Gå til hovedinnhold

Likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal ha like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet/religion, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestilling handler om mer enn kjønn

Likestilling og mangfoldLikestilling har tidligere handlet om likestilling mellom kvinner og menn. Dette har endret seg de siste årene. I Kristiansand kommune handler likestilling både om kjønn, etnisitet/religion/livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. 

Det er mennesker det handler om!

Bystyret vedtok i mars 2015 en felles strategi for hvordan kommunen i alle sine roller og oppgaver kan jobbe for likestilling, inkludering og mangfold. Strategien omfatter både innbyggere, brukere og medarbeidere.

Strategien går fra 2015 til 2022.  Den heter "Det er mennesker det handler om!" og finnes også i kortversjon som

brosjyre.

Strategien finnes også i engelsk versjon: "It's all about people!"

Filmer: En by for alle

I forbindelse med dette arbeidet ble filmen «En by for alle» produsert i norsk og engelsk versjon, i tillegg til andre filmsnutter om temaet:

En by for alle – likestilling i Kristiansand (10 minutter, tekstet)
En by for alle – likestilling i Kristiansand (Kortversjon, 3 minutter)
En by for alle – A City for Everyone (engelsk tekst)
En by for alle - ordføreren i rullestol 
En by for alle - lege Amira Hadzic 
En by for alle - hva betyr likestilling for meg?

Likestillingsintegrering

I Kristiansand skal likestillings-, inkluderings- og mangfoldsperspektivet være en naturlig del av virksomheten på alle arbeidsplasser. Lederne har ansvar for at likestillingsperspektivet ivaretas. En tverrsektoriell ressursgruppe for likestilling og mangfold koordinerer arbeidet, har spisskompetanse på området, er pådriver og gir lederstøtte. Kontaktperson er likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator (lim-koordinator), rådgiver i By- og samfunnsenheten,  Toril Hogstad.  

Mål og resultater

I kommunens handlingsprogram vil du finne hvilke tiltak og hvilke mål kommunen hvert år prioriterer i arbeidet. I årsrapporten rapporteres på resultatene.

Rådgiver for flerkulturell dialog

Kim Henrik Gronert er rådgiver for flerkulturell dialog. Han bidrar til å ivareta ressursene i den flerkulturelle befolkningen, og til dialog mellom den flerkulturelle befolkningen og politikerne og administrasjonen i kommunen. Frivillige organisasjoner er spesielt viktige samarbeidspartnere for rådgiveren. Rådgiveren har et arbeidsutvalg som består av politikere, representanter fra den flerkulturelle befolkningen og kommunens administrasjon. 

Kristiansand er sertifisert som likestilt virksomhet!

I en høytidelig seremoni på Kilden den 5. juni 2018 ble Kristiansand, sammen med 14 andre virksomheter på Agder, sertifisert som likestilt virksomhet. Kommunen har deltatt i prosjekt Likestilt arbeidsliv, som er inspirert av Miljøfyrtårnordningen. Prosjektet er initiert av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner.

Kristiansand, en by for alle!

Kristiansand skal være en by for alle. (Strategi for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2022). 

I uke 6 i 2019 ble "Kristiansand, en by for alle!" markert for andre gang, med enda flere aktiviteter og arrangementer enn i 2018. En rekke bidragsytere stod for nær 80 ulike aktiviteter og arrangementer, fra kurs og foredrag til konserter, teater og utstilling, i hele byen. Det ble en flott markering av at Kristiansand er en by der vi alle, uansett bakgrunn, skal inkluderes og ha mulighet for å bidra i samfunnet. Uka har fått svært gode tilbakemeldinger fra både publikum og arrangører. "Kristiansand, en by for alle!" ser ut til å bli et årlig arrangment, og planleggingen for uke 6 i 2020 er i full gang. 

Det er opprettet en egen nettside for En by for alle!, og den finnes også på Facebook og Instagram.

Ta kontakt med Toril Hogstad dersom du har idéer eller spørsmål!  

Hvordan har du det - egentlig? Undersøkelse av selvopplevde levekår. 

Formannskapet vedtok i juni 2016 at Kristiansand kommune skulle sørge for gjennomføring av en undersøkelse om lhbt-personers (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) levekår i Agder. Resultatene skulle gi et kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre mot et likestilt og inkluderende samfunn, med gode levekår og likeverdige offentlige tjenester. Kommunen, i samarbeid med Arendal kommune og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune ledet prosjektet om å gjennomføre undersøkelsen. Østlandsforskning, i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar, fikk oppdraget. Respondentene måtte selv ta initiativ til å gå inn og svare på spørreskjemaet, som lå på nettsiden "egentlig.no". Overveldende mange besvarte undersøkelsen, noe vi er svært takknemlige for, og som har gitt et godt grunnlag for rapporten. Det er også gjennomført 14 dybdeintervjuer. 22. august 2018, under Skeive Sørlandsdager, ble resultatene fra undersøkelsen offentliggjort. Arbeidet med å følge opp resultatene er i gang. Rapporten finner du her.

Uke 6

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune er med i et samarbeid om  Uke6. Uke6 er et gratis undervisningsopplegg som både lærere og helsesøstre i kommunen får informasjon om, og som de oppfordres til å bruke. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med helsedirektoratet og undervisningsdirektoratet. Uke6-grunnmateriell inneholder ideer til undervisning om seksualitet på 8-10.klassetrinn. Undervisningen skal øke ungdommenes handlingskompetanse, hjelpe dem til å reflektere over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke normkritisk og ta gode valg.  Materiellet egner seg til arbeid med kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk, og til arbeid for trivsel og inkludering, og mot mobbing. Det harmonerer godt med FLiK-satsningen i oppvekstsektoren. 

Satsningen "Kristiansand - en by for alle!" er lagt til uke 6, nettopp for å markere at det er en sammenheng mellom verdiene som ligger til grunn for "Uke6" og temaene og verdiene som ligger til grunn for "Kristiansand, en by for alle!"-uka.

Heltid

Det er igangsatt et stort heltidsprosjekt i kommunen. Prosjektleder er personalsjef Eirik Nyberg. Helse- og sosialsektoren har en spesielt viktig rolle siden det er her andelen deltidsarbeidende er størst. Hovedfokuset ligger på å utvikle en heltidskultur både hos arbeidstakerne og hos arbeidsgiver. I tillegg deltar kommunen i det regionale heltidsnettverket blant kommunene i Agder.

Menn i helse

Det utdannes i dag ca 2200 helsefagarbeidere årlig i Norge, mens behovet er det dobbelte. 10% av de som i dag jobber i helse og velferd er menn. For å rekruttere flere menn, og samtidig få mer mangfold, bedre fagmiljø og en arbeidsstokk som gjenspeiler brukergruppa, er prosjektet "Menn i helse" startet. Dette er et unikt prosjekt for menn i alderen 25-55 år. De får tilbud om et komprimert utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeider. Prosjektet pågår i 10 fylker, også i Vest-Agder, der 26 menn startet opp vg 1 i august 2018. Prosjektleder er Lars Hove, tlf 413 35 533, e-post: lars@mennihelse.no .

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Etter initiativ fra bystyret ble det på nyåret 2019 gjennomført en spørreundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet blant medarbeidere i Kristiansand kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i et samarbeid mellom kommunen, prosjektledelsen for Likestilt arbeidsliv og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet. Resultatene er behandlet i kommunalutvalget og bystyret. Oppfølging av funnene i undersøkelsen er påbegynt, og vil fortsette i den nye kommunen fra 2020. Se også nyhetssak på kommunens hjemmeside.

Intercultural Cities (ICC), nasjonalt nettverk

Kommunen er medlem av det nasjonale nettverket: "Storbynettverk for etnisk likestilling" sammen med Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim. Oslo, Stavanger og Bergen deltar også i det internasjonale nettverket ICC.

Agder for alle!

Kristiansand kommune deltar aktivt i nettverket Agder for alle. Nettverket har som mål å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og internasjonalt rettet landsdel som fremmer interkulturell kompetanse og flerkulturelle ressurser. Nettverket arrangerer blant annet møter og foredrag med aktuelle tema, "InspirasjonsKILDEN", i foajéen i Kilden Teater-og Konserthus. Vest-Agder fylkeskommune, er sekratariat for nettverket. Kontaktperson er Inga Lauvdal.

Den regionale LIM-planen

Kristiansand kommune deltok i prosjektgruppen som laget den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-planen. Denne planen, i tillegg til kommunens egne styringsdokumenter, spesielt strategidokumentet "Det er mennesker det handler om!", ligger til grunn for kommunens likestillingsarbeid.

Samarbeidspartnere

Senter for likestilling ved UiA er en viktig samarbeidspartner i likestillingsarbeidet. Det samme gjelder IMDi, Vest-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, KS og flere.

Forfatter: Toril Hogstad
Publisert: 27.02.2015 13:08
Sist endret: 12.09.2019 13:52

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?