Likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal ha like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet/religion, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk.

Likestilling handler om mer enn kjønn

Likestilling og mangfoldLikestilling har tidligere handlet om likestilling mellom kvinner og menn. Dette har endret seg de siste årene. I Kristiansand kommune handler likestilling både om kjønn, etnisitet/religion/livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. 

Det er mennesker det handler om!

Bystyret vedtok i mars 2015 en felles strategi for hvordan kommunen i alle sine roller og oppgaver kan jobbe for likestilling, inkludering og mangfold. Strategien omfatter både innbyggere, brukere og medarbeidere.

Strategien går fra 2015 til 2022.  Den heter "Det er mennesker det handler om!" og finnes også i kortversjon som

brosjyre.

Strategien finnes også i engelsk versjon: "It's all about people!"

Filmer: En by for alle

I forbindelse med dette arbeidet ble filmen «En by for alle» produsert i norsk og engelsk versjon, i tillegg til andre filmsnutter om temaet:

En by for alle – likestilling i Kristiansand (10 minutter, tekstet)
En by for alle – likestilling i Kristiansand (Kortversjon, 3 minutter)
En by for alle – A City for Everyone (engelsk tekst)
En by for alle - ordføreren i rullestol 
En by for alle - lege Amira Hadzic 
En by for alle - hva betyr likestilling for meg?

Likestillingsintegrering

I Kristiansand skal likestillings-, inkluderings- og mangfoldsperspektivet være en naturlig del av virksomheten på alle arbeidsplasser. Lederne har ansvar for at likestillingsperspektivet ivaretas. En tverrsektoriell ressursgruppe for likestilling og mangfold koordinerer arbeidet, har spisskompetanse på området, er pådriver og gir lederstøtte. Kontaktperson er likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator (lim-koordinator)/rådgiver i By- og samfunnsenheten,  Toril Hogstad.  

Mål og resultater

I kommunens handlingsprogram vil du finne hvilke tiltak og hvilke mål kommunen hvert år prioriterer i arbeidet. I årsrapporten rapporteres på resultatene.

Rådgiver for flerkulturell dialog

Kim Henrik Gronert er rådgiver for flerkulturell dialog. Han bidrar til å ivareta ressursene i den flerkulturelle befolkningen, og til dialog mellom den flerkulturelle befolkningen og politikerne og administrasjonen i kommunen. Frivillige organisasjoner er spesielt viktige samarbeidspartnere for fådgiveren. Årlig arrangeres workshops om aktuelle tema for innbyggere med flerkulturell bakgrunn. Til hjelp i dette arbeidet har Kim H. Gronert et arbeidsutvalg som består av politikere, representanter fra den flerkulturelle befolkningen og kommunens administrasjon. 

Prosjektet "Likestilt arbeidsliv"

Kristiansand er, sammen med 15 andre bedrifter og kommuner på Agder, pilotvirksomhet for prosjektet Likestilt arbeidsliv. Det er Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som har tatt intitiativ til prosjektet, som er inspirert av blant annet Miljøfyrtårnordningen. I desember 2016 ble det gjennomført en kartlegging av status i pilotvirksomhetene.  Resultatene av kartleggingen skulle ligge til grunn for det videre arbeidet for å bli en likestilt virksomhet. For Kristiansand kommune sin del, viste kartleggingen at det viktigste tiltaket for sertifisering er å sørge for at de gode planene og strategiene som er vedtatt blir iverksatt og gjort kjent i hele organisasjonen. Derfor arrangerte kommunen, sammen med mer enn 30 samarbeidspartnere, "Uke 6, Kristiansand, en by for alle1"-uka. Da var det fullt fokus på likestilling, inkludering og mangfold i byen. Det ble også arrangert 8. marsfrokostseminar for medarbeidere i kommunen i 2017 og 2018, for å markere den internasjonale kvinnedagen og sette fokus på likestilling. Planen er at kommunen skal sertifiseres som en likestilt virksomhet sommeren 2018.

Kristiansand, en by for alle!

Uke 6, 3.-11. februar 2018, sørget en rekke bidragsytere for fullt fokus på likestilling, inkludering og mangfold i byen. Mer enn 60 ulike aktiviteter og arrangementer, fra kurs og foredrag til konserter, teater og utstilling, foregikk rundt i byen. Mer enn 30 samarbeidspartnere bidro. Det ble markert at Kristiansand er en by der vi alle, uansett bakgrunn, skal inkluderes og ha mulighet for å bidra i samfunnet. Mer informasjon og oversikt over aktiviteter og arrangementer finner du på nettsiden www.enbyforalle.no. "Kristiansand, en by for alle!" vil også bli markert i uke 6 2019, og planleggingen er allerede i gang!

Lhbt-personer i Agder - undersøkelse av selvopplevde levekår. 

Formannskapet vedtok i juni 2016 at Kristiansand kommune skal gjennomføre en  levekårsundersøkelse for LHBT-personer. Selvopplevde levekår blant lhbt-befolkningen i Agderfylkene skal undersøkes. Resultatene vil gi et kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre mot et likestilt og inkluderende samfunn, med gode levekår og likeverdige offentlige tjenester. Østlandsforskning, i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar, skal gjennomføre undersøkelsen. Kontaktperson er Mona Stokke, Østlandsforskning: ms@ostforsk.no, tlf  922 55 567. Undersøkelsen var åpen for besvarelse fra 22. mars til 23. april 2018. Nettsiden www.egentlig.no  er opprettet i forbindelse med undersøkelsen, med informasjon og spørreskjema. Resultatene av undersøkelsen skal være klare i august 2018. Se for øvrig omtale her, og her. Kontaktperson i kommunen er Toril Hogstad.

Uke 6

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune er med i et samarbeid om  Uke6. Uke6 er et gratis undervisningsopplegg som både lærere og helsesøstre i kommunen får informasjon om, og som de oppfordres til å bruke. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med helsedirektoratet og undervisningsdirektoratet. Uke6-grunnmateriell inneholder ideer til undervisning om seksualitet på 8-10.klassetrinn. Undervisningen skal øke ungdommenes handlingskompetanse, hjelpe dem til å reflektere over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke normkritisk og ta gode valg.  Materiellet egner seg til arbeid med kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk, og til arbeid for trivsel og inkludering, og mot mobbing. Det harmonerer godt med FLiK-satsningen i oppvekstsektoren. 

Satsningen "Kristiansand - en by for alle!" er lagt til uke 6, nettopp for å markere at det er en sammenheng mellom verdiene som ligger til grunn for "Uke6" og temaene og verdiene som ligger til grunn for "Kristiansand, en by for alle!"-uka.

Heltid

Det er igangsatt et stort heltidsprosjekt i kommunen. Prosjektleder er personalsjef Eirik Nyberg. Kristiansand kommune deltar også i "Det store heltidsvalget". Dette er en storsatsning i regi av KS, for å øke andelen heltidsarbeidende i kommunene. Helse- og sosialsektoren har en spesielt viktig rolle siden det er her andelen deltidsarbeidende er størst. Hovedfokuset ligger på å utvikle en heltidskultur både hos arbeidstakerne og hos arbeidsgiver. I tillegg deltar kommunen i det regionale heltidsnettverket blant kommunene i Agder.

Menn i helse

Det utdannes i dag ca 2200 helsefagarbeidere årlig i Norge, mens behovet er det dobbelte. 10% av de som i dag jobber i helse og velferd er menn. For å rekruttere flere menn, og samtidig få mer mangfold og bedre fagmiljø, og en arbeidsstokk som gjenspeiler brukergruppa, er prosjektet "Menn i helse" startet. Dette er et unikt prosjekt for menn i alderen 25-55 år. De får tilbud om et komprimert utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeider. Prosjektet pågår i 10 fylker, også i Vest-Agder, der 26 menn skal starte opp vg 1 i august 2018. Prosjektleder er Lars Hove, tlf 413 35 533, e-post: lars@mennihelse.no .

Intercultural Cities (ICC), nasjonalt nettverk

Kommunen er medlem av det nasjonale nettverket: "Storbynettverk for etnisk likestilling" sammen med Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim. Oslo, Stavanger og Bergen deltar også i det internasjonale nettverket ICC.

Agder for alle!

Kristiansand kommune deltar aktivt i nettverket Agder for alle. Nettverket har som mål å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og internasjonalt rettet landsdel som fremmer interkulturell kompetanse og flerkulturelle ressurser. Nettverket arrangerer blant annet møter og foredrag med aktuelle tema, "InspirasjonsKILDEN", i foajéen i Kilden Teater-og Konserthus. 

Den regionale LIM-planen

Kristiansand kommune deltok i prosjektgruppen som laget den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-planen. Denne planen, i tillegg til kommunens egne styringsdokumenter, spesielt strategidokumentet "Det er mennesker det handler om!", ligger til grunn for kommunens likestillingsarbeid.

Samarbeidspartnere

Senter for likestilling ved UiA er en viktig samarbeidspartner i likestillingsarbeidet. Det samme gjelder IMDi, Vest-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, KS og flere.

Forfatter: Toril Hogstad
Publisert: 27.02.2015 13:08
Sist endret: 22.05.2018 14:38