

Drenering

Tilskudd til drenering er fastsatt i Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Formålet med forskriftet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal kan søke tilskudd til drenering. Søknad sendes kommunen på SLF-skjema Søknad om tilskudd til drenering. Søknadene behandles fortløpende.

Hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  finnes mer informasjon, samt skjema for dreneringsplan. Informasjon om tilskudd til drenering finnes også hos Landbruksdirektoratet

Bygdeutviklingsmidler

Det er kommet en ny forskrift, og det kommer mer informasjon snart

Erstatninger klimabetinget skade

Erstatning og tilskudd ved klimabetinget skader er hjemlet i Forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon. Det er et vilkår at skaden er forårsaket av klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring.

Det er fire ordninger som omfattes av forskrift:

  • erstatning ved avlingssvikt
  • tilskudd etter vinterskader på eng
  • erstatning ved svikt i honningproduksjon
  • erstatning ved tap av bikuber

Informasjon og søknadsfrister finnes hos Landbruksdirektoratet

Søknad sendes elektronisk via Altinn

Søknadene attesteres av kommune og saksbehandling foretas av Fylkesmannen. Landbruksdirektoratet er klageinstans.

 

Forfatter: Ann Elin Teksdal
Publisert: 03.02.2015 18:58
Sist endret: 09.02.2018 10:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?