Miljøprisen

Miljøprisen har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljøarbeidet.

Miljøprisen 2017 til Malin Jacob

Malin Jacob (28) ble torsdag 15. juni tildelt Kristiansand kommunes Miljøpris 2017. Juryleder Petter Benestad fra kommunen, og administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, delte ut prisen på Avfallskonferansen "Sirkulær fremtid" i Sørlandshallen. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommunes Miljøpris 2017 ble tildelt Malin Jacob, 28 år, fra Kristiansand. En engasjert miljøverner som i ung alder har oppnådd mye for klima og miljø både lokalt og nasjonalt. Hun er i dag nasjonal leder av Strandryddedagen. Malin har vært nestleder i Natur og Ungdom, dommer i NRK serien Krafttaket og kåret til Årets miljøhelt i Aftenposten. Malin er en inspirerende leder som har fokus på marin forsøpling, og er først og fremst miljøverner. I dag er hun også sentral i blogg-kollektivet Grønne jenter.

Prisen

Prisen består av en plakett og er beløp på kroner 25.000.-  Fra 2016 skal den deles ut av ordfører. Prisen deles ut i juni, fortrinnsvis på et arrangement i forbindelse med verdens miljødag.

Hvem kan få miljøprisen?

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser og offentlig og private virksomheter med base i Kristiansand.

Mottakeren skal gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak ha bidratt til forbedret klima og miljø.

Klima og miljø er definert som

a. Renere vann, luft og jord

b. Reduksjon av klimagasser

c. Reduksjon av støy

d. Bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur

Hva skal juryen legge vekt på?

a. - omstilling til grønn økonomi og flere miljøvennlige arbeidsplasser

b. - miljøvennlig produksjonsprosess og produktutvikling

c. - å styrke Kristiansands omdømme som miljøby

d. - miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall

e. - miljøvennlig logistikk og transport

f. - miljøvennlig materialbruk og byggeri

g. - redusert energiforbruk

h. - befolkningens kunnskap og holdninger

Over tid skal juryen tilstrebe at mottakerne av miljøprisen representerer bredde blant mottakerne.

Hvem kan foreslå kandidater?

Det inviteres åpent til å fremme kandidater til prisen. Fristen for forslag er 1. mai. Forslag sendes Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, eller e-post: postmottak@kristiansand.kommune.no  Forslag merkes "Miljøprisen 2017"

Jury

Petter Benestad, By- og miljøutvalget (Leder for juryen)

Ole-Petter Sunde, Næringsforeningen

Andrea Syrtveit, Ungdomsutvalget

Elizabeth Rojas, teknisk sektor (by- og samfunnsenheten)

Nina Reinhardt, kulturdirektøren

Tidligere vinnere:

2017: Malin Jacob for engasjement i forbindelse med marin forsøpling

2016: Øystein Holvik - mangeårig miljøvernsjef i Kristiansand kommune.

2015: Alf Holmelid - sterkt engasjement for miljø og klima både innen politikken, i yrkeslivet og privat.

2014: Cornelis Verkeerk - miljøvennlig byggteknikk og utvikling av passivhusprosjektet Gurines hage. 

2013: Einar Øslebye (bildet)  - Grønt flagg-koordinator, miljøentusiast og mangeårig speiderleder.

Forfatter: Raimond Oseland
Publisert: 07.03.2016 12:27
Sist endret: 03.04.2018 14:21