Gå til hovedinnhold

Skogbruk

Kommunen forvalter skogbruksloven og behandler søknader om tilskudd som gjelder skogbruk.

Skogpolitikk

Målet for skogpolitikken er å:

  • øke verdiskapningen innen skogbruksnæringen
  • ivareta miljøet knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner

Tilskudd

Det kan gis tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), som for eksempel

  • skogkultur (plantekjøp, planting, ungskog-pleie)
  • miljøtiltak
  • veier

 Kommunens Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler)  er utarbeidet i samarbeid med lokalt bondelag og skogeierlag.

Søknad sendes på eget søknadsskjema, SLF-909. Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur . Søknadene behandles fortløpende.

Saksbehandling

Kommunen saksbehandler søknadene om tilskudd etter forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Kommunen, Fylkesmannens landbruksavdeling og de lokale næringsorganisasjonene i kommunen har i felleskap laget retningslinjene for tilskuddene.

Fra 2007 er vedtaksmyndigheten for tilskudd til bygging av skogsveier og tilskudd til drift i vanskelig terreng flyttet fra kommunene til Fylkesmannen. Fylkesmannen lager retningslinjer for prioritering av søknader, herunder søknadsfrister.

Kommunen er førsteinstans og kontrollerer minst 10 % av sakene for å sikre at tiltakene gjøres etter forskriftene.

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom.

Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i skogbruksloven.

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond kan du bruke SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.

Bygging av skogbruksveier

Bygging av skogbruksveier (landbruksveier) er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Her er link til søknadsskjema og veiledning på landbruksdirektoratets nettside.

Søknaden skal sendes den eller de kommunene hvor veianlegget er lokalisert. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Du kan søke tilskudd til skogsbilveier. Tilskuddssatser varierer etter hvor i landet det er, om det er et enkelttiltak eller fellestiltak, veistandard og hvilken skogbruksmessig nytte veien har. Her finner du informasjon og kontaktinfo hos fylkesmannen i Aust- og Vest Agder.

Forfatter: Ann Elin Teksdal
Publisert: 03.02.2015 19:22
Sist endret: 09.02.2018 10:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?