Politiske utvalg

Her finner du en oversikt over politiske utvalg og deres ansvarsområder.

Bystyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Harald Furre (H).

Møtene overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV. Du kan også se møtene i ettertid. 

Du kan se hva den enkelte representant har stemt i bystyret ved å klikke her.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for bystyret Politikerhåndboka

Kontaktinformasjon

Arbeiderpartiet

 

Trond Henry Blattmann

41 41 54 30

Mette Gundersen

91 56 40 57

Abdullahi Mohamed Alason 

90 52 54 34

Jannike Arnesen

41 46 72 00

Terje Næss

48 88 14 11

Åse Løvdal

92 41 30 47

Ingrid Wisløff Jæger

91 56 03 39

Lyder Ovesen

95 76 79 92
Eirik Dåstøl Langeland 93 08 67 10

Ernst Håkon Jahr

91 87 35 34
Aase G. Paulsen 97 62 33 96
Cathrine Skau Nilsen 92 46 19 71
Kenneth Mørk 90 80 91 01

Frode Fredriksen

97 51 52 22

Isabelle-Louise Aabel

99 27 55 49

Høyre  

Harald Furre

98 28 18 90

Renate Hægeland

90 15 75 11

Pål Harv

40 01 00 03

Helene Henriksen Knudsen

45 40 34 18

Hans Otto Lund

90 87 05 50

Kristin Wallevik

48 01 05 26

Odd Nordmo

90 66 71 11

Mette Fimreite Roth

99 09 27 78
Arve Stokkelien 97 07 12 88
Amalie Gunnufsen 99 56 66 10
Inger Skeie Hansen 90 17 16 85
Vegard K. Møller Launes

99 48 79 73 

Lisbeth Andersen 91 38 29 80
Kristelig Folkeparti  

Jørgen Kristiansen

92 46 86 73

Tove C. Welle Haugland

90 69 06 56

Grete Kvelland Skaara

97 73 88 14

Harald Sødal

41 51 68 07

Viggo Lütcherath

99 23 66 06

Atle Drøsdal

91 11 50 66

Vidar Karlsen

98 82 69 99

Ebbe Boel Pedersen

95 74 66 12

Fremskrittspartiet  

Stian Storbukås

92 44 58 68

Øyvind Berntsen

93 09 62 86

Helene Bjerke Fredheim

90 85 84 96

Jannicke Svaba Halvorsen

45 44 10 71

Miljøpartiet de Grønne  

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

97 59 59 67

Hans Petter Horve

95 77 19 20

Mira Svartnes Thorsen

46 82 23 37

Venstre  

Ivar Bergundhaugen

90 99 54 24

Emma G. Lind

48 01 05 31

Carl Petter Benestad

 
Demokratene  

Vidar Kleppe

93 06 36 29

Oddfinn Pedersen

90 12 62 99
Sosialistisk Venstreparti   
Astrid Melissa Lesamana 99 50 75 72

Andreas Landmark

90 52 92 27

Pensjonistpartiet

 
Odd Alik Salvesen 97 68 73 20
Rødt  

Halvor Fjermeros

99 15 14 44

Senterpartiet

 

Ole Magne Omdal

90 92 88 41

 

Formannskapet

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Harald Furre (H)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for formannskapet

Om ansvars- og myndighetsområde:

Formannskapet er:

 • overordnet organ for alle faste utvalg og styrer
 • overordnet organ for miljøvernsaker
 • ansvarlig for overordnet planlegging

Formannskapet skal behandle og avgi innstilling:

 • i de saker som fremgår av kl. § 8 nr.3
 • til bystyret i saker som går direkte til formannskapet, samt i saker hvor et hovedutvalgsmindretall (¼) har krevd å få vedtaket behandlet i formannskapet
 • vedrørende økonomiplan og årsbudsjett, som behandles etter bestemmelser i kl. §§ 44 nr.4 og 45 nr.3 og reglene om meroffentlighet i saksbehandlingsreglement for forlkevalgte organer § 4
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Ordfører Harald Furre (H) 98 28 18 90
Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) 92 46 86 73
Renate Hægeland (H) 90 15 75 11
Pål Harv (H) 90 87 05 50
Grete Kvelland Skaara (KrF) 97 73 88 14
Tove Welle Haugland (KrF) 90 69 06 56
Mette Gundersen (Ap) 91 56 40 57
Trond Henry Blattmann (Ap) 41 41 54 30
Åse Birgit Løvdal(Ap) 92 41 30 47
Melissa Lesamana (SV) 99 50 75 72
Hans Petter Horve (MDG) 95 77 19 20
Ivar Bergundhaugen (V) 90 99 44 84
Stian Storbukås (FrP) 92 44 58 68 

 

Kommunalutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Harald Furre (H).

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for kommunalutvalget

Kommunalutvalget er:
 • kommunens utvalg for eiendoms- og utbyggingssaker, kommunale byggesaker og næringssaker
 • kommunens arbeidsgiverorgan
 • likestillingsutvalg for kommunen.
Om ansvars- og myndighetsområde:
 • hovedutvalg for Sektor 1 - Rådmannens stab, Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom og Sektor 6 - Organisasjon
 • kommunens arbeidsgiverorgan
 • administrasjonsutvalg
 • arbeidsutvalg for formannskapet
 • forhandlingutvalg
 • kan opprette ad hoc utvalg og komiteer
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Ordfører Harald Furre (H) 92 61 78 52
Varaordfører Jørgen Kirstiansen (KrF) 92 46 86 73
Renate Hægeland (H) 90 15 75 11
Mette Gundersen (Ap) 91 56 40 57
Trond H. Blattmann (Ap) 41 41 54 30
Abullahi M. Alason (Ap) 90 01 20 86
Grete Kvelland Skaara (KrF) 90 29 40 00

 

Oppvekststyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Mette F. Roth (H)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Lars Erik Brekne Johnsen.

Oppvekststyret er hovedutvalg for oppvekstsektoren og har som ansvarsområde de oppgaver innenfor barne- og familietjenester, barnehage og undervisning som kommunen har ansvar for. Oppvekststyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for oppvekststyret

Dette gjelder oppgaver som bl.a. fremgår av:
 • Kommuneloven
 • Lov om grunnskolen
 • Lov om voksenopplæring
 • Lov om barnehaver m.v
 • Lov om barneverntjenester m.v
 • Lov om vern mot tobakkskader §§ 26, 27 og 29
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 1 a (helsetjenesten i grunnskolen) og b, kr. 2 og nr.5 (medisinsk habilitering og rehabilitering for barn og unge)
 • Lov om folkehelse; der den også gjelder barn og unge
Styret har særlig ansvar for:
 • samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under ansvarsområdet
 • påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettes rammer og forutsetninger
 • føre kontroll med at vedtak innenfor styrets ansvarsområde blir gjennomført, herunder oppfølging av vedtatt handlingsprogram
 • påse at det er foretatt nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensede arbeidsoppgaver
 • oppvekststyret fungerer som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som gjelder eget virksomhetsområde etter hovedavtalen del B § 4
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglement som berører styrets arbeidsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
 • oppvekststyret avgir uttalelse i klagesaker som gjelder eget ansvarsområde med unntak av klientsaker etter barnevernsloven kap 7
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Mette F. Roth (H) 99 09 27 78
Nestleder Helene Bjerke Fredheim (FrP) 90 85 84 96
Arve Stokkelien (H) 97 07 12 88
Morten Leuch Eliesson (V) 97 05 00 75
Ebbel Boel Pedersen (KrF) 95 74 66 12
Knut Marius Haugen (Sp) 93 66 49 72
Kenneth Mørk (Ap) 90 80 91 01
Isabelle-Louise Aabel (Ap) 99 27 55 49
Lyder Johan Ovesen (Ap) 90 91 29 54

 

Helse- og sosialstyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Viggo Lütcherath (KrF)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Helse- og sosialstyret er hovedutvalg for helse- og sosialsektoren og har som ansvarsområde de oppgaver innenfor omsorg, helse og sosial som kommunen har ansvar for. Helse- og sosialstyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for helse- og sosialstyret

Styret har særlig ansvar for:
 • samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under ansvarsområde
 • påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettets rammer og forutsetninger
 • føre kontroll med at vedtak innenfor styrets ansvarsområde blir gjennomført, herunder oppfølging av vedtatt handlingsprogram
 • påse at det er foretatt nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
 • fungere som styre for legatene: Kristiansand kommunes samlelegat for humanitær og sosial innsats, og Haugland, Møller, Nottosen og Trampes legat
 • fungere som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som gjelder eget virksomhetsområde etter hovedavtalen del B § 4
Styret skal avgi uttalelse bl.a. om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglement som berører styrets arbeidsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Viggo Lütcherath (KrF) 99 23 66 06
Nestleder Hans Otto Lund (H) 90 87 05 50
Lisbeth Andersen (H) 91 38 29 80
Øyvind Berntsen (FrP) 93 09 62 86
Odd Salvesen (PP) 97 68 73 20
Bjørg Stray (KrF) 90 01 20 86
Jannike S. Arnesen (Ap) 41 46 72 00
Ernst Håkon Jahr (Ap) 91 87 35 34
Ellen Rudnes (R) 92 28 45 03

 

Kulturstyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Terje Næss (Ap).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Lars Erik Brekne Johnsen.

Kulturstyret er hovedutvalg for kultursektoren og har som ansvarsområde de oppgaver kommunen har ansvar for innen: teater og annen scenisk virksomhet, musikk, visuell kunst, litteratur- og bibliotekvirksomhet, kulturvern, museumsvirksomhet, kulturbygg, mediasaker/kino, idrett, kulturskolen, fritidstiltak og frivillig organisasjonsvirksomhet. Kulturstyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheter som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for kulturstyret

Dette gjelder oppgaver som bl.a. fremgår av:
 • Kommuneloven
 • Lov om folkebibliotek
 • Lov om film og videogram
 • Lov om kulturminner
 • Lov om kirke og kirkegårder
 • Lov om voksenopplæring
Styret har særlig ansvar for:
 • samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under ansvarsområdet
 • påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettes rammer og forutsetninger
 • føre kontroll med at vedtak innenfor styrets ansvarsområde blir gjennomført, herunder oppfølging av vedtatt handlingsprogram
 • påse at det er foretatt nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensede arbeidsoppgaver
 • fungere som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som angår eget virksomhetsområde etter hovedavtalen Del B § 4
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommunedelplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglement som berører styrets ansvarsområde
 • miljøvernsaker som berører kulturstyrets ansvarsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
 • styret avgir uttalelse i klagesaker som gjelder eget ansvarsområde
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Terje Næss (Ap) 48 88 14 11
Nestleder Kristin Wallevik (H) 48 01 05 26
Inger Skeie Hansen (H) 90 17 16 85
Harald Sødal (KrF) 41 51 68 07
Tove C. W. Haugland (KrF) 90 69 06 56
Emma Lind (V) 48 01 05 31
Oddfinn Pedersen (Dem) 90 12 62 99
Ingrid Wisløff Jæger (Ap) 91 56 03 39
Lars Lied (Sv) 48 23 32 60

 

Byutviklingsstyret

Byutvklingsstyret byttet navn til by- og miljøutvalget fra 1. januar 2016

By- og miljøutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Stian Storbukås (FrP).

Leder kan treffes i Servicetorvet på Rådhuskvartalet hver mandag mellom kl. 10.00 - 14.00. Tid avtales på forhånd via telefonnummer 38 07 50 00.

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Lars Erik Brekne Johnsen.

By- og miljøutvalget er hovedutvalg for teknisk sektor, og har som ansvarsområde de oppgaver kommunen har ansvar for innen: vei, vann og kloakk, renovasjon, forurensing, brannvesen, plan, bygg, oppmåling, offentlige tilfluktsrom og annet beredskapsarbeid som hører inn under styrets virksomhetsområde, miljøvern, park og friluft, landbruk, skogbruk, vilt og fiskeri, parkering, samferdsel og trafikksikkerhet. By- og miljøutvalget har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheten som styret er tillagt ansvar for.

Reglement for by- og miljøutvalget

Styret har særlig ansvar for:
 • fungere som administrasjonsutvalg under behandling av administrative saker som angår eget virksomhetsområde
 • fungere som fast utvalg for plansaker, jfr. plan- og bygningsloven § 9-1
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører styrets ansvarsområde
 • retningslinjer/reglementer som berører styrets ansvarsområde
 • når det ankes over vedtak i administrative saker, unntatt ansettelsessaker
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Kontaktinformasjon 
Leder Stian Storbukås (FrP) 924 45 868
Nestleder Petter Benestad (V) 908 64 491
Helene H. Knudsen (H) 454 03 418
Ole Magne Omdal (SP) 909 28 841
Eirik Dåstøl Langeland (Ap) 930 86 710
Trond Henry Blattmann (Ap) 414 15 430
Vidar Kleppe (Dem) 930 63 629
Grete Kvelland Skaara (KrF) 977 38 814
Marte Rosvåg Ulltveit-Moe (MDG) 975 95 967

Kristiansand Ungdomsutvalg

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Sekretær for utvalget er Dag Johan Beek, tlf. 481 52 811.

KUU har møter onsdager kl. 14.00 - 16.00 i kompetansesenteret på Rådhuskvartalet.

Medlemmer:

Leder:  Trond Hauklien
Nestleder: Solveig Punsvik

Representanter til kulturstyret:

Tobias Kallevik

Ida Magnussen

Representanter til oppveksstyret:

Frederikke Vigsø

Robin Løland

Medlemmer:

Trond Hauklien, Solveig E. Punsvik, Marit Lindstad, Frederikke  H. Vigsø, Iselin V. Persgård, Tønnes E. Dalene, Robin Løland, Tobias Kallevik, Adele Johansen, Ingebjørg Strømme, Mirjam O. Skog, Ida Magnussen, Sebastian Ellingsen, Remi Strand, Anne Vistad Bentsen, Jone Kohle og Yasmin al-Bagouhry.

Kontrollutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Makvan Kasheikal(DEM)

Sekretær for utvalget er Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat. Kontaktperson er Alexander Etsy Jensen, mob. 918 27 545.

Kontrollutvalget er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomfører revisjonen av Kristiansand kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal påse at:
 • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
 • revisjonsmerknader blir fulgt opp
 • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Makvan Kasheikal (DEM) 975 26 465
Nestleder Leif Oskar Hopland (Ap) 902 06 801  
Vidar Karlsen (KrF) 988 26 999
Terje Pettersen (H) 982 96 876
May Erna Karlsen (SV) 918 72 491
Postadresse sekretariat:

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen skal stiles til den etat/det organ som har avslått slik at etaten/organet har mulighet til å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemnda, som siste klageinstans.

Leder for utvalget er Cathrine Skau (Ap)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Anne Lise H. Aabø

Reglement for klagenemnda

Rutine for forberedelse av saker 

Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Cathrine Skau (Ap) 924 61 972
Nestleder Nena Doder (PP) 380 70 723
Helge Johansen (Ap) 906 60 610
Randi Haukom (H) 464 43 404
Anna Kile (KrF) 906 70 558
   

Eldrerådet

Eldrerådet har møtene sine på Kongens Senter. Leder for utvalget er Randi Førde Roll-Lund (FrP).

Eldrerådet har fast representasjon i kommunens helse- og sosialstyre med tale- og forslagsrett.

Sekretær for utvalget er Leif Emanuelsen, tlf. 468 88 369

Møter høsten 2016: 17. oktober, 7. november og 12. desember

Eldrerådets oppgaver

Eldrerådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Eldrerådet skal sikre at de eldres syn på saker som angår dem blir en del av grunnlaget for de politiske avgjørelser som fattes.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd kom i 1991 og innebærer en plikt for kommunen å opprette eldreråd.

Dette «for å sikre eldre innverknad i alle saker som vedkjem dei.»

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet behandler ikke enkeltsaker (enkeltindivider), bortsett fra eventuelt å bruke enkeltsaker som eksempler.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som er viktige for eldres situasjon.

Eksempel på sakstyper som skal legges frem for eldrerådet er:

- overordnede kommuneplaner og budsjetter

- tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren

- boligprogrammer og arealplaner

- samferdsels- og kommunikasjonsplaner

- kulturelle tiltak.

Medlemmer     
Leder Randi Førde Roll-Lund (FrP)
Grete Wathne  (Norsk Pensjonistforbund) nestleder
Inger Lise Kristiansen (H)
Wencke Refsnes (Pp)
Grete Hansen (Dem)
Else M Tellefsen (Ap)

Torgny Aanensen (NPF)

Oddbjørn Kleivane (KrF)

Helge Johansen (Ap)

Rådet for funksjonshemmede

Møteoversikt, møteinnkallinger og protokoller finner du på Politisk Agenda. Leder for utvalget er Charlotte Wesenberg (FFO).

Sekretær for utvalget er Kristin Johannesen

Styret har særlig ansvar for:
 • fungere som rådgivnings- og samdrøftingsorgan mellom kommunen og funksjonshemmedes organisasjoner i spørsmål som gjelder funksjonshemmedes situasjon
 • fungere som informasjons- og koordineringsorgan
 • ta initiativ til nye tiltak/prosjekt som kan styrke funksjonshemmedes likestilling i kommunen
 • representere alle funksjonshemmede i Kristiansand
 • være åpen for samtlige organisasjoner i Kristiansand
Styret skal bl.a. avgi uttalelse om:
 • årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører universell utforming
 • utbyggingssaker
Kontaktinformasjon til medlemmene:
Leder Charlotte Wesenberg (FFO) 481 777 21
Siri Bryn Ottersland (FFO) 416 24 554
Frank Klungland (SAFO)  975 01 163
Oliver Nørve  (SAFO) 900 42 116
Trine Lise Systad (SAFO)  482 74 828

Ragnhild Ellila (FFO)

Hans Otto Lund (Høyre)

992 37 589

908 70 550

Bystyret 2015-2019

Det nye bystyret

Styrer, råd, utvalg og nemnder 2015-2019

Medlemmer

Politiske utvalg, styrer, råd og nemnder 2011-2015

Oversikt

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 12.02.2015 10:10
Sist endret: 10.05.2017 12:24