Avfall

Avfall Sør samler inn og behandler alt husholdningsavfall i Kristiansand kommune.

Avfall fra husholdninger

Husholdningsavfall i Kristiansandsregionen forbrennes og blir til fjernvarme og elektrisitet i anlegget til Returkraft på Langemyr. Foto: Wikimedia/Eivind K Dovik

Søppel skal ikke kastes i naturen eller brennes. Ønsker du å bli kvitt avfall, skal du benytte avfallsdunker, returpunkter eller gjenvinningsstasjoner.

Ødelagt dunk?

Avfall Sør har ansvar for tømming av de brune, grønne og grå søppeldunkene.

Her kan du se hva du skal gjøre hvis en av dunkene har gått i stykker.

Tømmekalender 2017

Alle husstander har samme tømmedag i 2017 som de hadde i 2016.

Tømmekalender 2017

Skriv inn adressen din etter å ha klikket på knappen over, så får du oversikt over dine dager.
Du ser også hvilke dager det er forandringer av tømmedagen, på grunn av høytidsdager.
På sida kan du også bestille SMS-varsling for tømming av de grønne dunkene.

Gjenvinningsstasjoner

Avfall Sør driver også gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Sørlandsparken, Støleheia og Høllen Vest.

Mindre mengder hageavfall kan leveres i de brune dunkene, mens større mengder kvister, greiner, planterester, gress, løv, jord osv. kan leveres på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner.

Gjenvinningsstasjoner

Returpunkter

I tillegg finnes det en mengde mindre returpunkter. Dette er ubetjente oppsamlingssteder hvor man kan levere sortert søppel som glass, metall, plast og brukte klær og sko til gjenvinning.

Returpunkter 

Strandryddedagen 2016

Strandryddedagen er en årlig og landsomfattende begivenhet der vi rydder strender frie fra plast og annet avfall. Kristiansand kommune tilrettelegger for deltagelse på denne dugnaden som er en lørdag i mai.

Hvor kan jeg rydde?

Du kan rydde på strender som du synes trenger opprydning.

Hva skal ryddes?

Plukk avfall helt ned til bruskork-størrelse og helst enda mindre. Tang, tare og kvister og lignende tar man ikke med, men en pall eller lignende bør fjernes fra stranda. Dersom dere ønsker, kan dere gjerne samle sammen tang, tare og kvister og lignende og legge det et sted der det ikke er til sjenanse.

Hvor kan jeg få gratis avfallssekker? (gjelder uke 17 og 18)

• Avfall Sør, Vige havnevei 90, hverdager kl.08:00 -15:30
• Gjenvinningsstasjonen, i vekta (for åpningstider, se nettsidene til Avfall Sør
• Kristiansand kommune, Servicetorvet, Rådhuskvartalet på torvet, hverdager kl.08:00 -15:30

Hvor skal jeg levere de fulle sekkene?

• Avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene (for åpningstider, se nettsidene til Avfall Sør)
• Avfall Sør vil hente avfall på følgende steder mandag 9. mai: Bertes, Hamresanden, Sømsstranda, Kongshavn, Korsvik Marina, Storenes, Paradisbukta og Møvigstranda. Husk å knytte igjen søppelsekkene før du går fra dem.
• Dersom annet hentested ønskes, ta kontakt med kundesenteret ved Avfall Sør i åpningstiden for å avklare om Avfall Sør kan hente avfallet. Telefonnummer til Avfall Sør: 38 17 70 70.

Avfall fra næringslivet

Offentlige og private bedrifter må selv inngå egen avtale med et godkjent firma for henting av de avfall som bedriften produserer. 

Avfall Sør

Avfall Sør har en egen nettside. Der finner du all nødvendig informasjon om avfall, renovasjon og søppel. Informasjonen er tilrettelagt for privatkunder og bedriftskunder.
Du kan også kontakte kundesenteret til Avfall Sør på tlf. 38 17 70 70.

Kompost

Hjemmekompostering er et alternativ til brun dunk. Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Avfall Sør har informative sider om hjemmekompostering.

Kompostering

Kjøpe biopose + kurv for matavfall

Innen utgangen av april hvert år får de som bruker brun dunk nye bioposer. Avfall Sør holder oversikt over hvor mange ruller som skal deles ut på hver enkelt adresse.

Hvis du trenger flere poser, kan du kjøpe det i Servicetorvet i Rådhuskvartalet. Der kan du også kjøpe kurv for matavfall og grønn kasse for papiravfall.

Generelt om forsøpling

Det er ikke tillatt å kaste eller oppbevare avfall slik at dette fører til skade eller ulempe for miljøet, eller er skjemmende (Se Forurensningsloven § 28). Forbudet gjelder altså dersom avfallet medfører fare for forurensning eller direkte fysisk skade. Eksempler på det siste er knust glass og hermetikkbokser som dyr eller mennesker kan skade seg på. I tillegg gjelder forbudet dersom forsøplingen av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Avfall skal også oppbevares på en slik måte at skadedyr ikke tiltrekkes (skadedyrforskriften) eller at det oppstår uhygieniske forhold som kan føre til helsemessig ulempe (forskrift om miljørettet helsevern).

Bestemmelsen gjelder ikke bare forsøpling av annen manns grunn eller offentlig eiendom, men også forsøpling av egen eiendom. Kommunen kan gi pålegg om at det skal ryddes opp i avfallet.

Brenning av avfall

Tenk deg om før du fyrer opp et bål. Det er ikke tillatt å brenne søppel etter forurensningsloven § 7. Forbudet gjelder også kasserte løsøregjenstander, inventar o.l. Brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

Unntaket er der det er gitt tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, samt brenning som kan anses som «vanlig» forurensning fra bolig og næring. Med dette menes halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, brenning av hageavfall (mindre mengder), bålbrenning (merk: periode med forbud).

Unødvendig å brenne hageavfall

Kommuneoverlegen fraråder brenning av hageavfall i tettbygde strøk. Ufullstendig forbrenning av denne typen avfall kan føre til helse- og trivselsproblemer for naboer. Bråtebrenning på landbrukseiendommer må også gjøres slik at det ikke er til helsemessig ulempe for naboer. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgassene føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være til ekstrabelastning ved at allergisymptomer forsterkes.

Forskrift om miljørettet helsevern omhandler forhold ved virksomheter eller eiendommer som kan ha innvirkning på helsen direkte eller indirekte, og kan derfor komme til anvendelse i slike situasjoner.

Se nettsidene til brannvesenet for mer informasjon. Brannvesenet kan kontaktes når bålbrenningen er til vesentlig sjenanse og ubehag.

Forfatter: Marianne Bliksås
Publisert: 24.03.2015 08:28
Sist endret: 24.01.2017 08:51