Gå til hovedinnhold

Om oss

Kristiansand Eiendom er Kristiansand kommunes faginstans med ansvaret for forvaltning av alle kommunale eiendommer.

Kristiansand Eiendom

95280421Kristiansand Eiendom (KE) er en enhet innen Kristiansand kommunes tekniske sektor. Til sammen behersker de 227 fast ansatte i enheten kjøp og salg av eiendommer, tilrettelegging for bolig- og næringsområder, renhold, administrasjon, vaktmestertjenester, vedlikehold, styring av energisparing i stor skala og prosjektering og byggeledelse av nye bygg.

For å løse oppgavene effektivt, med god kvalitet og til riktig pris, har Kristiansand Eiendom organisert seg i tre avdelinger; Byggservice, bygg- og eiendomsavdelingen - prosjekt og administrasjonsavdelingen. Under her igjen er det ytterligere team- og soneinndeling.

KE har også ansvar for all forvaltning, drift og utvikling av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

KE har ansvar for ca. 361 000 kvadratmeter formålsbygg (administrasjonslokaler, barnehager, skoler, helse- og sosialbygg, idrettsbygg og kulturbygg). Vi baserer driften i stor grad på inntekter fra kommunens mange utleiebygg.

Vi disponerer ca. 61 000 kvadratmeter utleiebygg. Ved utgangen av 2014 hadde KE 227 ansatte fordelt på 202 årsverk. Fordelingen mellom kvinner og menn er 50/50.

Bystyret setter hvert år av penger til vedlikehold av mange av kommunens formålsbygg. Kristiansand Eiendom bruker pengene på den måten som sikrer at byggene er i god stand etter 30 år.

Byggservice

Byggservice utfører renhold, vedlikehold og vaktmestertjenester og er den avdelingen i Kristiansand Eiendom som jobber tettest opp til kommunale bygg. Både vaktmestere og renholdspersonale er medarbeidere her. Byggerservice opererer som en konkurransedyktig leverandør innen sine tjenestefelt. I tillegg utvikler vi nye tjenesteområder som naturlig hører inn under vår kompetanse. De tjenester vi tilbyr kommunens øvrige sektorer er til salgs også for andre/eksterne kundegrupper.

Leder for Byggservice: Bård Erling Kvislabakken, tel. 415 59 510, epost

Leder renhold: Jan Heikki Maurstad, tel. 400 11 044, epost

NB. Ved medling av feil/hendelser på bygg, benytt Eiendom Servicesenter. (Se under på denne siden)

 

Bygg- og eiendomsavdelingen

Bygg- og eiendomsavdelingen , har ansvaret for å gjennomføre alle byggeprosjekter for å dekke kommunens behov for nybygg og ombygginger.

Byggeieransvaret er fordelt i henhold til byggkategori:

Byggkategori Forvaltere Telefonnr.

Utleiebygg, Biblioteket, Gjestehavna

 Erik Søderlind

38 07 51 36 / 908 66 848

Kristiansand Småbåthavner  Kjetil Almås 38 24 31 22 / 472 65 126

Barnehager/ Skoler øst for Otra.   

 Stian Finsådal 952 80 421

Barnehager/ Skoler vest for Otra.   

 Tiril Bjønnes 482 31 019

Kulturbygg, Administrasjonsbygg

og Idrettsbygg.

 Torstein Koveland 38 07 55 64 / 915 83 081

Helse og sosialbygg

Erik Loland Vangsnes 901 38 846

Eiendom Servicesenter 

Eiendom Servicesenter er til for ledere og ansatte som jobber tilknyttet til et kommunalt bygg som skole, sykehjem, barnehage eller liknende. Til Eiendom-servicesenter meldes raskt feil på bygg, hærverk, innbrudd, tagging, vannlekkasjer og annet som det er behov for hjelp fra Kristiansand Eiendom til å løse/ordne opp i. 

 SEND HENVENDELSE HER 

Beskriv kort hva som er feil eller har skjedd og oppgi kontaktperson og telefonnummer. Dette er den raskeste og sikreste måten å henvende seg til Kristiansand Eiendom på for assistanse. Åpningstider: 08.00-15.30 (mandag-fredag).

NB. Alle henvendelser som gjelder varme og ventilasjon må sendes til følgende epost-adresse: sd.anlegg@kristiansand.kommune.no

Visjon og verdier

Vi gjør felleskapet til en styrke

er Kristiansand Eiendoms visjon. For å sikre en god forvaltning av Kristiansand kommunes eiendommer består KE av mange ansatte over et bredt fagfelt. Vi skal alle ha høy faglighet og stolthet, men dyrke forståelsen for fellesskapet og bygge en enhetlig kultur. 

Og dette er våre verdier:

Resultatorientert

  • Vi jobber mot tydelige mål, er effektive og leverer riktig kvalitet til rett tid og avtalt kostnad.

Samarbeid

  • Vi har evne og vilje til å stå sammen for å nå felles kjente mål.
  • Vi har tydelig definerte roller og ansvarsområder.
  • Vi er imøtekommende og lojale overfor hverandre og samarbeidspartnere.

Ansvarlig

  • Vi står for det vi sier og gjør, og er til å stole på.
  • Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt kostnad og tid

Respekt

  • Vi har gjensidig respekt og viser i det daglige at vi verdsetter både samarbeidspartnere og hverandre i toleranse og med en åpen og inkluderende kultur.

Styrke og utfordring

– Vi jobber bevisst med å dyrke forståelsen for fellesskapet og bygge en felles kultur for Kristiansand Eiendom, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune.Kristiansand Eiendom har ansvaret for all forvaltning av kommunens eiendommer. En slik megaoppgave krever spesialkompetanse på svært mange fagområder.

Den veldige bredden i fagområder er en styrke og nødvendighet for å forvalte eiendommene best mulig fra A til Å. Samtidig kan bredden og organiseringen være en snublestein i arbeidet for å skape en vi-følelse på tvers av fag og avdelinger.

– Det er bra med stolthet over eget fag. Men det er en utfordring at fokuset kan forbli på «min» arbeidsoppgave og «min» avdeling. Dermed kan det bli vanskelig å se helheten. I arbeidet med strategien vår er vi derfor opptatt av å dyrke forståelsen for fellesskapet og bygge en felles kultur for Kristiansand Eiendom, sier Hans-Christian Gram – eiendomssjef og leder for Kristiansand Eiendom.

Kristiansand Eiendom måler sitt arbeid mot verdiene samarbeid, respekt, ansvarlighet og resultatorientert. Det betyr blant annet evne og vilje til å arbeide sammen for og nå felles kjente mål, og til å dele og utnytte hverandres kompetanse.

Visjon

– Visjonen til Kristiansand Eiendom er «Vi gjør fellesskapet til en styrke». Alle i Kristiansand Eiendom gjør en viktig jobb, vi har like stor betydning, og vi er avhengige av hverandre. Det er kritisk viktig at vi får til denne fellesskapstenkningen, at vi alle tar ansvar og kjenner på eierskapet til alt Kristiansand Eiendom gjør. Føler du ikke ansvar, er det lettere ikke å ta jobben seriøst, sier Hans-Christian Gram.

Han forteller at Kristiansand Eiendom har brukt mye tid på å forankre verdiene i alle ledd i organisasjonen.

– Vi har også samlinger med jevne mellomrom hvor vi med forskjellig vinkling tydeliggjør viktigheten og effekten av å følge verdiene våre. I tillegg ligger det selvfølgelig et spesielt ansvar hos den enkelte leder å sette fokus på verdiene og synliggjøre helheten i deres kommunikasjon med den enkelte medarbeider, sier Hans-Christian Gram. Han mener bestemt at en tenking ut over eget fag gir gode ringvirkninger for tjenestene til innbyggerne, også ut over det Kristiansand Eiendom har ansvar for.

Trygg i gode bygg

For eksempel er det slik at gode prosjektløsninger gir gode bygg. Et godt bygg gjør vedlikehold og renhold enklere enn i et dårlig prosjektert bygg. Godt renhold og vedlikehold gjør at byggene holder seg bedre. Det bidrar til et godt inneklima på skolen, noe som igjen virker positivt inn på læring, trivsel og folkehelse. Da passer det godt at slagordet for Kristiansand Eiendoms virksomhet er Trygg i gode bygg.

– Hvilke konsekvenser får det dersom jeg ikke gjør en god jobb? Hva betyr det for andre at jeg gjør en god jobb? Det er slike sammenhenger det er viktig at vi alle ser. Vi er avhengig av hverandre for å gjøre en god og viktig jobb i kommunens tjenesteproduksjon slik at alle våre brukere opplever at de er "trygg i gode bygg", sier eiendomssjefen.

 

Kristiansand Eiendom

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 10.01.2019 11:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?