Gå til hovedinnhold

Økonomi

Samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet styrkes med en ekstra stilling.

I Kristiansand utføres det kontrollaksjoner mot arbeidslivskriminalitet. Kontrollgruppen (SOS forum) består av Kemneren, kommunens Bevillingskontor, Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV. Her er gruppen på vei for å foreta en ny aksjon i Kristiansand.

 Tverretatlig samarbeid

Samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet videreføres i hele perioden, og består av Akrim-satsingen som er et tverretatlig samarbeid mellom Kemneren i Kristiansandsregionen/Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og NAV.

Nytt i handlingsprogrammet er at Kemneren overfører et ekstra årsverk til internt arbeid som blant annet skal jobbe opp mot kommunal innkjøpstjeneste. Stillingen skal opprettes i 2018, og vil ha en tredelt funksjon med hovedfokus på innkjøp. Formålet er blant annet å forebygge arbeidslivskriminalitet gjennom tett oppfølging av egne leverandører. Kemner Hans Ditlef Christiansen er en sentral aktør i kommunens satsing mot arbeidslivskriminalitet.

– Kommunen er en betydelig innkjøper av tjenester, og stillingen skal i første omgang jobbe opp mot kommunens leverandører i et Akrim-perspektiv. Det innebærer et tett samarbeid med innkjøpsenheten og de enhetene som står for større innkjøp av tjenester i kommunen. Her vil det bli tett oppfølging av egne leverandører og gjennomføring av nødvendige kontroller gjennom hele kontraktsperioden.

Dette er arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold. Dette involverer også trygd, skatt og avgift, gjerne utføres organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Informere og påvirke

Videre skal stillingen jobbe opp mot kommunens egne ansatte og innbyggere. Formålet er å forebygge arbeidslivskriminalitet gjennom informasjon, bevisstgjøring og påvirkning. 

– Kommunens ståsted er å jobbe mot svart arbeid, og det er viktig at ansatte følger dette og går foran med et godt eksempel. Økt kunnskap og bevisstgjøring er viktig i arbeidet med å forebygge arbeidslivskriminalitet. Slik situasjonen er i dag er det tre områder som utmerker seg innen svart arbeid. Det er bygg og anlegg, bilvask/bilpleie og utelivsbransjen. På det sistnevnte deltar kommunen i et SOS-forum i samarbeid med andre etater. Vi ser dessverre også at svart arbeid er utbredt flere steder i samfunnet til en hver tid. 

– Konsekvensen er at svart arbeid slår rett ut på skatteinntektene, og lavere skatteinngang resulterer i at kollektive goder blir skadelidende. Her er også påvirkning og informasjon til kommunens innbyggere viktig, for uten kjøpere forsvinner grunnlaget for svart arbeid, sier kemneren. 

Hindrer useriøse aktører

Kemneren kan fortelle at nedgangen i oljeindustrien har medført et større fokus på sikre etablerte bedrifter og hindre useriøse aktører. 

– Med tanke på endringer i oljeindustrien er det desto viktigere at vi sørger for å sikre etablerte arbeidsplasser. Endringene kan medføre at svart arbeidskraft utkonkurrerer en del bedrifter som arbeider hvitt. Ett eksempel er at de som benytter svart arbeidskraft ikke betaler skatt og kan legge inn et lavere anbud. Da kan tradisjonelle virksomheter bli utkonkurrert. I kampen mot svart arbeid skal alle konkurrere på like vilkår, og da må alle aktørene betale skatt og bidra til fellesskapet. 

Vellykkede aksjoner

For å avdekke svart arbeid gjennomfører Akrimgruppen flere aksjoner i året med gode resultater. 

– Akrim-samarbeidet er en viktig satsing både for Kristiansand kommune samarbeidende etater, og allerede i år har vi klart å slå ut 5-6 aktører fra det svarte markedet. Samarbeidet fungerer utrolig godt, og ved å sentralisere behandlingen får vi en slagkraftig enhet mot arbeidslivskriminalitet, sier kemneren. 

Hovedutfordringer

Økonomisektoren består av tre enheter: Økonomienheten, Lønn- og regnskapsenheten og Kemneren i Kristiansandsregionen.

Kemner Hans Ditlef Christiansen

Økonomisektoren skal være en tydelig pådriver for å få til modernisering og effektivisering ved hjelp av elektroniske verktøy og kontinuerlig forbedring av økonomistyringen. Økonomisektoren skal ivareta kommunens aktørrolle vedrørende økonomiske rammebetingelser og stadig tilstrebe bedre beslutningsgrunnlag for den administrative og politiske ledelse.

Etablering av gode systemer for å hindre arbeidskriminalitet vil være et satsingsområde i sektoren framover. Arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring i samfunnet og økonomisektoren har en særskilt rolle i forhold til å bekjempe dette. Økt oppfølgning av kontraktsbetingelsene vil blant annet kunne motvirke skatteunndragelse og sosial dumping.

I tillegg vil det fortsatt være et økt fokus på eierstrategi og ivaretakelse av kommunens eierinteresser i de selskapene kommunen har eierandeler i. I 2017 revideres eierskapsmeldingen og det er planlagt egne eiersaker på attføringsbedrifter og KBR (Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS).

Sektorer og samarbeidskommunene har økt behov for innkjøpsfaglige tjenester og støtte til gjennomføring av anskaffelser. En utfordring for økonomisektoren vil fortsatt være å få etablert gode innkjøpsavtaler og å få sektorenes lojalitet i forhold til disse.

Økte AFP utgifter er en stor utfordring økonomisk for økonomisektoren, og dette vil sannsynligvis øke i årene framover.

Innsparinger

Økonomisektorens andel av nytt innsparingskrav er fordelt på følgende enheter i sektoren:

Kravet blir løst ved generell reduksjon av enhetenes driftsbudsjett og reduksjon i kommunens tilskudd til Kirkelig fellesråd.

Det er i 2016 gjennomført gevinstrealiseringsprosjekt i Lønnsavdelingen. Det er funnet gevinstpotensial tilsvarende om lag 50% stilling, som i første omgang tas ut i økt kompetanseutvikling og kvalitet. Rådmannen vil i handlingsprogram 2018-2021 vurdere å redusere budsjettrammen til lønnsavdelingen.

Investeringer

IT fagsystemer: 
Løpende bevilgning på 500 000 kroner som er avsatt til nye moduler i Visma, Corporater og Mercell.

Vedlegg - økonomi

Forslag til handlingsprogram 2017-2020 - økonomi

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2017-2020

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 26.10.2016 17:00
Sist endret: 26.10.2016 16:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?