Likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal ha like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet/religion, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk.

Likestilling handler om mer enn kjønn

Likestilling og mangfoldLikestilling har tidligere handlet om likestilling mellom kvinner og menn. Dette har endret seg de siste årene. I Kristiansand kommune handler likestilling både om kjønn, etnisitet/religion/livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. 

Det er mennesker det handler om!

Bystyret vedtok i mars 2015 en felles strategi for hvordan kommunen i alle sine roller og oppgaver kan jobbe for likestilling, inkludering og mangfold. Strategien omfatter både innbyggere, brukere og medarbeidere.

Strategien går fra 2015 til 2022.  Den heter "Det er mennesker det handler om!" og finnes også i kortversjon som

brosjyre.

Strategien finnes også i engelsk versjon: "It's all about people!"

Filmer: En by for alle

I forbindelse med dette arbeidet ble filmen «En by for alle» produsert i norsk og engelsk versjon, i tillegg til andre filmsnutter om temaet:

En by for alle – likestilling i Kristiansand (10 minutter, tekstet)
En by for alle – likestilling i Kristiansand (Kortversjon, 3 minutter)
En by for alle – A City for Everyone (engelsk tekst)
En by for alle - ordføreren i rullestol 
En by for alle - lege Amira Hadzic 
En by for alle - hva betyr likestilling for meg?

Likestillingsintegrering

I Kristiansand skal likestillings-, inkluderings- og mangfoldsperspektivet være en naturlig del av virksomheten på alle arbeidsplasser. Lederne har ansvar for at likestillingsperspektivet ivaretas. En ressursgruppe for likestilling og mangfold koordinerer arbeidet, er pådriver og gir lederstøtte. Kontaktperson er likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator (lim-koordinator)/rådgiver i By- og samfunnsenheten,  Toril Hogstad.  

Mål og resultater

I kommunens handlingsprogram vil du finne hvilke tiltak og hvilke mål kommunen hvert år prioriterer i arbeidet. I årsrapporten rapporteres på resultatene.

Rådgiver for flerkulturell dialog

Kim Henrik Gronert er rådgiver for flerkulturell dialog. Han skal bidra til bedre kontakt mellom den flerkulturelle befolkningen og politikerne og administrasjonen i kommunen. En aktivitet rådgiveren har ansvar for, er workshops om aktuelle tema for innbyggere med flerkulturell bakgrunn. Til hjelp i dette arbeidet har Kim H. Gronert et arbeidsutvalg som består av politikere, representanter fra den flerkulturelle befolkningen og kommunens administrasjon. Frivillige organisasjoner er spesielt viktige samarbeidspartnere for rådgiveren. 

Prosjekter og aktiviteter

Kristiansand er, sammen med 15 andre bedrifter og kommuner på Agder, pilotvirksomhet for prosjektet Likestilt arbeidsliv. Det er Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som har tatt intitiativ til prosjektet, som er inspirert av blant annet Miljøfyrtårnordningen. Seks kjennetegn som kan måle grad av likestilling ble utarbeidet i et forprosjekt i 2014. Prosjektledelsen er nå i full gang med oppfølging av de 16 virksomhetene som ønsker å bli sertifisert. I desember 2016 ble det gjennomført en kartlegging av status i virksomhetene.  Resultatene av kartleggingen vil ligge til grunn for det videre arbeidet for å bli en likestilt virksomhet. Planen er at kommunen skal sertifiseres som en likestilt virksomhet sommeren 2018.

Formannskapet vedtok i juni 2016 at Kristiansand kommune skal få gjennomført en ny levekårsundersøkelse for LHBT-personer. Planlegging av undersøkelsen er i gang. Kontaktperson er Toril Hogstad.

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune er med i et samarbeid om  Uke6. Uke6 er et gratis undervisningsopplegg som både lærere og helsesøstre i kommunen får informasjon om, og som de oppfordres til å bruke. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med helsedirektoratet og undervisningsdirektoratet. Uke6-Grunnmateriell inneholder ideer til undervisning om seksualitet på 8-10.klassetrinn. Undervisningen skal øke ungdommenes handlingskompetanse, hjelpe dem til å reflektere over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke normkritisk og ta gode valg.  Materiellet egner seg til arbeid med kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk, og til arbeid for trivsel og inkludering, og mot mobbing. Det harmonerer godt med FLiK-satsningen i oppvekstsektoren. 

Kristiansand kommune deltar i "Det store heltidsvalget". Dette er en storsatsning i regi av KS, for å øke andelen heltidsarbeidende i kommunene. Helse- og sosialsektoren har en spesielt viktig rolle siden det er her andelen deltidsarbeidende er størst. Hovedfokuset ligger på å utvikle en heltidskultur både hos arbeidstakerne og hos arbeidsgiver. 

Samarbeidsfora

Kommunen deltar i ulike samarbeidsfora for å bli stadig bedre når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold.

Kommunen er medlem av "Storbynettverk for etnisk likestilling" sammen med Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim.

Kristiansand kommune deltar aktivt i nettverket Agder for alle. Nettverket har som mål å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og internasjonalt rettet landsdel som fremmer interkulturell kompetanse og flerkulturelle ressurser. Nettverket arrangerer blant annet møter og foredrag med aktuelle tema, "InspirasjonsKILDEN", i foajéen i Kilden Teater-og Konserthus. 

Kristiansand kommune deltok i prosjektgruppen som laget den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-planen. Denne planen, i tillegg til kommunens egne styringsdokumenter, spesielt strategidokumentet "Det er mennesker det handler om!", ligger til grunn for kommunens likestillingsarbeid.

Kristiansand kommune er medlem av Union of the Baltic Cities (UBC). Kommunen er medlem av en arbeidsgruppe som har ansvar for integrering av likestillingsperspektivet i medlemsbyene og -kommisjonene.. Dessuten deltar kommunen i kommisjonen "Smart and prospering Cities" der kommunens rolle blant annet er å ivareta likestillingsperspektivet i denne kommisjonens arbeid. 

Senter for likestilling ved UiA er en viktig samarbeidspartner i likestillingsarbeidet. Det samme gjelder IMDi, Vest-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Forfatter: Toril Hogstad
Publisert: 27.02.2015 13:08
Sist endret: 21.02.2017 09:30