Gå til hovedinnhold

Teknisk

Rådmannen ønsker å sette av 24 millioner kroner de neste fire årene til å starte arbeidet med å oppgradere noen av de 20 demningene som NVE fører tilsyn med.

Offensiv for å fikse demninger

Flere demninger, som denne i Jegersberg, lekker. Nå vil rådmannen bevilge 24 millioner kroner til oppgradering av demninger.

- Det er store lekkasjeproblemer ved en del av demningene. Flere av demningene tilfredsstiller heller ikke dagens regelverk blant annet når det gjelder stabilitet. Det betyr at vi vil få pålegg dersom vi ikke gjør noe med dem innen rimelig tid. Da er det to veier til mål: Enten reparere dem forskriftsmessig, eller fjerne dem og la vannet renne fritt. Da forsvinner i tilfelle vannspeilet i dammene, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som eventuelt pålegger kommunen å sette demningene i ordentlig stand. I Kristiansand fører NVE tilsyn med 20 demninger som kommunen eier.

NVE er først og fremst opptatt av sikkerheten for innbyggerne og stiller krav for å unngå at demninger skades eller brister.

Tøffere klima

Ved å få forutsigbart med penger de neste årene, blir det mulig for kommunen å lage en plan for hva som skal gjøres med hvilke demninger.

Teknisk direktør tror klimaet blir røffere i årene som kommer, noe som betyr at demningene komme til å bli utsatt for ekstrem slitasje framover.

- Jeg er veldig glad for at rådmannen foreslår å sette av penger årlig, slik at vi kan lage en plan for å fikse demninger etter en prioritert liste. Det blir en forutsigbar og langsiktig finansiering. Noen av demningene er slik at vi er nødt til å reparere for å holde på vannet i dammene. Det gjelder for eksempel i Jegersberg og Grotjønn. Målet er å kunne opprettholde flest mulig dammer og få demningene til en standard som er enkel å vedlikeholde og oppfyller NVEs krav. Så blir det en diskusjon om nivået på oppgradering og hvilke dammer som kanskje må tømmes etter hvert, sier teknisk direktør.

Mange hensyn

Det er mange hensyn som skal vurderes i arbeidet med å lage planen. Det viktigste er altså sikkerheten for de som bor på nedsiden av demninger.

Men også hensyn til natur, friluftsinteresser, kulturhistorie, pris, hvor vanskelig det er å komme fram med anleggsmaskiner og hvor synlige inngrep i naturen blir ved å reparere demninger, spiller inn.

I den andre vektskåla ligger ulempene ved å avvikle demninger og dermed tømme dammer.

- Da mister vi noen kvaliteter. Det å ikke gjøre noe for å holde på vannspeilet, er negativt ut fra estetiske grunner og med tanke på friluftslivet, sier teknisk direktør.

Han peker på at demninger i flott turterreng er fikset de siste årene, blant annet i 3. Stampe i Baneheia og Bånetjønn i Ravnedalen.

Andre demninger er altså fortsatt preget av tidens tann.

– Siden de ikke er viktige for vannforsyningen lenger, har det vært lite vedlikehold av dem. Tidligere hadde de en praktisk funksjon, de var enten drikkevannskilder eller viktig for industrien. Nå har de nesten bare en estetisk funksjon. Det er grunnen til etterslepet på vedlikeholdet, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

Hovedutfordringer

Her er en forkortet utgave av hovedutfordringene i teknisk sektor. Fullstendig tekst finnes på side 147-149 i hoveddokumentet.

Teknisk sektor fokuserer på følgende utfordringer innenfor kommuneplanens tre satsingsområder:

• Byen som drivkraft
• Byen det er godt å leve i
• Klimabyen

Byen som drivkraft

Næringsutvikling

Det har vært en stor endring innenfor oljerelaterte næring, der arbeidsledigheten øker mer i regionen enn landsgjennomsnittet. Klimaendringene byr på utfordringer, men også muligheter for næringslivet. Kristiansandsregionen har forutsetning for å utnytte mulighetene, og vil legge til rette for bærekraftig vekst.

Universitets- og helseby

Kristiansand har som mål å utvikle seg som universitetsby. Denne målsetningen er langsiktig, og vil bli skapt gjennom bevist jobbing med konkrete tiltak. Utviklingsplan for universitetsbyen 2040 har mange ulike tiltak som vil bidra i riktig retning.

Områdeplanen på Eg er nå vedtatt. Utfordringene videre er å forankre, etablere og styrke et utvidet helsefaglig miljø i helsebydelen Eg.

Sentrumsutvikling

Satsingen på utvikling av Kvadraturen som landsdelssenter er svært sentral både for utviklingen av regionens sentrum, klimautfordringene og utvikling av Universitetsbyen.

Utfordringene videre vil bli å legge til rette for økt bosetting av innbyggerne i alle aldre, og øke arealene for næringsvirksomheter. Ved økt bosetting og bruk av Kvadraturen, er det viktig å legge til rette for variasjon og fleksibilitet både i bygningsmassene og i uterommene i Kvadraturen.

Transportutvikling, transportknutepunkt og havneutfordringer

Utvikling av havnevirksomheten er en viktig utfordring for hele regionen. Hensyn som må prioriteres, er blant annet: plassering av ulike havneavsnitt, arealbehov og infrastruktur. Bymiljøavtalen en også en viktig utfordring. Avtalen med staten skal gjennomføres i 2017, virkemidlene på temaene areal og transport skal gjennomføres, og kommunen forplikter seg på 0-utslipp.

Byen det er godt å leve i

Folkehelse

Utvikling av møteplasser, turstier og gangveier har lenge vært en satsing i Kristiansand. De siste årenes folkehelsesatsing har særlig hatt fokus på de nære turområdene og det urbane friluftslivet. Det er kartlagt et bredt spekter av tilretteleggingstiltak. Utfordringen er å finansiere disse.

Inkludering og mangfold

Flyktningsituasjonen i Europa påvirker også Kristiansand, men tilstrømningen av mennesker er uforutsigbar. Utfordringen for kommunen er å ha tilstrekkelig beredskap for å skaffe nok boliger, og å tilrettelegge tiltak for integrering.

Bystyret har vedtatt en kriminalforebyggende plan som viser utfordringer på et bredt felt, og at feltene henger sammen med hverandre. Det blir viktig å legge til rette for oppfølging av planen, og skape gode samhandlingsarenaer.

Kristiansand kommune betrakter mangfold som en ressurs, slik det kommer fram i strategien for likestilling, inkludering og mangfold. Utfordringen fremover er å få satt strategien ut i livet, både internt og i samarbeid med næringslivet.

Inkludering og mangfold i egen organisasjon: Teknisk sektor har mange medarbeidere som har tungt fysisk arbeid. Som IA-bedrift er det et mål å finne annet egnet arbeid til medarbeidere som har slitasjeskader. Til tider kan det være en utfordring for sektoren å balansere krav til effektivisering, samtidig som man skal være en inkluderende arbeidsplass, som også tar et betydelig samfunnsansvar.

Klimabyen

Klimaendringer

Konsekvenser av klimaendringer, og håndtering av disse, er en stor utfordring.

Klimameldingen viser at de største utslippene av klimagassene er ved transport, energibruk i bygg og forbruk og avfall.

Teknisk sektor kan blant annet medvirke med strategisk temaplanlegging, arealplanlegging, vei- og transporttiltak, effektivisering av energi i bygg, økt rassikring og utvikling av vann- og avløpsnettet. Utfordringene er at det er behov for store investeringer i årene fremover. Det er også behov for å forandre innkjøpsvaner, øke gjenbruk og gjenvinning og kaste mindre.

Kompakt byutvikling

Regional plan for Kristiansandsregionen legger til grunn at den sterke veksten i regionen fortsetter. For å sikre at byutvikling skjer på en bærekraftig måte, må det tas viktige strategiske grep.

Kommunens boligprogram har tydelige prioriteringer av utbyggingsområdene. Oppfølging av programmet er svært viktig i årene som kommer. Utfordringen er å være tro mot prioriteringene. Siden det skal bygges mye på østsiden av Topdalsfjorden, vil det være behov for store investeringer i vann- og avløpsnettet.

Kommunedelplanen for Sykkelekspressveien er rettet mot de nye samfunnsutfordringer innen miljø og helse. Det blir viktig å legge til rette for gjennomføringen av planen, og stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer.

Driftsutfordringer

Planleggings- og ressursmidler:

Sektoren har for tiden mange store strategiske plan- og utredningsoppgaver. Utfordringen er kapasitet og ressursmidler for gjennomføring. Aktuelle oppgaver er blant annet:

• Revisjon av kommuneplanen: Samfunnsdelen i 2016-2017 og arealdelen i 2017-2018.
• Revisjon av handlingsplan for Universitetsmeldingen
• Rullering av melding om internasjonal strategi
• Hovedplan for vann og for avløp
• Kommunedelplan for Kongsgård-Vige
• Kommunedelplan Kvadraturen og Vestre Havn del 2
• Kommunedelplan Kvadraturen og Vestre Havn del 1, endring av temakart gatebruk
• Områderegulering Lund Torv
• Områderegulering Grim Torv
• Fremtidig kommunereform (avgjøres av Stortinget våren 2017)

Dammer

Det er stort behov for økt innsats på vedlikehold av kommunens 26 dammer. Fjerning av vegetasjon rundt toppen av demningene og fjerning av drivgods og slam i flomløpene er nødvendig for å opprettholde funksjonene. Utfordringene er også nok penger til nødvendige utredninger av blant annet tilstand på demningene.

Sentrumsdrift

Stadig mer bygging, aktivitet og beboere i sentrum betyr også at behovet for renhold øker. Det foreslås at sektoren får en fast rammeøkning på én million kroner til sentrumsdrift og oppfølging av kvadraturplanen. Utfordringene er fortsatt tilstrekkelige midler til å opprettholde og videreutvikle en god standard.

Gatebruk i Kvadraturen

Utfordringen med færre gateparkeringsplasser i sentrum vil bli reduserte inntekter, siden sentrumsnære plasser har størst fortjeneste.

Prosjekt drifts- og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene

Bystyret vedtok i februar 2015 å starte et arbeid som vurderer drifts- og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene. Det forventes et innsparingspotensial, ved at likeartede tjenester organiseres sammen. Prosjektet, som ledes av Agenda Kaupang, har nylig levert rapporten om forslag til effektiv samordning/organisering av kommunens drifts- og vedlikeholdsoppgaver og felles utnyttelse av maskiner og utstyr. Utfordringene blir å iverksette tiltakene og ta ut gevinstene i kommende periode.

Digitalisering

Digitalisering handler om prosessforbedring og organisasjonsutvikling ved hjelp av teknologi. Sektoren har jobbet godt på enkelte tjenester. Utfordringen videre blir å jobbe med prioriteringer i et helhetlig perspektiv, samt å finne de smarte og gode løsningene som vil gi organisasjonen gevinster. 

Innsparinger

Sektoren har også i perioden 2017 til 2020 innsparingskrav. Nytt av året er at kompensasjon for prisvekst er redusert fra 2,5 til 2 prosent. Reduksjonen i prisvekst er fordelt ut på enhetene utfra driftskostnader eks. lønn. Tiltakene er vist i tabellen under.

Investeringer

Her er en forkortet utgave av det meste teknisk sektor ønsker å investere i de neste årene.

Den fullstendige utgaven ligger i forslaget til handlingsprogram.

Teknisk sektor: Side 172-176
Kristiansand Eiendom: Side 181-185 og 189-192

Boligprogram kommunal andel

Boligprogrammet foreslår prioritering av utbyggingsområder. Det foreslås å bevilge 3,25 millioner i 2017 og 2,3 millioner kroner i 2018.

Felles bil- og maskinpark

Bevilgningen skal dekke utskiftning/fornying av bil-, maskin- og utstyrsparken. Bevilgningen er i foregående handlingsprogram 11,4 millioner kroner i 2017, 11,7 millioner i 2018 og 12 millioner i 2019. Det foreslås økning til 12,3 millioner i 2020 for å kompensere for prisstigning.

Ladestasjoner Dalane

Bystyret har vedtatt at kommunen skal gå over til elbiler. Det foreslås bevilget én million kroner til ladestasjoner for biler i bil- og maskinparken på Dalane i 2017.

VEITJENESTER

Vei

Fire millioner kroner hvert av årene. Pengene skal brukes til mindre veiprosjekter og egenandeler til prosjekter der det gis tilskudd fra andre. Det er aktuelt å prioritere veiopprusting innenfor de områdene som er valgt ut til levekårsprosjekter.

Tilskudd større veibredder

250 000 kroner pr. år til å dekke kostnader med veier ut over seks meters bredde i boligområdene.

Vei- og gatebelysning

To millioner kroner pr. år. Pengene skal brukes langs veier og gang- og sykkelveier som mangler belysning, fortetting av lyspunkter på veier med mangelfull belysning, utskifting av nedslitte belysningsanlegg og fjerning av luftstrekk.

Gangbro på Haus

Gangbroene på Hagen og Haus er svært dårlige og bør erstattes med nye. Det ble bevilget penger til gangbru på Hagen i 2016. Det foreslåes bevilget 8,5 millioner kroner til ny gangbru på Haus i 2020.

Utbedring av demninger

Kristiansand kommune har 20 demninger underlagt NVE-tilsyn, og en del demninger som vil komme under NVE-tilsyn ved nærmere gjennomgang. De fleste av demningene tilfredsstiller ikke dagens krav, og flere har betydelige lekkasjer. For noen av demningene må det beregnes betydelige kostnader; grovt estimert til mellom 5 og 25 millioner kroner pr. demning. Det forslås bevilget fire millioner kroner både i 2017 og 2018 og åtte millioner kroner i både 2019 og 2020.

Kvalitetsheving av dekket på Nedre Torv

Kommunen bevilger 3,125 millioner kroner i 2017 for å oppgradere dekket på Nedre Torv. Kvalitetshevingen vil også være et ledd i å bedre arrangementsforholdene og tilrettelegge torvet bedre som møteplass, i tråd med kommunens ambisjoner om å satse på sine byrom. Utbygger av kvartal 32 bidrar også med penger.

PARKERINGSTJENESTEN

Nyanlegg reserve

Ny parkeringslovgivning krever at parkeringsanleggene er godt tilrettelagt for forflytningshemmede. Det foreslås en bevilgning på 300 000 kroner i 2017 og 400 000 kroner hvert av de tre andre årene. Denne budsjettposten skal bl.a. ivareta dette hensynet.

Betalingsautomater

Det foreslås å bevilge 400 000 kroner hvert år for å oppfylle nye bestemmelser om at betalingsløsningene skal være universelt utformet.

Flere ladepunkter for el-biler

Det foreslås å bevilge én million kroner hvert år for gradvis å øke antall ladepunkter for el-biler.

Håndhevingsteknologi

Framtidas kontroll av om parkeringsavgiften er betalt, vil bli gjort ved å skanne registreringsnummeret. Kommunen legger opp til en gradvis innføring av ordningen. Det foreslås en bevilgning på 500 000 kroner i 2017, 300 000 i 2018 og 200 000 kroner hvert av årene 2019 og 2020.

Billettløs parkering i bomanlegg

I forbindelse med nye nasjonale parkeringsbestemmelser skal det tilbys billettløse betalingsløsninger i parkeringsanlegg med bomanlegg. Ordningen innføres for de to parkeringshusene med bomanlegg; Gyldengården og Slottet. Det foreslås en bevilgning på én million kroner i 2017 og 200 000 kroner i 2018.

Branndører i parkeringshus Slottet

Branndørene i Slottet er preget av slitasje. For å opprettholde sikkerheten anbefales det å skifte ut de mest utsatte dørene. Det foreslås å bevilge 150 000 kroner i både 2017 og 2018.

Kameraovervåking

Det foreslås å bevilge 300 000 kroner i 2020 for å skifte ut dagens overvåkningsanlegg med bildeoverføring til eget driftssenter. Kameraovervåkingen er effektiv for å forebygge blant annet hærverk og tyveri.

OPPMÅLINGSTJENESTER

Kartajourhold og teknisk utstyr

500 000 kroner hvert år. Det skjer en rivende utvikling når det gjelder både standarder, teknisk utstyr og programvare til drift og vedlikehold av digitale kartdatabaser. Derfor må utstyr og programvare fornyes kontinuerlig.

MILJØVERNTJENESTER

Miljøbyprosjekter

500 000 kroner pr. år. Pengene brukes blant annet til å dekke kommunale egenandeler i forbindelse med miljøtiltak der det gis statstilskudd, andre tilskudd og/eller betydelig dugnadsinnsats.

PARKTJENESTER

Friluftstiltak

250 000 kroner pr. år både til rehabilitering og nye anlegg. I 2017 vil pengene gå til å skifte ut PCB- og kvikksølvholdige lysarmaturer i lysløypene.

Nærmiljøtiltak

700 000 kroner pr. år til rehabilitering av lekeplasser, grønnstruktur, nærmiljøparker, parker og egenandel til søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Nærmiljøpark ved skolene

200 000 kroner pr. år.

Små stygge steder

100 000 kroner pr. år. Hensikten er å aktivisere skolene ved å la elever registrere eller ruste opp "små stygge steder" langs skoleveien, i boligområder og langs kommunale veier.

Isbane på Torvet

Isbanen er på 26 x 46 meter. På grunn av tekniske forhold er det kun aktuelt med et flyttbart isanlegg. Anlegget vil koste fire millioner kroner. Spareskillingsbanken og LOS bidrar med én million hver. Det foreslås at kommunen betaler sine to millioner i 2017.

Fonteneanlegget i Nupenparken

De tekniske innretningene er utslitte og må repareres før neste sesong. Det foreslås bevilget 900 000 kroner i 2017.

Utvikling av Wergelandsparken

Det foreslås å bevilge én million kroner i 2020 til en helhetlig opprustning av Wergelandsparken, Domkirkeparken, Gyldenløves gate og Museumskvartalet. Opprustningen vil bidra til et samspill mellom aktiviteter som vil øke bruken og attraksjonen. Tilrettelegging for lek vil være en naturlig del av denne opprustningen gjennom plassutforming, bruk av byromselementer og kunstneriske utrykk..

Strømforsyning Nedre Torv

Strømforsyning til torvhandlere og arrangementer bør forbedres og økes. Det foreslås å bevilge én million kroner i 2017.

KRISTIANSAND EIENDOM

Her er en forkortet utgave av det meste Kristiansand Eiendom ønsker å investere i de neste årene.

Den fullstendige utgaven ligger i forslaget til handlingsprogram på side 181-185 og 189-192.

Boligpolitiske prosjekter

Budsjettet for de boligpolitiske prosjektene utarbeides i tråd med gjeldende retningslinjer og strategi. Budsjettet har en øvre ramme på 200 millioner kroner. Salg av Trekanten i Vågsbygd gir grunnlag for å forvente de første boenhetene i markedet ca. 2016/2017. Investeringene er langsiktige, men det er budsjettert inn realiseringsgevinster i perioden.

Utbyggingsområdene

Boligtomter på Bråvann og Hellemyr er markedsført, mens andre boligfelt er under planlegging og klargjøring i perioden.

Punktkjøp/salg

Prosjektet består av både en kjøpsbevilgning og en salgsbevilgning.

Kjøp:

I utviklingsprosjekter er det viktig at kommunen har tilstrekkelig handlekraft til å kjøpe eiendommer for å sikre gjennomføring av ønsket utvikling. Investeringsbeløpet på én million kroner pr. år er ikke knyttet til noe bestemt kjøp. En del av beløpet brukes også for oppmåling og avklaring av grenser for en del kommunale eiendommer.

Salg:

I perioden er det lagt inn forventede salgsinntekter fra eiendommer i Kongsgård, barnehagetomt Silokaia, Trekanten og Kobberveien.

Sikring av friområder

Tre millioner kroner pr. år, forutsatt 50 prosent tilskudd fra staten. Fremover vil det bli en blanding av kjøp og opparbeidelse av friområder. Miljødirektoratet er villig til å sikre forutsigbare rammer gjennom et langsiktig samarbeid.

Kjøp av grunn til gang- og sykkelveier

For tiden arbeides det med å forbedre sikt i veikryss og det inngås avtaler med grunneiere om flytting av mur og hager. Kommunen er regulert inn sykkelekspressvei til toppen av Slettheia og innledet forhandlinger med samtlige grunneiere. Det foreslås satt av 800 000 kroner hvert av årene.

Radontiltak

Radonmålinger viser behov for tiltak i vel 30 av kommunens bygg. 15 bygninger bør prioriteres med tanke på bygningsmessige tiltak. Det er tidligere bevilget 4,55 millioner kroner. Det foreslås 2,65 millioner i 2017 til sluttføring av prosjektet.

Energiprogram

To energiprogram på en rekke kommunale bygg skal gi innsparinger og reduserte utslipp. Forslag om investeringer på 19,5 millioner kroner i 2017.

ENØK-mulighetsstudie

Forslag om å bevilge 1,5 millioner kroner i 2017 til utredning/forprosjekt av lønnsomme tiltak for å spare energi i flere kommunale bygg.

Ny gjestebrygge på Kjevik

Det er vedtatt at private og det offentlige i fellesskap skal bygge gjestebrygge tilknyttet Kjevik lufthavn. Gjestebrygga skal være helt åpen for allmennheten, og vil inneholde ca. 20 korttidsbåtplasser. Kommunen skal betale halvparten. Forslaget er at disse 650 000 kronene bevilges i 2017.

Varme i gangbaner på Øvre Torv

Det foreslås å bevilge 1,1 millioner kroner i 2017.

Ny rutebilstasjon

Kommunen har kjøpt dagens rutebilstasjon med påstående bygning og skal også overta eiendommen der drosjeholdeplassen står. Dagens rutebilstasjon rives og det bygges ny.

I tillegg er det behov for en generell opprustning av trafikkarealet. Det foreslås bevilget 20,6 millioner kroner i 2017 og 2,1 i 2018. Kommunen forventer et tilskudd på fem millioner kroner fra Vest-Agder fylkeskommune og ti millioner i belønningsmidler fra staten.

Lokk over rampe ved biblioteket

Nedkjøringsrampen ved biblioteket skal fjernes og det skal legges et lokk over den. Deler av bevilgningen er gjort i 2016, og det er også behov for å øke prosjektkostnaden. Det foreslås bevilget 2,3 millioner kroner i 2017.

P-husadkomst til biblioteket og Rådhuskvartalet

I prosjektet inngår gangadkomster til biblioteket og Rådhuskvartalet. I Rådhuskvartalet foreslås en enklere og mindre plasskrevende løsning enn det som er regulert. Det foreslås et tilskudd på 16,8 millioner kroner til adkomstene i Rådhuskvartalet og biblioteket. Deler av beløpet utbetales i 2016. Resten, 14,8 millioner kroner, betales når adkomstene er ferdige i 2017.

Utvendig heis ved biblioteket

Prosjektet har sammenheng med parkeringshuset under torvet og omfatter heis til 4. etasje, rehabilitering av fasade og inngangsparti, og varme i areal langs fasaden. Kommunen har mottatt en løsning som avviker vesentlig fra føringer i vedtatt reguleringsplan. Løsningen er avvist, og det er mottatt et nytt forslag, som er akseptert av reguleringsmyndigheten. Det er bevilget 500 000 kroner i 2016. Resten, snaut 2,2 millioner kroner, foreslås bevilget i 2017.

Renovering av Brannstasjonen

Forslag om å bevilge ni millioner kroner i 2017 til nødvendig vedlikehold av blant annet fasader og tak.

Felles sonestasjon

Det foreslås å bevilge 4,1 millioner kroner i 2017 til å samle Byggservice-sonestasjonene i Hamreheia og Østerveien i en felles sonestasjon med idrettsetaten på Kristiansand stadion. En felles sonestasjon vil gi positive synergieffekter for bedre utnyttelse av utstyr og tjenesteleveranser for både idrett og Kristiansand Eiendom.

Kirketorvet (Bakgård kunstmuseet)

Bakgården til kunstmuseet er en del av det helhetlige prosjektet: «Kirkeparken, Gyldenløves gate, museumskvartal/kunstpassasje». Utvikling av området er tenkt gjennomført i to faser hvor fase en omhandler bl.a. midlertidig tilrettelegging og bruk av plassen for opphold og aktiviteter som servering og utstillinger og konserter. Dette innebærer avvikling av områdets bruk til parkering. Det foreslås bevilget snaut 3,6 millioner kroner i 2019.

SMÅBÅTHAVNENE

Avsetning fremtidig prosjekt

1,5 millioner i 2017, fem millioner i 2018 og 2019 og fire millioner i 2020 i avsetning til investeringsprosjekter i småbåthavnene. Det dreier seg stort sett om oppgradering av bryggeanleggene. Det vil ikke bli bygd ut nye havner i perioden, bortsett fra ca. 50 plasser i Lindebø mot slutten av perioden.

Oppgradering av bryggeplasser

Oppgradering av bryggeplasser i småbåthavnene pågår kontinuerlig. Dette prosjektet omfatter i hovedsak å erstatte wirefester med utriggere. Det foreslås bevilget 900 000 kroner i 2017.

Lindebø brygge - småbåthavn

Det er regulert inn ca. 50 båtplasser ved det gamle fergeleiet, i tillegg til marina og aktivitetsbrygge. Det foreslås avsatt to millioner kroner i 2017.

Ny brygge(utskifting) Auglandsbukta - 40 plasser

Forslag om å bevilge 600 000 kroner i 2017 til utskifting av brygge med 40 plasser.

VANNTJENESTER

Arbeidsplan vann

Planen skal dekke behovet for utskifting og rehabilitering av vannledningsnettet. Forslaget er å bevilge 133 millioner kroner, jevnt fordelt over de fire årene.

Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorden

Kristiansand og Lillesand kommuner samarbeider om vannforsyning fra Grimevann. Forslag om å bevilge 12 millioner kroner i 2017 og 2018 og 50 millioner i 2020.

E18 - E39

Vannledninger må flyttes i forbindelse med vegvesenets utbygging av E18 og E39. Kalkylene er foreløpig ikke eksakte, men det foreslås å sette av to millioner kroner i 2017 og like mye året etter.

Nytt basseng i Sørlandsparken (Grasåsen)

Det er planlagt to basseng på Grasåsen som skal fungere som overførings- /høydebasseng for fremtidig forsyning fra Grimevann i Lillesand. Det er behov for å øke størrelsen fra 5000 til 8000 m3 pr. basseng, noe som betyr at prisen øker. Det overføres 12,223 millioner fra 2016 til 2017 på grunn av forsinket fremdrift. I tillegg foreslås det ny bevilgning på 15 millioner kroner i 2017 for å finansiere større basseng.

Rehabilitering av vann-nettet i Kvadraturen

Avløpsnettet i Kvadraturen skal rehabiliteres ved å skille overvann og kloakk/spillvann. Samtidig må vannledningen, som ligger i samme trasé, skiftes ut. Rehabilitering av hele ledningsnettet i Kvadraturen er antatt å koste ca. 500 millioner kroner. Arbeidet vil skje over 25 til 30 år. Foreslår å sette av seks millioner kroner hvert av de tre første årene og sju millioner i 2020.

Utskiftning av pumper og rehabilitering av pumpestasjoner

Foreslår å sette av to millioner til rehabilitering av pumpestasjoner og basseng hvert av årene.

Vannledning Hånes pumpestasjon – Strømme skole

Det er nødvendig å dublere strekket fra Liankrysset og helt frem til Håneskrysset på nordsiden av E18. Foreslår å bevilge 18 millioner kroner i 2019.

Marviksletta

Vann- og avløpsledninger må legges om i forbindelse med utbygging på Marviksletta. Foreslår å sette av til sammen åtte millioner kroner, likt fordelt på 2017 og 2018.

Vesvann til Grasåsen høydebasseng - sammenkobling

Forslag om å bevilge 35 millioner kroner i 2020 for å etablere vannledning fra Grasåsen til Vesvann vannverk. Ny vannledning ønskes fra det nye bassenget på Grasåsen til Vesvann vannverk, for å koble sammen nettet i Sørlandsparken og via Vesvann med Tveit/Kjevik. Dette vil også være den fremtidige hovedledning som skal koble sammen det fremtidige vannverket i Grimevann (Lillesand) og hovedledningsnettet i Kristiansand kommune.

Kapasitetsøkning Rossevann

Det foreslås å bevilge 15 millioner kroner i 2020 til å øke kapasiteten fra Rossveann vannverk.

Rehabilitering av vannledninger på Odderøya

Forslag om å bevilge sju millioner kroner i 20217 til oppgradering av vannledningsnettet på Odderøya.

AVLØPSTJENESTER

Arbeidsplan avløp

Det meste av pengene skal brukes til rehabilitering og utskifting av gamle ledninger. Forslaget for denne perioden er 45 millioner hvert av de fire årene.

Utskifting av pumper

Tre millioner kroner hvert av de fire årene i handlingsprogrammet.

Sekundærrensing Odderøya

Odderøya renseanlegg bygges om for å behandle alt avløp i Kristiansand og Vennesla. Siste oppdaterte prognose for økonomien i prosjektet viser at forventet sluttkostnad for utbyggingen av renseanlegget blir 33 millioner kroner over budsjett. Dette skyldes i hovedsak for lave kalkyler på noen av entreprisene. Det foreslås å øke bevilgningen i 2017 fra 43 til 76 millioner kroner. I tillegg overføres 73,643 millioner kroner i ubrukt bevilgning fra 2016 til 2017.

Reduksjon av utslipp i Kvadraturen og Lund

10 millioner kroner til rehabilitering av avløpsnettet de tre første årene, 11 millioner i 2020.

Hånes – ny pumpestasjon

11 millioner kroner i 2019.

Pumpeledning Hånes pumpestasjon – Strømme skole

Det er nødvendig å skifte ut den eksisterende og utslitte pumpeledningen på strekket fra Hånes til Strømme skole. Foreslår å bevilge 13 millioner kroner i 2019.

Marviksletta avløp

Vann- og avløpsledninger må legges om i forbindelse med utbygging på Marviksletta. Arbeidet med avløpsledningene vil koste 18 millioner. Foreslår å sette av halvparten i 2017 og resten i 2018.

E18 - E39

Ledninger må flyttes i forbindelse med vegvesenets utbygging av E18 og E39. Kalkylene er foreløpig ikke eksakte, men det foreslås å sette av tre millioner kroner i 2017 og like mye i 2018.

Rehabilitering avløpsledninger på Odderøya

Ingeniørvesenet har overtatt en stor del av det eksisterende VA-anlegget på Odderøya. Ledningsnettet er i dårlig forfatning og har ikke den standarden som er nødvendig. Det er foreslått bevilget seks millioner kroner i 2020 til oppgradering av avløpsnettet.

Vedlegg - teknisk 

Forslag til handlingsprogram 2017-202 - teknisk

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2017-2020

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 26.10.2016 17:00
Sist endret: 02.11.2016 12:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?