Kristiansand kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er en objektskatt, og den går direkte til kommunen. Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder. Taksten er uavhengig av hvem som eier eiendommen.

Omtaksering i nye Kristiansand

Politikerne i fellesnemnda for Søgne, Songdalen og Kristiansand har bestemt at det skal være eiendomsskatt også i den nye kommunen. Arbeidet med å planlegge omtakseringen startet sommeren 2019. 

Informasjon om arbeidet med omtakseringen oppdateres på sidene til nye Kristiansand. 

Omtaksering

Slik beregnes takst og skatt

Fakta og skjønnsvurderinger

Fakta (areal på bygning og tomt samt eier og adresse mv) hentes fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister.  Alle eiendommene besiktiges.

Det er fastsatt ulike takstsoner for boliger. Skjønnsvurderingene nemnda gjør er konkrete vurderinger på og rundt eiendommen.

Eiendommer som er skadd av brann eller flom får satt ned taksten ("Indre faktor" justert ned) nokså umiddelbart etter at skaden er skjedd.

Beregning

Grunnlaget for skatten er en takst fastsatt av sakkyndig nemnd. Taksten tar utgangspunkt i "Rammer og retningslinjer" fastsatt ved omtakseringen i 2010, og "forsiktig markedsverdi" reduseres slik at grunnlaget for skatt blir noe under 40% av markedsverdien. Skatt = redusert takst  x 5,70 0/00.

En egen type næringseiendommer har tidligere vært kalt verk og bruk. Fra og med skatteåret 2019 skal disse takseres som næringseiendommer. Det betyr at bygninger og tomt får egen takst. Tidligere var også driftsmidler inkludert i taksten. Den del av tidligere takst som gjaldt produksjonsutstyr og -installasjoner (driftsmidler) skal gå inn i et særskilt skattegrunnlag. Dette særskilte skattegrunnlaget skal trappes ned, og fases ut i løpet av sju år. I 2019 vil 6/7 av dette grunnlaget beskattes.

Skattetakstnemndene

Sakkyndig nemnd og klagenemnd

Takstene fastsettes av en politisk valgt nemnd - sakkyndig nemnd. Hvis du klager på eiendomsskatten skal klagen først behandles av sakkyndig nemnd. Klager som ikke får medhold sendes videre til klagenemnd for eiendomsskatt.

For perioden 2015-2019 valgte bystyret 25.11.2015 disse utvalgslederne/utvalgene :

Sakkyndig nemnd ledes av Glenn O Austegard (KRF). Nestleder: Else M Tellefsen (AP), og medlem: Dag Otto Ottosen (H)

Klagenemnda for eiendomsskatt ledes av Aase G Paulsen (AP). Nestleder: Ine Kristine Gundersen Haave (H), medlemmer: Oddvar Hodne (KRF), Terje Svendsen (DEM), Norvald Nilsen (SV) og Jannicke Svaba Halvorsen (FRP) 

Skattelister - offentlig ettersyn

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn per 1.mars hvert år. Klagefristen er seks uker, dvs. 12 april.

Her er skattelistene for 2019: 

Skatteliste - alle eiendommer 2019 (pdf)

Fritaksliste 2019 (pdf)

Skatteliste - alle eiendommer 2019 (excel)

Tidligere års skattelister:

2018: 

Skatteliste - alle eiendommer 2018 (pdf)

Skatteliste - verk og bruk 2018 (pdf)

Fritaksliste 2018 (pdf)

Skatteliste 2018 - alle eiendommer (excel)

2017: 

Skatteliste alle eiendommer 2017

Skatteliste verk og bruk 2017

Fritaksliste 2017

2016: 

Skatteliste for alle eiendommer 2016

Skatteliste for verk og bruk 2016

Fritaksliste 2016

2015:

Skatteliste for eiendommer fra gnr.1 til gnr. 152,

Skatteliste for veier (gnr.200-299), undergrunnseiendommer (gnr 500) samt verk og bruk.

Fritaksliste

2014:  (2014)

Klage

Man kan klage på takstverdien hvilket som helst år hvis det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. En klage kan sendes inn når skattelistene er lagt ut. Klagefristen er seks uker etter at listene legges ut til offentlig ettersyn; dvs. 12. april. En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.

Eventuell klage sendes: Kristiansand kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Fritak

Noen eiendommer skal ha fritak Eiendomsskattelovens §5, og andre kan, Eiendomsskattelovens §7.

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret (i Kristiansand: bystyret) vedta å gi eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. I Kristiansand har bystyret vedtatt (13.12.2017) at det bare er aktuelt med fritak etter §7a.

Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat): "Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen."

Beslutningene om fritak etter § 7 skjer gjennom årlige vedtak. Det er bystyret som bestemmer om det skal gis fritak etter § 7.

Skattesats

I 2019 er skattesatsen 5,70 0/00

(Promillesatsen var 5,80 i 2018, 6,10 i 2017, 6,20 i 2016, 6,25 i 2015, 6,3 i 2014, 6,35 i 2013 og 6,4 i 2012)

Skattenivå

Mange tror skattenivået er høyt når vi har en skattesats på hele 5,70 0/00.

Lovlig skattesats kan være mellom 1 og 7 0/00. Fra 2020 blir den maksimale satsen 5 0/00.

Det som er spesielt i Kristiansand, er at vi har en stor reduksjonsfaktor på takstene. Reduksjonen er på vel 60 %. Den reelle satsen er dermed 0,39 x 5,80/00 = 2,22 0/00.

Betaling

Du bør betale fakturaen selv om du har klagd på taksten / skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye. Spørsmål om faktura rettes til regnskapsavdelingen. Eiendomsskatt faktureres sammen med andre kommunale avgifter. Det sendes regning fire ganger i året. Forfall ca. 1. mars, 2. mai, 5. august og 1. november

Flere eiere - hvem får fakturaen?

Hvis en eiendom eies av flere vil fakturaen sendes én av eierne. Det er eiernes ansvar å fordele regningen internt i sameiet. Hvis eierne ønsker at en annen av eierne skal få fakturaen på eiendomsskatt og kommunale avgifter, må de gi beskjed om dette til regnskapstjenesten. Regnskapstjenesten splitter ikke ut fra eierbrøk. En eiendom = en faktura.

 

Sonekart

Her er to kart som viser takstsonene. Stort kart og kart lagd for A3

Soneinndelingen ble foretatt ved omtakseringen i 2010.

Når nye områder blir bygd ut, må sakkyndig nemnd avgjøre om sonegrensene skal justeres. Nemndas oppgave er å finne riktig takstnivå, og sonene bidrar til dette. Sonegrensene er blitt forskjøvet både på Lauvåsen, på Tangen og Torp/Benestad.

I noen nye utbyggingsområder har nemnda valgt å beholde soneinndelingen, men justert for prisnivået ved hjelp av ytre faktor. (Ytre faktor - se "Rammer og retningslinjer".) Dette er for eksempel gjort på Håmoen.

Flomutsatte områder

I områder som er spesielt utsatt for flom har Sakkyndig nemnd redusert "ytre faktor". Nemnda har også redusert taksten på bygninger som er skadet eller kondemnert etter flommen høsten 2017. Tilsvarende endringer i "indre faktor" gjøres rutinemessig når bygninger blir brannskadd.

Spørsmål

Konkrete spørsmål kan sendes eiendomsskattekontoret på epost

Eiendomsskatteloven

Her finner du eiendomsskatteloven. (Lov om eiegedomsskatt til kommunane)

Reduksjon eller bortfall - § 28

Retningslinjer for behandling av søknad om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt; § 28 i eiendomsskatteloven. Denne paragrafen er en sikkerhetsventil, og det er svært strenge vilkår for reduksjon eller bortfall. Se også betalingsvansker - skatt