Gå til hovedinnhold

Forslag 2017-2020

En bra vekst i frie inntekter de neste årene bidrar til at kommunen får anledning til å sette av penger til å møte kraftig økte utgifter til pleie- og omsorgstjenester fra 2020.

Ruster seg for fremtiden

 Økonomidirektør Terje Fjellvang presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram for bystyret.

 

- Det er nå vi har tid og anledning til å forberede oss på de økte utgiftene vi kommer til å få fra 2020. Derfor ønsker vi å benytte anledningen de neste årene til å sette av penger. Det er også avsatt betydelige beløp til omstilling og bruk av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene i denne fireårsperioden, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Han presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram for 2017-2020 for bystyret 26. oktober.

I rådmannens forslag er det budsjettert med en vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) på til sammen 228 millioner kroner fra og med 2017 til og med 2020. Blant annet betyr årets omlegging av inntektssystemet fra staten til kommunene at Kristiansand får 30 millioner kroner mer hvert av årene framover.

Driftsoverskudd

I sitt forslag legger rådmannen opp til et driftsoverskudd for hvert av årene: 106,2 millioner i 2017, 106,7 millioner i 2018, 117,4 millioner i 2019 og 120 millioner i 2020. Til sammen 462,5 millioner kroner. Et fortsatt hyggelig rentenivå og et forsiktig investeringsnivå trekker også i positiv retning.

Penger på fond

Rådmannen foreslår å overføre 76,2 millioner kroner til kommunens disposisjonsfond de neste fire årene. I 2020 vil det da stå 247,7 millioner på fondet. Det er en kraftig forbedring fra prognosen for ett år siden.

Videre foreslår han å bruke 170 millioner kroner av overskuddet til investeringer de kommende fire årene, slik at kommunen slipper å låne disse pengene. Resten av overskuddet settes i energiverksfondet og pensjonsfondet.

Helse og omsorg

I forslaget til handlingsprogram for de neste fire årene ligger det inne en fortsatt tydelig satsing særlig på helse- og omsorgstjenester. Utgiftene vil øke fra 54 millioner kroner i 2017 til nesten 100 millioner i 2020. Det gir blant annet rom for bygging av 40 omsorgsboliger til personer med demens, ni nye boliger til utviklingshemmede, mulighet for flere mennesker til å få hjemmebaserte tjenester og vekst i tjenester som gjør at flere bor trygt og godt hjemme lenger i årene som kommer.

For å få budsjettet til å gå opp, er det også fortsatt krav om at de forskjellige sektorene i kommunen skal drive stadig mer effektivt. Kravet om innsparinger øker fra ca. fem millioner kroner det første året til litt over 20 millioner kroner i 2020.

Under gjeldstaket

Store investeringer de siste årene førte til at kommunens gjeld stadig vokste. I 2013 vedtok bystyret at gjelda ikke skal overstige 5,3 milliarder kroner. Gjeldstaket ble justert til 5,4 milliarder av bystyret i høst. Hevingen av taket skyldes blant annet at parkeringsselskapet har blitt en egen enhet i teknisk sektor. Da ble det også vedtatt å prisjustere taket fra og med 2019. Det betyr at lånetaket blir drøyt 5,5 milliarder i 2019 og 5,67 milliarder i 2020.

Rådmannen legger opp til at kommunen fortsatt skal holde seg under gjeldstaket i hele perioden. I 2020 skal gjelda være 136 millioner lavere enn taket.

Lavere eiendomsskatt

I forslaget som rådmannen legger fram for bystyret følger han også opp bystyrets vedtak om at eiendomsskatten skal ned. Satsen går jevnt ned fra 6,1 promille i 2017 til 5,8 promille i 2020. Det gir kommunen 21 millioner kroner mindre i eiendomsskatt i løpet av de fire årene.

For en enebolig på 120 kvadratmeter øker de kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon med ca. 200 kroner, fra 8815 til 9004 kroner, fra 2016 til 2017. I de tre siste årene legges det opp til en økning på 650, 250 og 170 kroner i året.

Største investeringer

Hovedsatsingen på investeringer ligger i hovedsak på vann og avløp, skole og helse- og sosial. De største investeringene er:

Kirkelig Fellesråd

Bygging av ny Flekkerøy kirke skal være ferdig 1. juli 2019. Dette er et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget.

Det er også satt av penger til ENØK-tiltak i kirkebygg der ENOVA gir én million kroner i tilskudd.

Oppvekstsektoren – barnehage

Utvidelse av Havlimyra barnehage med 80 plasser, ferdig i 2021.

Det er også satt av penger til utredning av barnehager i sentrum.

Ny barnehage på Mosby, i tilknytning til skolen, klar til 1. januar 2021.

Oppvekstsektoren - skole

Utvidelse og rehabilitering av Kringsjå skole framskyndes med ett år, og skal nå være ferdig til skolestart 2020.

Utvidelse av Havlimyra skole skal være ferdig i 2021.

Justvik skole skal fortsatt være ferdig i 2018.

Utvidelse av Holte skole skal fortsatt være ferdig til skolestart 2019.

Mosby skole utvikles til et oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Ferdigdato er fortsatt 1. januar 2021.

Rådmannen foreslår å sette av penger i slutten av perioden til strukturendring/rehabilitering av skoler i midtre Vågsbygd.

Karuss skole får nytt ventilasjonsanlegg i 2017, mens det foreslås å skifte anlegget på Oddemarka i 2020/21.

Helse- og sosialsektoren

Det er satt av penger til at Strømme sonekontor og dagsenter skal være ferdig i 2019.

Rehabilitering av Lillebølgen (eller tilsvarende tiltak) i 2018.

Det settes av penger i 2020 (det aller meste i 2020) for å starte opp arbeidet med å bygge et nytt sykehjem.

Det startes et offentlig-privat samarbeid om nytt sykehjem, pengene settes av i 2017-2019.

Rådmannen foreslår at det legges inn planleggingsmidler til Helsehus og nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem.

Kultursektoren

Penger til ny heis på Christiansholm festning og rehabilitering av Våningshuset på Roligheden ligger inne i 2017.

Det er lagt inn penger til rehabilitering av Samsen kulturhus. Arbeidet skal fortsatt være ferdig i 2018.

Ny idrettshall på Tveit og flerbrukshall på Sukkevann skal være ferdige i 2017.

En avsetning til bydelshus på Hånes ligger inne i 2020.

Modernisering av biblioteket klar i 2017.

Rådmannen foreslår en avsetning på 50 millioner kroner i 2020 til fremtidig kunstmuseum i forbindelse med Nicolai Tangen-samlingen og også penger til rehabilitering av Gimlehallen.

Teknisk sektor

Rådmannen foreslår årlig bevilgning til utbedring av demninger og ladestasjoner til elbiler i parkeringshus. Det er også lagt inn penger til ladestasjoner til kommunale biler i 2017.

Renseanlegg på Odderøya ligger inne i investeringsprogrammet og skal være ferdig i 2017.

Ny gangbro på Haus ligger inne i 2020.

Kristiansand Eiendom

Rådmannen foreslår å sette av penger til renovering av brannstasjonen i 2017 og til utbedring av «Kirketorvet» (bakgården til kunstmuseet) i 2019.

Rådmannen foreslår å sette av penger til riving av dagens rutebilstasjon og bygging av en ny. Nybygget skal være ferdig i 2018.

Sikring av friområder, ny sonestasjon, radontiltak og energiprosjektene ligger også i budsjettet.

Organisasjonssektoren

Rådmannen foreslår å sette av penger til oppgradering og utvikling av IT-moduler og programmer.

Rådmannens forslag til justeringer

Forslaget til justeringer behandles på budsjettmøtet 14. desember

Partienes budsjettforslag

H, KrF, FrP, V, Pp og Sp

Ap, MDG, SV og Rødt

Demokratene

Demokratene (tall)

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2017-2020

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 26.10.2016 17:00
Sist endret: 12.12.2016 13:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?