Gå til hovedinnhold

Politiske utvalg

Her finner du en oversikt over politiske utvalg og deres ansvarsområder.

Bystyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Harald Furre (H).

Møtene overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV. Du kan også se møtene i ettertid. 

Du kan se hva den enkelte representant har stemt i bystyret ved å klikke her.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for bystyret 

Politikerhåndboka

Kontaktinformasjon
Arbeiderpartiet
Trond Henry Blattmann 41 41 54 30
Mette Gundersen 91 56 40 57
Abdullahi Mohamed Alason  90 52 54 34
Jannike Arnesen 41 46 72 00
Terje Næss 48 88 14 11
Åse Løvdal 92 41 30 47
Ingrid Wisløff Jæger 91 56 03 39
Lyder Ovesen 95 76 79 92
Eirik Dåstøl Langeland 93 08 67 10
Ernst Håkon Jahr 91 87 35 34
Aase Paulsen 97 62 33 96
Cathrine Skau Nilsen 92 46 19 71
Kenneth Mørk 90 80 91 01
Frode Fredriksen 97 51 52 22
Isabelle-Louise Aabel 99 27 55 49
Høyre  
Harald Furre 98 28 18 90
Renate Hægeland 90 15 75 11
Pål Harv 40 01 00 03
Helene Henriksen Knudsen 45 40 34 18
Hans Otto Lund 90 87 05 50
Kristin Wallevik 48 01 05 26
Odd Nordmo 90 66 71 11
Mette Fimreite Roth 99 09 27 78
Arve Stokkelien 97 07 12 88
Amalie Gunnufsen 99 56 66 10
Inger Skeie Hansen 90 17 16 85
Vegard K. Møller Launes 99 48 79 73
Lisbeth Andersen 91 38 29 80
Kristelig Folkeparti  
Jørgen Kristiansen 92 46 86 73
Tove C. Welle Haugland 90 69 06 56
Grete Kvelland Skaara 97 73 88 14
Harald Sødal 41 51 68 07
Viggo Lütcherath 99 23 66 06
Atle Drøsdal 91 11 50 66
Vidar Karlsen 98 82 69 99
Ebbe Boel Pedersen 95 74 66 12
Fremskrittspartiet  
Stian Storbukås 92 44 58 68
Øyvind Berntsen 93 09 62 86
Helene Bjerke Fredheim 90 85 84 96
Jannicke Svaba Halvorsen 45 44 10 71
Miljøpartiet De Grønne  
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 97 59 59 67
Mira Svartnes Thorsen 46 82 23 37
Venstre  
Ivar Bergundhaugen 90 99 54 24
Emma G. Lind 48 01 05 31
Carl Petter Benestad 90 86 44 91
Demokratene  
Vidar Kleppe 93 06 36 29
Oddfinn Pedersen 90 12 62 99
Sosialistisk Venstreparti   
Andreas Landmark 90 52 92 27
Lars Lied 48 23 32 60
Pensjonistpartiet  
Odd Alik Salvesen 97 68 73 20
Rødt  
Halvor Fjermeros 99 15 14 44
Senterpartiet  
Ole Magne Omdal 90 92 88 41
Hans Petter Horve 95 77 19 20

 

Formannskapet

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Harald Furre (H)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for formannskapet

Om ansvars- og myndighetsområde:

Formannskapet er:

 • overordnet organ for alle faste utvalg og styrer
 • overordnet organ for miljøvernsaker
 • ansvarlig for overordnet planlegging

Formannskapet skal behandle og avgi innstilling:

 • i de saker som fremgår av kl. § 8 nr.3
 • til bystyret i saker som går direkte til formannskapet, samt i saker hvor et hovedutvalgsmindretall (¼) har krevd å få vedtaket behandlet i formannskapet
 • vedrørende økonomiplan og årsbudsjett, som behandles etter bestemmelser i kl. §§ 44 nr.4 og 45 nr.3 og reglene om meroffentlighet i saksbehandlingsreglement for forlkevalgte organer § 4
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Ordfører Harald Furre (H) 98 28 18 90
Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) 92 46 86 73
Renate Hægeland (H) 90 15 75 11
Pål Harv (H) 90 87 05 50
Grete Kvelland Skaara (KrF) 97 73 88 14
Tove Welle Haugland (KrF) 90 69 06 56
Mette Gundersen (Ap) 91 56 40 57
Trond Henry Blattmann (Ap) 41 41 54 30
Åse Birgit Løvdal(Ap) 92 41 30 47
Jannike Arnesen (Ap) 41 46 72 00
Hans Petter Horve (Sp) 95 77 19 20
Ivar Bergundhaugen (V) 90 99 44 84
Stian Storbukås (FrP) 92 44 58 68 

 

Kommunalutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Harald Furre (H).

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for kommunalutvalget

Kommunalutvalget er:
 • kommunens utvalg for eiendoms- og utbyggingssaker, kommunale byggesaker og næringssaker
 • kommunens arbeidsgiverorgan
 • likestillingsutvalg for kommunen.
Om ansvars- og myndighetsområde:
 • hovedutvalg for Sektor 1 - Rådmannens stab, Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom og Sektor 6 - Organisasjon
 • kommunens arbeidsgiverorgan
 • administrasjonsutvalg
 • arbeidsutvalg for formannskapet
 • forhandlingutvalg
 • kan opprette ad hoc utvalg og komiteer
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Ordfører Harald Furre (H) 92 61 78 52
Varaordfører Jørgen Kirstiansen (KrF) 92 46 86 73
Renate Hægeland (H) 90 15 75 11
Mette Gundersen (Ap) 91 56 40 57
Trond H. Blattmann (Ap) 41 41 54 30
Abullahi M. Alason (Ap) 90 01 20 86
Grete Kvelland Skaara (KrF) 90 29 40 00

 

Oppvekststyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Mette F. Roth (H)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Sand.

Oppvekststyret er hovedutvalg for oppvekstsektoren og har som ansvarsområde de oppgaver innenfor barne- og familietjenester, barnehage og undervisning som kommunen har ansvar for. Oppvekststyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for oppvekststyret

Dette gjelder oppgaver som bl.a. fremgår av:
 • Kommuneloven
 • Lov om grunnskolen
 • Lov om voksenopplæring
 • Lov om barnehaver m.v
 • Lov om barneverntjenester m.v
 • Lov om vern mot tobakkskader §§ 26, 27 og 29
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 1 a (helsetjenesten i grunnskolen) og b, kr. 2 og nr.5 (medisinsk habilitering og rehabilitering for barn og unge)
 • Lov om folkehelse; der den også gjelder barn og unge
Styret har særlig ansvar for:
 • samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under ansvarsområdet
 • påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettes rammer og forutsetninger
 • føre kontroll med at vedtak innenfor styrets ansvarsområde blir gjennomført, herunder oppfølging av vedtatt handlingsprogram
 • påse at det er foretatt nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensede arbeidsoppgaver
 • oppvekststyret fungerer som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som gjelder eget virksomhetsområde etter hovedavtalen del B § 4
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglement som berører styrets arbeidsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
 • oppvekststyret avgir uttalelse i klagesaker som gjelder eget ansvarsområde med unntak av klientsaker etter barnevernsloven kap 7
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Mette F. Roth (H) 99 09 27 78
Nestleder Helene Bjerke Fredheim (FrP) 90 85 84 96
Arve Stokkelien (H) 97 07 12 88
Morten Leuch Elieson (V) 97 05 00 75
Ebbel Boel Pedersen (KrF) 95 74 66 12
Knut Marius Haugen (Sp) 93 66 49 72
Kenneth Mørk (Ap) 90 80 91 01
Aase Gerd Paulsen (Ap) 97 62 33 96
Lyder Johan Ovesen (Ap) 90 91 29 54

 

Helse- og sosialstyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Viggo Lütcherath (KrF)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Helse- og sosialstyret er hovedutvalg for helse- og sosialsektoren og har som ansvarsområde de oppgaver innenfor omsorg, helse og sosial som kommunen har ansvar for. Helse- og sosialstyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for helse- og sosialstyret

Styret har særlig ansvar for:
 • samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under ansvarsområde
 • påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettets rammer og forutsetninger
 • føre kontroll med at vedtak innenfor styrets ansvarsområde blir gjennomført, herunder oppfølging av vedtatt handlingsprogram
 • påse at det er foretatt nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
 • fungere som styre for legatene: Kristiansand kommunes samlelegat for humanitær og sosial innsats, og Haugland, Møller, Nottosen og Trampes legat
 • fungere som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som gjelder eget virksomhetsområde etter hovedavtalen del B § 4
Styret skal avgi uttalelse bl.a. om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglement som berører styrets arbeidsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Viggo Lütcherath (KrF) 992 36 606
Nestleder Hans Otto Lund (H) 908 70 550
Lisbeth Andersen (H) 913 82 980
Øyvind Berntsen (FrP) 930 96 286
Odd Salvesen (PP) 976 87 320
Bjørg Stray (KrF) 900 12 086
Tonje Jondahl Alvestad (SV) 918 80 297
Ernst Håkon Jahr (Ap) 918 73 534
Ellen Rudnes (R) 922 84 503

 

Kulturstyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Terje Næss (Ap).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Kulturstyret er hovedutvalg for kultursektoren og har som ansvarsområde de oppgaver kommunen har ansvar for innen: teater og annen scenisk virksomhet, musikk, visuell kunst, litteratur- og bibliotekvirksomhet, kulturvern, museumsvirksomhet, kulturbygg, mediasaker/kino, idrett, kulturskolen, fritidstiltak og frivillig organisasjonsvirksomhet. Kulturstyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for kulturstyret

Dette gjelder oppgaver som bl.a. fremgår av:
 • Kommuneloven
 • Lov om folkebibliotek
 • Lov om film og videogram
 • Lov om kulturminner
 • Lov om kirke og kirkegårder
 • Lov om voksenopplæring
Styret har særlig ansvar for:
 • samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under ansvarsområdet
 • påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettes rammer og forutsetninger
 • føre kontroll med at vedtak innenfor styrets ansvarsområde blir gjennomført, herunder oppfølging av vedtatt handlingsprogram
 • påse at det er foretatt nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensede arbeidsoppgaver
 • fungere som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som angår eget virksomhetsområde etter hovedavtalen Del B § 4
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommunedelplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglement som berører styrets ansvarsområde
 • miljøvernsaker som berører kulturstyrets ansvarsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
 • styret avgir uttalelse i klagesaker som gjelder eget ansvarsområde
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Terje Næss (Ap) 48 88 14 11
Nestleder Kristin Wallevik (H) 48 01 05 26
Inger Skeie Hansen (H) 90 17 16 85
Harald Sødal (KrF) 41 51 68 07
Tove C. W. Haugland (KrF) 90 69 06 56
Emma Lind (V) 48 01 05 31
Oddfinn Pedersen (Dem) 90 12 62 99
Ingrid Wisløff Jæger (Ap) 91 56 03 39
Lars Lied (SV) 48 23 32 60

 

Byutviklingsstyret

Byutvklingsstyret byttet navn til by- og miljøutvalget fra 1. januar 2016

By- og miljøutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Stian Storbukås (FrP).

Leder kan treffes i Servicetorvet på Rådhuskvartalet hver mandag mellom kl. 10.00 - 14.00. Tid avtales på forhånd via telefonnummer 38 07 50 00.

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Lars Erik Brekne Johnsen.

By- og miljøutvalget er hovedutvalg for teknisk sektor, og har som ansvarsområde de oppgaver kommunen har ansvar for innen: vei, vann og kloakk, renovasjon, forurensing, brannvesen, plan, bygg, oppmåling, offentlige tilfluktsrom og annet beredskapsarbeid som hører inn under styrets virksomhetsområde, miljøvern, park og friluft, landbruk, skogbruk, vilt og fiskeri, parkering, samferdsel og trafikksikkerhet. By- og miljøutvalget har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheten som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for by- og miljøutvalget

Styret har særlig ansvar for:
 • fungere som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som angår eget virksomhetsområde
 • fungere som fast utvalg for plansaker, jfr. plan- og bygningsloven § 9-1
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglementer som berører styrets ansvarsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Kontaktinformasjon 
Leder Stian Storbukås (FrP) 924 45 868
Nestleder Petter Benestad (V) 908 64 491
Helene H. Knudsen (H) 454 03 418
Ole Magne Omdal (SP) 909 28 841
Eirik Dåstøl Langeland (Ap) 930 86 710
Trond Henry Blattmann (Ap) 414 15 430
Vidar Kleppe (Dem) 930 63 629
Grete Kvelland Skaara (KrF) 977 38 814
Marte Rosvåg Ulltveit-Moe (MDG) 975 95 967

Kristiansand Ungdomsutvalg

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Sekretær for utvalget er Dag Johan Beek, tlf. 481 52 811.

KUU har møter onsdager kl. 14.00-16.00 i Rådhuskvartalet.

Medlemmer:

Leder: Nicolai Østeby - 480 47 699
Nestleder:
Mads Kjelle-Skjelbred  - 960 46 260

Representanter til kulturstyret:

Sander Sletten og Rakel Berg.

Representanter til oppveksstyret:

Lara Tveit og Nora Neset. 

Medlemmer:

Adriana Verkerk, Lara Malena Tveit, Agnes Aarsland, Øyvind Hoy, Mads Kjelle-Skjelbred, Rakel Berg, Sofie Ruud, Alicija Markiewicz, Nora Neset, Emilie Engkvist, Linn Miranda Mosfjeld, Sofie Sannes, Kjersti V. Hanisch.

Kontrollutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Makvan Kasheikal(DEM)

Sekretær for utvalget er Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat. Kontaktperson er Alexander Etsy Jensen, mob. 918 27 545.

Kontrollutvalget er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomfører revisjonen av Kristiansand kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal påse at:
 • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
 • revisjonsmerknader blir fulgt opp
 • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Makvan Kasheikal (DEM) 975 26 465
Nestleder Svein Kjetil Stallemo (Ap) 917 45 575
Vidar Karlsen (KrF) 988 26 999
Terje Pettersen (H) 982 96 876
May Erna Karlsen (SV) 918 72 491
Postadresse sekretariat:

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen skal stiles til den etat/det organ som har avslått slik at etaten/organet har mulighet til å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemnda, som siste klageinstans.

Leder for utvalget er Cathrine Skau (Ap)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Reglement for klagenemnda

Rutine for forberedelse av saker 

Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Cathrine Skau (Ap) 924 61 972
Nestleder Einar Haarberg 934 61 295
Helge Johansen (Ap) 906 60 610
Randi Haukom (H) 464 43 404
Anna Kile (KrF) 906 70 558
   

Seniorrådet

Seniorrådet har møtene sine på Kongens Senter. Leder for utvalget er Randi Førde Roll-Lund (FrP).

Seniorrådet har fast representasjon i kommunens helse- og sosialstyre med tale- og forslagsrett.

Sekretær for utvalget er Leif Emanuelsen, tlf. 468 88 369

Møter 2018: 15. januar, 12. februar, 12. mars, 16. april, 21. mai, 27. august, 24. september, 15. oktober, 5. november og 10. desember. Møtestart kl. 10.00.

Seniorrådets oppgaver

Seniorrådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Seniorrådet skal sikre at de eldres syn på saker som angår dem blir en del av grunnlaget for de politiske avgjørelser som fattes.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd kom i 1991 og innebærer en plikt for kommunen å opprette seniorråd.

Dette «for å sikre eldre innverknad i alle saker som vedkjem dei.»

Seniorrådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet behandler ikke enkeltsaker (enkeltindivider), bortsett fra eventuelt å bruke enkeltsaker som eksempler.

Seniorrådet kan selv ta opp saker som er viktige for eldres situasjon.

Eksempel på sakstyper som skal legges frem for seniorrådet er:

- overordnede kommuneplaner og budsjetter

- tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren

- boligprogrammer og arealplaner

- samferdsels- og kommunikasjonsplaner

- kulturelle tiltak.

Medlemmer     
Leder Randi Førde Roll-Lund (FrP)
Grete Wathne  (Norsk Pensjonistforbund) nestleder
Inger Lise Kristiansen (H)
Wencke Refsnes (Pp)
Grete Hansen (Dem)
Else M Tellefsen (Ap)

Torgny Aanensen (NPF)

Oddbjørn Kleivane (KrF)

Helge Johansen (Ap)

Rådet for funksjonshemmede

Møteoversikt, møteinnkallinger og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Charlotte Wesenberg (FFO).

Sekretær for utvalget er Kristin Johannesen

Styret har særlig ansvar for:
 • fungere som rådgivnings- og samdrøftingsorgan mellom kommunen og funksjonshemmedes organisasjoner i spørsmål som gjelder funksjonshemmedes situasjon
 • fungere som informasjons- og koordineringsorgan
 • ta initiativ til nye tiltak/prosjekt som kan styrke funksjonshemmedes likestilling i kommunen
 • representere alle funksjonshemmede i Kristiansand
 • være åpen for samtlige organisasjoner i Kristiansand
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører universell utforming
 • utbyggingssaker
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Charlotte Wesenberg (FFO) 481 777 21
Siri Bryn Ottersland (FFO) 416 24 554
Frank Klungland (SAFO)  975 01 163
Oliver Nørve  (SAFO) 900 42 116
Trine Lise Systad (SAFO)  482 74 828

Anna Cecilie Skagestad (FFO)

480 25 174

Hans Otto Lund (Høyre)

908 70 550

Bystyret 2015-2019

Det nye bystyret

Styrer, råd, utvalg og nemnder 2015-2019

Oversikt

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 12.02.2015 10:10
Sist endret: 17.10.2019 15:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?