Kriminalitetsforebygging

Kristiansand kommune har et bredt og tydelig fokus på forebygging av kriminalitet. De siste årene har vi hatt en markant nedgang i kriminalitet hos barn og unge.

Kriminalitetsforebyggende koordinator

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politistasjonssjef Ole Hortemo. Kommunen har en egen koordinator som på et overordnet nivå legger til rette for at det tas hensyn til kriminalitetsforebyggende faktorer i alle kommunens aktiviteter. Arbeidet skjer i tett samhandling med politiet og er rettet inn mot alle aldersgrupper. I tillegg har kommunen et eget kriminalitetsforebyggende team lokalisert sammen med forebyggende politi. Dette teamet følger opp ungdommer, skoler og miljøer som har utfordringer knyttet til kriminalitet.

Kriminalitetsforebyggende plan 2016-2020

Kristiansand kommune har vedtatt Kriminalitetsforebyggende plan 2016-2020 – Sammen om en tryggere hverdag. Tittelen på planen er også en visjon. Kristiansand er en by der private aktører, innbyggere, næringsliv og det offentlige står sammen om å skape gode og trygge rammer for alle. Planen er et styringsverktøy og strategidokument som danner et viktig grunnlag for utarbeidelsen av konkrete tiltaksplaner og tverrfaglige planer i både kommunen og politietaten.

Planen har følgende syv innsatsområder:

• Barne- og ungdomskriminalitet

• Vold i nære relasjoner

• Vold i det offentlige rom

• Radikalisering og voldelig ekstremisme

• Arbeidslivskriminalitet

• Hverdagskriminalitet

• Prostitusjon og menneskehandel

Veiledere

Veilederne som er produsert i tilknytning til planen for kriminalitetsforebygging.Kristiansand kommune har laget to veiledere knyttet til planen for kriminalitetsforebygging. Veilederen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme ble vedtatt av bystyret i Kristiansand i 2015. Les mer om arbeidet med veilederen. English version

Veilederen for avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner ble vedtatt av politikerne i desember 2016. Den omfatter vold i nære relasjoner med særskilt fokus på vold i parforhold, vold mot barn, vold mot eldre, vold mot mennesker med funksjonsnedsettelser og æresrelatert vold. Veilederen bygger videre på et prosjekt Kristiansand kommune har hatt med fokus på å ta egen uro på alvor og samhandle med bakgrunn i denne på tvers av fagområder. Denne veilederen gir en kort innføring i hva vold er. Den beskriver også mulige første steg ved mistanke om, eller avdekking av vold.

Samarbeid med mange aktører

Det kriminalitetsforebyggende arbeid krever et tett samarbeid med en rekke kommunale og statlige aktører, frivillig organisasjoner, næringslivet – og sivilsamfunnet for øvrig.  Kommunen er derfor opptatt av å legge til rette for fortsatt godt samarbeid for å komme i inngrep med ulike type utfordringer knyttet til kriminalitet.

Samarbeid med politiet

En av de viktigste samarbeidspartnere til kommunen i forbindelse med kriminalitetsforebygging er politiet. Kommunen samarbeider daglig med politiet både på individ nivå og på systemnivå.

Samarbeidet mellom politi og kommunen er omtalt i politirådsavtalen

Trendrapporten

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand.

Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er gjort i samarbeid mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Trendrapport 2016

Trendrapport 2015

Forfatter: Johanne Marie Benitez Nilsen
Publisert: 20.03.2015 13:35
Sist endret: 05.04.2017 09:07