Gå til hovedinnhold

Kultur

Nå blir det framgang i arbeidet med Vest-Agder-museets formidlingsbygg på Odderøya. I budsjettet for 2017 foreslår rådmannen å sette av en halv million kroner til medfinansiering av en arkitektkonkurranse.

Arkitektkonkurranse om formidlingsbygg på Odderøya

Museumsdirektør John Olsen og kulturdirektør Stein Tore Sorthe på stedet hvor nytt formidlingsbygg skal reises Foto: Arve Lindvig

Skritt i riktig retning

I reguleringsplanen fra 2008 har Vest-Agder-museet, som nylig ble kåret til årets museum i Norge, fått satt av et område på Odderøya til nytt formidlingsbygg.

– Byen mangler sårt et bygg som kan formidle byens og regionens historie på en måte som vekker interesse, særlig hos barn og unge. Nå setter altså kommunen av penger til en arkitektkonkurranse. Både museets styre og fylkeskommunen har allerede bevilget tilsvarende beløp, så dette er et langt skritt i riktig retning, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe.

Han sier at dette prosjektet har tatt lang tid, og at det fortsatt er en lang vei å gå før bygget står ferdig, men at arkitektkonkurransen gjør at det hele rykker litt nærmere.

Kulturdirektøren understreker også at dette prosjektet er sentralt i kommunens kulturstrategi som ble vedtatt i 2013.

Kulturhistorisk museum

Kristiansand kommune verdsetter Vest-Agder-museet som byens kulturhistoriske museum. I tillegg til å bevilge midler til arkitektkonkurranse ligger det i budsjettforslaget fra rådmannen at det årlige driftstilskuddet økes med en halv million kroner. Dette er for å kompensere for husleien i de eksisterende byggene på øya som museet holder til i.

Vest-Agder-museet er et interkommunalt selskap hvor Kristiansand eier 20 prosent. Vest-Agder fylkeskommune eier 50 prosent og de øvrige 14 kommunene i fylket eier 30 prosent.

Hovedutfordringer

Kultursektorens viktigste utfordringer de neste fire årene kan oppsummeres i følgende tema:

  • Arenautvikling: Aldrende bygningsmasse der en må finne løsninger som styrker utvikling
  • Synlighet: Tydeliggjøre tjenestenes betydning for den kulturelle grunnmuren
  • Samarbeid: Særlig den nye kulturfrivillighetens samspill med kommunen
  • Kvalitetskrav: Publikum, brukere, ansatte og politikere forventer økt kvalitet og profesjonalitet
  • Digitalisering: Endre organisering og arbeidsprosesser for å utnytte nye muligheter

Innsparingstiltak

Rådmannen foreslår at Kultursektoren i kommende fireårsperiode skal spare inn 1,68 mill kr ved at det gis redusert kompensasjon for prisstigningen. Det er også lagt inn et innsparingskrav på 0,2 mill kr i driften som medfinansiering av økte investeringsutgifter ved ombyggingen av biblioteket. 

I tillegg skal sektoren gjennomføre tiltakene som ble vedtatt i kommunens handlingsprogram for perioden 2015-18. Totalt innebærer dette å spare inn 1,62 mill kr fra 2016 til 2017. Flere innsparingstiltak iverksettes utover i perioden slik at sektoren får en budsjettramme i 2020 som er 3,48 mill kr lavere enn i 2015.

Tall i 1000 kroner

 

Investeringer

I forslag til investeringsprogram er det to prosjekter med en bruttokostnad på 17,3 mill. kr i perioden. I tillegg kommer inntekter fra spillemidler for nytt kunstgress på Karuss med 1,1 mill. kr. Under Kristiansand eiendom er det oppført seks prosjekter til Kultursektoren, pluss avsetning til tre prosjekter til sist i perioden. I tillegg kommer inntekter fra spillemidler. Flerbrukshall på Kringsjå er del av prosjekt til Oppvekstsektoren. 

Tall i 1000 kroner

Rehabilitering/oppgradering idrettsanlegg

Idrettsetaten har i perioden en årlig bevilgning til rehabiliteringsprosjekter og større vedlikeholdsoppgaver. Anleggene har stor slitasje. Bevilgningene blir benyttet til et stort antall tiltak.

Utskifting av kunstgresset på Karuss

Gjennomført i 2016. Det forventes en inntekt i form av spillemidler på 1,1 mill. kr i løpet av perioden.

Innvendig modernisering av hovedbiblioteket

Oppgradering og ominnredning til et moderne og framtidsrettet bibliotek er kostnadsberegnet til 17,5 millioner kroner. Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand har gitt tilsagn om delfinansiering på 4,5 mill kr. Prosjektet ble utsatt ett år på grunn av koordinering med nytt parkeringshus under Torvet.

Andre investeringer

oppført under Kristiansand Eiendom

Investeringsprosjekter under Kristiansand Eiendom

Christiansholm festning – universell tilgjengelighet

Det er et presserende behov for å gjøre Christiansholm festning universell tilgjengelig. Personheis til rotunden, dimensjonert for elektrisk rullestol, skal oppføres i den nordre delen av borggården, fristilt fra festningsmuren. Det må settes opp en utvendig rampe langs festningen for å utligne nivåer i terrenget opp til inngangspartiet. I tillegg må det gjøres enkelte andre sikringsarbeider og opprustinger. Prosjektet er blitt noe forsinket fordi antikvariske myndigheter ønsket en ny vurdering av plassering av heisen. Dette er nå avklart i tråd med kommunens opprinnelige planer.

Tveit idrettshall

Det har i flere år vært avklart at neste flerbrukshall i Kristiansand skal bygges ved Ve skole i Tveit. I samarbeid med idrettslaget er det prosjektert en hall i tilknytning til eksisterende volleyballhall/gymsal slik at man utnytter kapasiteten i dette garderobeanlegget. Grunnarbeidene har tatt noe lengre tid enn forutsatt, så ferdigstillelse er nå planlagt til sommeren 2017.

Våningshus Roligheden gård

Bydelshus på Lund løses ved å bruke eksisterende våningshus kombinert med bydelssal som er sambrukslokale med barnehagen. Det er nødvendig å oppgradere våningshuset for å bevare det, samt for å tilfredsstille krav om brannsikring og krav til universell utforming på enkleste måte i 1. etasje. Fritidsetaten øst pusset i 2011 opp våningshuset i samarbeid med Kristiansand eiendom. Dette har bidratt til å redusere investeringsbehovet. Prosjektet startes opp i 2016 og ferdigstilles i 2017.

Flerbrukshall Sukkevann

Det skal bygges en idrettshall i forlengelsen av eksisterende hall på Sukkevann. Eksisterende garderober skal brukes og parkeringsløsning i tråd med bystyrets vedtak 1.6.2016. Ferdigstillelse blir rundt årsskiftet 2017/2018.

Samsen kulturhus – rehabilitering

Samsen kulturhus har en tilstandsgrad som fordrer betydelige oppgraderinger. Dette gjelder bygg, VVS-installasjoner, elektro, tele- og automatisering, heis og uteområder. Det er utarbeidet en tilstandsrapport med vurdering av nødvendige tiltak for at eiendommen fortsatt skal fungere som kulturhus i årene fremover. Totalkostnadene er kalkulert til 33,6 mill. kr. og bevilgningen er fordelt på 1. og 2. byggetrinn i henholdsvis 2017 og 2018.

Søppelboder ved bydelhus/grendehus

Søppeldunker som står åpent utgjør en stor risiko med hensyn til brann. Dersom bygninger blir brannskadd som følge av at frittstående søppeldunker er påtent, kan det medføre reduksjon i forsikringsutbetalingen. Det er derfor ønskelig å få etablert lukkede, frittstående søppelboder ved Kultursektorens bydels- og grendehus. Det gjenstår 1,75 mill. kr fordelt over årene fram til 2019 til bygging av slike boder.

Bydelshus Hånes

For å imøtekomme kravene til tidsmessige bydelshusfunksjoner også på Hånes, er det foreslått å realisere et tilbygg til Hånes skole. Dette inkluderer blant annet ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken. Det avsettes 9 mill. kr i 2020.

Rehabilitering av Gimlehallen

Gimlehallen har flere bygningsmessige utfordringer og særlig knytter dette seg til belysning i hall og behov for omfattende rehabilitering av garderobene. Det er utarbeidet tilstandsanalyse som ligger til grunn for en prioritering av tiltak i hallen. Det avsettes 30 mill. kr til dette formålet i 2019 og 2020. I følge tilstandsrapporten er behovet på totalt 48 mill kr.

Nytt kunstmuseum på Silokaia

Til prosjektet med samlokalisering av Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen i og ved den verneverdige siloen, avsettes i 2020 en kommunal andel i byggeprosjektet på 50 mill. kr.

Spillemidler

Investeringsprogrammet til Kristiansand eiendom inneholder også inntekter i form av spillemidler til prosjekter som allerede er ferdigstilt. I handlingsprogramperioden er det lagt inn spillemidler til følgende Aqurama, flerbrukshall Hellemyr, utvikling av Idda-området, Tveit idrettshall og flerbrukshall Sukkevann.

Vedlegg - kultur

Forslag til handlingsprogram 2017-2020 - kultur

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2017-2020

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 26.10.2016 17:00
Sist endret: 02.11.2016 12:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?