Gå til hovedinnhold

Oppvekst

– Det er behov for å sette inn mer på forebyggende tiltak i ung alder. I tillegg må vi forsterke innsatsen overfor barn med store hjelpebehov, sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

Tidlig innsats gir best resultater
Best resultater i tidlig alder viser forskning. Kristiansand kommune satser mer i barnehager. Foto: Anders Martinsen fotografer

Antall barn med store hjelpebehov er økt og behandlings- og oppfølgingstiltakene er blitt mer omfattende og kostnadskrevende. Innsatsen i barnehagene har avgjørende betydning for hvordan barna klarer seg i skolen og videre i samfunnet. Dette gjelder særlig språkutvikling som best stimuleres gjennom lek, og de voksnes kompetanse og nærvær i barnas aktiviteter, i tillegg til strukturen og organiseringen. 

– Det økonomiske handlingsrommet for å sette inn flere tiltak i tidlig alder er imidlertid begrenset, sier oppvekstdirektøren. – Det aller meste av ressursene settes inn overfor barn med de største og mest nødvendige hjelpebehovene.

– Vi ønsker å gi alle barn gode og like muligheter. Vi vil derfor blant annet foreslå en satsing på funksjonshemmede barn i barnehager, spesielt autister, som har et «tidsvindu» i barnehagealder til å nå lenger. Pedagogisk støtteenhet for barnehagene har fått mange flere barn som trenge hjelp. Rådmannen foreslår derfor en rammeøkning på åtte millioner til pedagogisk støtteenhet, sier Rekve. – I tillegg ønsker vi at barn fra fattige familier skal få ekstra tiltak, vi satser mer på integrering, styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten, økt støtte til PPT og foreldreveiledningsprogram. Og ikke minst vil vi følge opp så barna får et like godt tilbud uansett hvilken barnehage eller skole de går på.

Nye skolebygg

Kristiansand kommunes oppvekstsektor har 36 grunnskoler, medregnet Mottaksskolen og Kristiansand internasjonale skole. I tillegg har sektoren ansvar for morsmålundervisning, leirskole, svømmeundervisning, alternative skoletilbud og pedagogisk senter. Skolemiljøet og læringsmiljøet er også avhengig av gode lokaler. Kommunen jobber for gode fasiliteter, klima og utemiljø på alle skoler, og utfordringer med kapasitet og fordeling mellom skolene. Kringsjå skole har lenge hatt elendige vilkår, og vi foreslår nå å fremskynde byggingen av ny skole på Kringsjå, slik at nytt skolebygg skal stå ferdig i 2020. – Arbeidstilsynet har påpekt problemer ved enkelte av skolene knyttet til inneklima – derfor vil det bli investert betydelig i ny ventilasjon ved Karuss, Oddemarka og Holte. Vi har i neste langtidsplan foreslått å investere totalt over 770 millioner kroner i rehabilitering, nødvendige utvidelser og nybygg, sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

Trivsel gir bedre læring

– Tilrettelegging for økt sosialt og faglig læringsutbytte i inkluderende læringsmiljø for alle barn er hovedmålet for oppvekstsektoren i Kristiansand kommune, langtidsplan 2017 – 2020, oppsummerer Rekve, om forslaget som skal behandles i bystyret 26. oktober.

– Oppvekstsektoren er opptatt av at alle barn skal føle trygghet i sosiale og faglige fellesskap, det forebygger også mobbing og gir gode læringsforhold. På sikt skal resultatet blir at flere fullfører videregående skole og kommer videre i utdanning og arbeid, sier Rekve.

– Kartlegging viser at Kristiansand er på rett vei, men vi skal bli enda bedre. Vi har fokus på «utenforskap», psykisk helse i skolene, spesielt overfor jenter. Satsingen bygger på forskning og kunnskap som viser at det virker, presiserer Rekve. – Vi har også lagt inn satsing på sommerskole, som skal være en læringsarena for elever som ønsker faglige utfordringer, og de som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter.

Fortsatt FLiK

– En fortsatt satsing på FLIK (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) er viktig for å kunne jobbe systematisk, målrettet og langsiktig med læringsmiljøet, sier oppvekstdirektør Arild Rekve. – Fra å være et prosjekt, skal nå metoden for inkluderende læringsmiljø bli en del av sektorens ordinære måte å jobbe på.

FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand, og ble etablert av kommunen i 2013. FLiK prosjektet er et stort innovativt og banebrytende prosjekt som ikke er gjennomført tidligere i Norge. Den er en unik satsing der alle skoler og både private og kommunale barnehager deltar. Det store omfanget og den vitenskapsbaserte tilnærmingen, forskningsmessige oppfølgingen og samarbeidet gjør FLiK til et meget viktig prosjekt også i nasjonal målestokk.  Forskningsrapportene baseres på både kvantitativ og kvalitativ forskning i Kristiansand, og vil gi ny kunnskap som kan anvendes lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– FLiK-prosjektet har på mange måter revitalisert fagligheten i barnehage og skoler og tilfører ny kunnskap, sier oppvekstdirektøren.

https://www.kristiansand.kommune.no/flik

IKT plan for skolene

Utdanningssektoren står også foran et veiskille i forhold til å ta i bruk ny teknologi i læringsarbeidet. Flere skoler har nå prosjekter med bruk av nettbrett og opplæring i bruk av digitale verktøy. For oppvekst er det viktig å legge til rette slik at alle barn får mulighet til å lære seg og benytte digitale plattformer. Vi er redd for sosiale skiller her, og vil legge rette så langt vi kan fra oppvekst, sier direktør Rekve. - I 2017 vil det bli utarbeidet ny IKT-plan som legger strategien for at alle lærere og elever bruker digitale verktøy i opplæringen. Dette vil medføre et kompetansebehov og ikke minst utstyrsbehov som må løses ved å omprioritere innen sektoren.

Flere barn og elever

Kommunen tar også høyde for flere barn i barnehager og flere elever i skolene. Nye tall og prognoser fra SSB for årene fremover gir grunn til å anta elevøkning, og også flere barn i barnehager på sikt. Rådmannen har derfor lagt inn 57.5 millioner for å kompensere for flere barn i barnehage og skole, informerer Rekve. - I økningen ligger også behov for strukturendring, hvor vi på grunn av utbygging av boligfelt og demografi må justere opp og bygge ut i noen enheter og redusere i andre.

Innsparinger

Rådmannen har lagt inn en innsparing for alle sektorenr ved å redusere priskompensasjonen. Ellers er det ikke foreslått nye innsparingskrav i sektoren utover de krav som ble vedtatt i 2014, og lette noe på i 2015.

Investeringer

Oppvekstsektoren foreslår å investere totalt over 833 millioner fra 2017 - 2020. Hovedsatsingen er på skole- og barnehagebygg med over 770 millioner. Videre IKT i skolen og og uteområder i barnehager og på skoler.

Investeringsprosjekter (under Kristiansand Eiendom):

- Sektorens periodemål er at kommunens tjenester er like tilgjengelige, har lik kvalitet og gir like godt resultat uavhengig av brukernes kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuelle orientering. Målet ivaretas gjennom sektorens satsing på «inkluderende læringsmiljø», avslutter oppvekstdirektør Arild Rekve.

Vedlegg - oppvekst

Forslag til handlingsprogram 2017-2020 - oppvekst

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2017-2020

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.09.2016 09:25
Sist endret: 26.10.2016 17:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?