Gå til hovedinnhold

Helse og sosial

- Vår jobb begynner når ingenting annet har virket. Derfor gir vi aldri opp, sier Åse Valand Phung, sosionom i Tandem – et samarbeid mellom kommunen og Sørlandet sykehus HF.

Unik hjelp av TandemI Tandem samarbeider kommunen og Sørlandet sykehus HF om nye metoder og bruk av ny teknologi for å gi utsatte grupper hjelp på en ny måte. Nina Austad (t.v.) og Åse Valand Phung. (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune)

Tandem er et tilbud til mennesker som har såkalte ROP-lidelser, altså rusproblemer samtidig som de har psykiske lidelser. Brukerne har også til felles at de ikke har klart å gjøre nytte av tilbudet de har fått før Tandem. De er ensomme og isolerte, og passer ikke inn i noe annet system. De lever utsatt og de fleste er bostedsløse. Flere kommer rett ut av fengsel.

Samarbeidet mellom kommunen og sykehuset kom i stand fordi begge parter så at det var en gruppe brukere som de ikke klarte å gi et godt nok tilbud til alene.

– Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten Tandem. Nå har jeg mange gode dager, sier Nina Austad (46).

Hun har vært rusmisbruker siden hun var 13, og går nå på metadon etter mange år med heroin. I stedet for å være nødt til å henvende seg til flere ulike deler av hjelpeapparatet innenfor normal arbeidstid, har hun fått et mye mer fleksibelt tilbud med Tandem. Hun har vært med fra tilbudet startet for ett år siden.

For Nina har Tandem betydd en radikal endring i situasjonen der hun på egenhånd har klart å redusere rusmiddelbruken.

– De er der for meg. De kommer til og med hjem til meg om jeg trenger det, sier Nina som nå får en enklere måte å forholde seg til hjelpeapparatet på.

Nytt samarbeid

Leder av kommunens Virksomhet oppfølging, Inger Ingebretsen, sier Tandem innebærer både et nytt samarbeid mellom kommune og sykehus, og en ny måte å tenke på:

– Av ulike årsaker klarer våre brukere i svært liten grad å forholde seg til avtaler. Vi tilstreber å jobbe på en måte hvor det er definert at det er vi som hjelpere som har ansvar for å gi til tilbud, oppsøke og finne brukerne, sier Ingebretsen.

Lang åpningstid

Nina har en primærkontakt, men som alle brukerne av Tandem kan hun ta kontakt med teamet når som helst i åpningstiden. Hun er ikke bundet til bare å bruke primærkontakten. Sju terapeuter med flerfaglig kompetanse finnes i teamet. De går i turnus, og tilbudet er dermed åpent fra klokka 08.00 til 22.00 i uka, og fra klokka 13.00 til 20.30 i helger og på helligdager. Tilbudet er ambulerende oppfølging samt et værested hvor brukerne kan komme innom for å få litt mat, en dusj og mulighet for å få vasket tøy.

– Mange flere kunne hatt veldig god nytte av et tilbud som Tandem, sier Nina som har veldig god kjennskap til behovet gjennom årelang erfaring fra rusmiljøet.

Nina Austad har Åse Valand Phung som sin primærkontakt. Hver terapeut kan ha inntil fem brukere. Samtidig er systemet slik at alle kjenner alle, og ingen av brukerne blir avvist når de tar kontakt selv om primærkontakten ikke er på jobb.

– Nina har hatt en veldig god progresjon dette året. Hun har fått mye mer kontroll på livet sitt, sier Åse som er glad for å kunne hjelpe mennesker som tidligere har falt mellom mange stoler.

25 personer er i høst brukere av Tandem. Det er 13 menn og 12 kvinner. Det er ingen begrensinger på hvem som kan melde inn kandidater. Pårørende, brukere selv, politiet, NAV og andre kommunale tjenester er viktige for å sluse folk inn.

Når en deltaker har fått plass på Tandem, er det fire ting terapeutene er spesielt opptatte av: Det er å skaffe bolig og innbo til dem som trenger det, gi oppfølging i boligen, gi helsehjelp og sørge for riktig ernæring.

Inntaksteamet som avgjør om brukeren får plass er sammensatt av tre ansatte fra kommunen og tre fra sykehuset.

Grundig planlagt

Virksomhetsleder Inger Ingebretsen sier lang og grundig planlegging ligger bak tilbudet som startet første august i år. Både Sørlandet sykehus HF og kommunen prioriterer arbeidet med denne brukergruppa.

- Brukerne får samtidig oppfølging og behandling fra sykehus og kommune. Vi jobber med relasjonsbygging og prøver få tak i den enkeltes drøm, og hva han eller hun skulle ønske var annerledes, sier Ingebretsen.

Det er høyt faglig nivå både i kommune og spesialisthelsetjenesten. Kommunen har ansvar for drift av tilbudet med terapeutkompetanse. Sykehuset har ansvar for spesialistkompetanse som innebærer psykiater og psykologspesialist. Alle Tandem-brukere har tilgang på spesialisttjenester som en fast del av sitt tilbud.

Det er treårig prosjekt og virksomhetslederen håper at tilbudet vil være aktuelt også etter prosjektperioden.

Digitalt arbeid

Terapeutene er utstyrte med nettbrett som de har med når de er ute hos brukerne og møter dem uansett hvor de befinner seg. De må ikke lenger bruke egen og andres tid på hente ut rapporter av filsystemer i stasjonære datamaskiner.

– Hvis en bruker trenger å møte meg, til og med utendørs, kan jeg alltid ha med meg all informasjon jeg trenger. For eksempel nødvendige medisiner. Nettbrettet gir også mulighet til å rapportere der og da, sier Åse Valand Phung. 

En viktig nyvinning er dessuten at to ansatte ved sykehuset har fått elektronisk tilgang til de aktuelle brukernes kommunale journaler. 

– Dette er også en helt ny måte for oss å samarbeide med sykehuset på. Det gjør tjenesten bedre for brukerne, sier virksomhetsleder Ingebretsen.

Informasjonen kommer til nettbrettene på en kryptert mobillinje. Nettbrettene brukes bare til tjenesteformål, og er sikret med kode. Etter å ha vært i bruk låses det automatisk. Systemet tilfredsstiller den nasjonale «Norm for informasjonssikkerhet».

Hovedutfordringer

De vesentlige driftsutfordringene sektoren står overfor, og behovet for utvikling og omstilling av tjenestene i perioden, er relatert til tre hovedområder: 

  • Endringer i befolkningssammensetningen (demografiutvikling) 

Frem til 2020 vil det være en moderat økning i andelen eldre over 80 år. I årene fra 2020 til 2025 blir denne økningen betydelig. Fra om lag 2030 starter i tillegg en markant økning av eldre som er over 90 år. Situasjonen i 2020 er starten på en varig endring i befolkningssammensetning. 

Årene frem mot 2020 er sektorens tidsmessige handlingsrom for å sette helse- og sosialsektoren i stand til å møte utfordringene. Det vil si at i løpet av 5 år, må tiltak være igangsatt slik at de ulike tjenestetilbudene har riktig kompetansesammensetning og dimensjonering i tråd med demografiendringene fremover.

  • Endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen

 Selv om mange eldre opplever å ha god helse, vil den demografiske utviklingen innebære en sterk økning i aldersrelaterte sykdommer som demens, kols, diabetes, hjertesvikt, hjerneslag og kreft. 

Med økende alder vil mange få flere sykdommer samtidig. Endret sykdomsbilde utløser behov for ny og mer spesialisert kompetanse, og det stiller større krav til tverrfaglighet og mer teambasert innsats. 

  • Endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom sykehus, fylkeskommune og kommune

Samhandlingsreformens hovedintensjoner er videreført av regjeringen, blant annet gjennom Primærhelsemeldingen. Samhandlingsreformen foreslår en rekke tiltak med omfattende konsekvenser for kommune. Dette gjelder særlig forslaget om å organisere langt mer av arbeidet i tverrfaglige primærhelseteam og utvidelse av kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) til også å gjelde rus- og psykisk helsefeltet (plikt fra 2017), samt betaling for utskrivningsklare pasienter som vurderes innført fra tidligst 2018. 

På rehabiliteringsfeltet er det også varslet omfattende endringer med hensyn til oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivå, grenseoppgangene er foreløpig uavklart. Det er ventet en opptrappingsplan på dette feltet høsten 2016. Kommunale lærings- og mestringstilbud vil bygges opp gradvis i perioden. Kommunen må følge opp ny veileder som beskriver et omfattende og differensiert tilbud for rehabilitering og habilitering.

Sektoren er opptatt av at ikke oppgaveoverføring mellom forvaltningsnivå skjer utilsiktet og uten forsvarlig prosess og avtale. Dette er for å ivareta pasientsikkerhet og god kvalitet i pasientforløpene.

I forbindelse med kommunereformen har regjeringen foreslått en del oppgaveoverføringer til kommunene. Dette gjelder blant annet overføring av den offentlige tannhelsetjenesten til større kommuner, som er vedtatt av Stortinget. Det samme gjelder forsøksordningen med at kommuner som ønsker det kan overta driftsansvaret for distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Akuttmedisinforskriften stiller krav til organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. Tilpasninger til forskriften innebærer kostnadskrevende omstillingsarbeid.

Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 157 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2016 på 50 000 kroner. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 pst. Det nye regelverket innebærer at kommunen vil få refundert omlag 5,6 mill kr mindre til ressurskrevende tjenester sammenlignet med hva kommunen ville fått dersom ikke innslagpunktet økte utover prisstigning.

  •  Utfordringene er utdypet i «Kristiansands utfordringsbilde 2016» og i «Melding om Kristiansand kommune kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet - Speilmelding 2030».

Endringene i demografi og sykdomsbilde vil gi økte kostnader. Sammen med redusert tilgang på arbeidskraft vil det kreve betydelig omstilling i tjenestene. Kunnskap og nye arbeidsformer må utvikles og tilpasses endringene. I det ligger at en styrker hjemmebaserte tjenester og tiltak som bidrar til at flere kan holde seg funksjonsfriske lengre og kan bo trygt og godt i eget hjem. Sektoren skal ha størst vekt på å utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid uansett alder og befolkningsgruppe. Digitalisering av tjenestene og bruk av ny teknologi vil ha stor betydning og prioriteres i perioden.

Utfordringsbildet tilsier at sektoren må prioritere:

  • Videreutvikling og styrking av hjemmebaserte tjenester
  • Tiltak som virker helsefremmende og forebyggende med tanke på å utsette befolkningens behov for omfattende heldøgns omsorgstilbud
  • Helsefremmende og forebyggende tjenester som bidrar til deltagelse i utdanning og arbeidsliv, og forhindrer uhelse
  • Å ta i bruk tilgjengelig teknologi som gir bedre og mer effektive tjenester 

Økonomiske grep og tiltak i perioden

 I tillegg til vedtatte rammeøkning fra forrige handlingsprogram foreslår rådmannen en ytterligere rammeøkning i dette handlingsprogrammet på 28 mill. kr i 2017 økende til 63 mill. kr i 2020 til å håndtere demografi, omstilling og nasjonale opptrappingsplaner innen helse – og omsorgstjenestene, som vist i tabellen nedenfor. Bygging av de 40 omsorgsboligene er utsatt fra 2018 til 2019 da framskrivning av behov tilsier at dette er det mest riktig tidspunktet. Det er beregnet at det vil være behov for et nytt sykehjem i kommunen, men at behovet først vil komme i perioden 2023-2027.

 

 

Innsparinger

Rådmannen foreslår et innsparingskrav knyttet til redusert priskompensasjon for kommunen. Helse og sosialsektorens andel av dette er 2,23 mill. kr årlig i perioden, noe som medfører en samlet innsparing på 8,92 mill. kr i slutten av perioden. Sektoren vil jobbe med hvordan dette trekket skal håndteres og innarbeides i budsjettet.

Besparelse på velferdsteknologiske løsninger er utfordrende å innfri innenfor tidsrammen siden det tar tid å realisere gevinster. Det jobbes med gevinstrealiseringsplaner i de ulike digitaliseringsprosjektene.

Investeringer

 

Vedlegg - helse og sosial

Forslag til handlingsprogram 2017-2020 - helse- og sosial 

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2017-2020

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 26.10.2016 17:00
Sist endret: 02.11.2016 12:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?