Gå til hovedinnhold

Prosjekter

Gjennom årlige avklaringer kartlegger Kristiansand Eiendom kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger.

Justvik B33 

Strek Arkitketer AS har startet arbeidet med å regulere Justvik B33

Nytt boligfelt

Kringsjå skole m/flerbrukshall

Bildet er fra 2013

Ny skole: Amtedal & Hansen Arkitketer AS har startet arbeidet med å regulere Kringsjå skole.

Høringsperioden er 1. desember 2017 - 19. januar 2018  .Se her for mer info

Kringsjå skole og flerbrukshall bygges ny for ca. 280 elever. Idrettshallen og skolen integreres for å oppnå maksimale sambruksgevinster. Reguleringsplanen og skisseprosjektet angir ny plassering for skolen lengre syd på tomta enn der skolen ligger i dag. Ny adkomst vil skje via Rosshagen med oppgradert infrastruktur (vei, parkering og gang- og sykkelvei). Skolen kan drives tilnærmet normalt i byggeperioden, med enkelte tilpasninger når det gjelder adkomst og uteareal. Byggestart er høsten 2018, ferdigstillelse til skolestart 2020, som forutsatt ved forrige rullering.

Mosby oppvekstsenter (skole/barnehage) - alt. nybygg

Bildet er fra 2013

2020 - Ny skole og ny barnehage

Amtedal & Hansen arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Mosby oppvekstsenter

Prosjektet gjennomføres slik det er vedtatt tidligere. Det betyr oppstart våren 2019, og ferdigstillelse høsten 2020. Mosby barnehage (som ligger et annet sted) legges inn sammen med skole, og dagens barnehagebygning selges eller avvikles. Det ble i 2013 opprettet barnehageplasser (nå ca. 30) i lokalene til skolen. Enheten ble da definert som oppvekstsenter. Ved årsskiftet 2014/2015 ble også Mosby barnehage organisatorisk innlemmet i Mosby oppvekstsenter. Skoledelen dimensjoneres for 220 elever, barnehagedelen for 120 barn. For å oppnå tilstrekkelig uteareal, erverves tilleggsareal som i kommuneplanen er avsatt til tjenesteyting. I forbindelse med prosjektet vil det bli behov for omfattende midlertidige løsninger.

Oddemarka skole

Skolen ble bygget i 2000-01 med naturlig ventilasjon. Dette fungerer i likhet med Karuss og Holte ikke tilfredsstillende. Prosjektet ble ved forrige rullering fremskjøvet i den politiske behandlingen fra 2020 til 2018. Prosjektet var da ikke tilfredsstillende utredet, og det var gjort en avsetning basert på grove kalkyler. Ved denne rulleringen er det foretatt en grundig gjennomgang av behovene og foretatt noe prosjektering. Kostnadsrammen er derfor økt, og gjenspeiler de faktiske tiltakene som må gjennomføres. Det planlegges byggestart våren 2018, med ferdigstillelse i løpet av 2019. I forbindelse med gjennomføring av prosjektet må halve skolen flytte ut, i to puljer. Det er krevende å få etablert hensiktsmessige midlertidige løsninger for et så stort antall elever og ansatte.

Rehabilitering av Gimlehallen

Gimlehallen har en rekke bygningsmessige utfordringer, blant annet knyttet til belysning i hall og behov for omfattende rehabilitering av garderobene. Det er nå innarbeidet midler til full rehabilitering av hallen i henhold til utarbeidet tilstandsrapport, totalt 52,2 mill. kr i perioden 2018-2020. Dette gjøres under forutsetning av at man lykkes med å få en tilfredsstillende avtale med fylkeskommunen om medfinansiering.

– Arbeidet i hallen er et treårig pågående prosjekt slik at hallen kan holdes åpent og ha full drift mens arbeidet pågår. Det har vært behov for rehabilitering i lang tid, og nå som vi får resten på plass økes kvaliteten i hallen. Prosjektet er en gavepakke til idretten i Kristiansand, og det er vi er veldig glade for, sier idrettssjefen.

Investeringsprogrammet

Bydelshusløsning Hånes

For å imøtekomme kravene til tidsmessige bydelshusfunksjoner også på Hånes, er det foreslått å realisere et tilbygg til Hånes skole. Dette inkluderer blant annet ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken. Det er avsatt 10,963 mill. kr i 2020.

Samsen kulturhus – rehabilitering

Samsen kulturhus har en tilstandsgrad som fordrer betydelige oppgraderinger. Dette gjelder bygg, VVS-installasjoner, elektro, tele- og automatisering, heis og uteområder. Det er utarbeidet en tilstandsrapport med vurdering av nødvendige tiltak for at eiendommen fortsatt skal fungere som kulturhus i årene fremover. Totalkostnadene er kalkulert til 35,4 mill. kr. og prosjektet gjennomføres i 2018.

Investeringsprogrammet

Holte skole - Utvidelse/Ventilasjon

Skolens ventilasjonsanlegg må bygges om fra «naturlig ventilasjon» til balansert ventilasjon. Skolen har slitt med inneklimaproblemer siden den var ny. Elevtallsprognosene viser behov for en moderat utvidelse av Holte skoles tre trinnfløyer med ett klasseareal på hver. I tillegg er det nødvendig å utvide kjøkkenfunksjonen noe. Oppstart bygging planlegges tidlig i 2018 og ferdigstillelse til skolestart 2019. Ett trinn må på rullering ha midlertidige løsninger ca. 6 mnd. av gangen i byggeperioden.

Christiansholm festning

 Heis og ny trapp til festningen

Fra sommeren 2018 blir det enkelt for alle å bruke Christiansholm festning. Da står nemlig et nytt heis- og trappebygg utenfor festningen klar til bruk. Prosjektet er blitt noe forsinket.

Det er et presserende behov for å gjøre Christiansholm festning universell tilgjengelig. Personheis til rotunden, dimensjonert for elektrisk rullestol, skal oppføres i den nordre delen av borggården, fristilt fra festningsmuren. Det må settes opp en utvendig rampe langs festningen for å utligne nivåer i terrenget opp til inngangspartiet. I tillegg må det gjøres enkelte andre sikringsarbeider og opprustinger.

Investeringsprogrammet

Rutebilstasjonen

Ny busspaviljong: Et nytt, lavt, stilfullt og gjennomsiktig bygg i glass og tre skal erstatte den gamle busstasjonen i Vestre Strandgate i Kristiansand.

Den gamle og nedslitte busstasjonen skal rives når det nye bygget står ferdig. Taxi-bua skal fjernes i forbindelse med byggingen av paviljongen. Bussoppstillingen vil fortsatt være som nå og det blir kun mindre endringer av uteområdet for å tilpasse det nye bygget.

Kristiansand Eiendom (KE), avholdt i februar/mars i år en arkitektkonkurranse der tre firma ble innbudt til å levere forslag. Vinner ble Asplan Viak med sitt forslag «natteravnen». De to andre var Basis Arkitekter med «ORI» og Egerdahl Nordbø Olaisen med «Att & fram».

Justvik skole 

https://www.nrk.no/sorlandet/nye-justvik-skole-apnet-1.13852002

Barneskolen er den første OPS-skolen i Kristiansand.

Elevene som nå har gått på skole i brakker ved justvik kirke flyttet inn i ny skole 4.januar 2018.

Skolen er et OPS-prosjekt. Dette innebærer at skolen skal eies og driftes av Veidekke i 25 år etter ferdigstillelse. Skolen er på 3600 m2 og prosjektet inkluderer riving av eksisterende skole og opparbeidelse av komplett uteområde.

Les se mer info om den nye skole på Veidekke sin hjemmeside

Sukkevann idrettshall II 

Ny idrettshall

Fredag 15. Desember ble det offisielll åpning av Sukkevann idrettshall II i bydelen Randesund.

Den nye idrettshallen på Sukkevann i bydelen Randesund står nå klar etter ca. 1 års byggetid. Idrettshallen er på 25x45 meter og er en forlengelse av den eksisterende idrettshallen på Sukkevann. Eksistrende garderober skal brukes, og på utsiden har det blitt en ny parkeringsplass med 85 plasser.

Kristiansand Eiendom skal følge opp vedtatt boligstrategi ved sikring og utvikling av boligområder på en måte som sikrer at kommunen har et godt tilbud på boligtomter, og derved begrenser prisveksten.

Sikring av friområder for allmennheten skal gjennomføres ved videreføring av samarbeidet med statlige myndigheter. Arealer som ligger sentralt i forhold til tett utbygde områder prioriteres for å sikre at friområdene kommer flest mulig til gode.

Kristiansand Eiendom skal gjennom årlige avklaringer kartlegge kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger. Prosjekter som besluttes igangsatt, initieres ved utarbeidelse av behovsutredning og følges opp i samsvar med vedtatt investeringsinstruks og prosjektrutiner.

I samarbeid med fremtidig bruker skal Kristiansand Eiendom sørge for en profesjonell gjennomføring av de bygningsmessige investeringsprosjektene. Vi skal sikre lokaler med god kvalitet og funksjonalitet og kontinuerlig vurdere kommunens eiendomsmasse i forhold til nåværende og fremtidige behov.

Der behovet er opphørt, eller det kan være fordelaktig å flytte eksisterende virksomhet til andre lokaler, skal det legges til rette for salg av eiendommen. Det skal også foretas en kontinuerlig vurdering av mulige strategiske oppkjøp av eiendom, som kan dekke kommunens fremtidige behov.

 

  

Forfatter: Kari Foss
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 29.10.2019 09:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?