Gå til hovedinnhold

Økonomi

Arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring i samfunnet. En av økonomisektorens hovedprioriteringer er å inngå i et omfattende tverretatlig samarbeid for å bekjempe dette.

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

I Kristiansand utføres det kontrollaksjoner mot arbeidslivskriminalitet. Kontrollgruppen (SOS forum) består av Kemneren, kommunens Bevillingskontor, Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV. Elisabeth Hesjedal fra kemneren (i midten) foretar her en siste briefing med gruppen før en kveldsaksjon. Foto: Svein Tybakken

Arbeidslivskriminalitet har økt betydelig i omfang de senere år og er en utfordring både nasjonalt og lokalt. Dette har konsekvenser for finansieringen av offentlig velferd, for konkurransen i næringslivet og arbeidstakerens rettigheter, herunder utfordringer knyttet til sosial dumping. Kemner Solveig Svendsberget er en sentral aktør i kommunens satsing mot arbeidslivskriminalitet.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er en stor satsing fra regjeringens side og her har kommunene også en viktig rolle. Dette er fordi det seriøse næringslivet blir utkonkurrert av useriøse virksomheter, og dette skaper en konkurransevridning i markedet.

Dette er arbeidslivskriminalitet

Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Øremerket satsing

I sektorens handlingsprogram er en av hovedprioriteringene at Kemneren i Kristiansandsregionen overfører ytterligere et årsverk til Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Kemnerens satsing er et ledd i etableringen av en tverretatlig innsatsgruppe mot arbeidslivskriminalitet i Kristiansand.

– Kemneren har ansvar for kontroll av arbeidsgivere på lønnsområdet og for innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift. Kemneren omdisponerer et årsverk (720 000 kroner) til Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Dette er en øremerket satsing på en tverretatlig Akrimgruppe på Agder som skal lokaliseres i Kristiansand.

– Akrimgruppen er et samarbeid mellom Kemneren/Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og NAV. Dette er for å få et bedre felles grep om de kriminelle aktørene i arbeidslivet på Agder, og hovedsakelig mot bygg og anleggsbransjen. Jeg vil også bruke egne innkrevingsressurser i denne satsingen for å kunne bidra til beslag av økonomiske verdier, sier Svendsberget.

Får bedre oversikt

Den tverretatlige gruppen har i mange år hatt et samarbeid om kontroll av restaurantbransjen i Kristiansand (SOS forum). Her er også kommunens Bevillingskontor en sentral aktør. Dette samarbeidet skal fortsette, og erfaringene derfra tas videre i den nye innsatsgruppen.

– Ved å være samlokalisert kan en få bedre oversikt over utfordringene i forhold til arbeidslivskriminalitet som er i Kristiansand. Strategien for arbeidet handler om økt synlighet i markedet, informasjonsdeling og koordinert virkemiddelbruk. Jeg har veldig tro på at det å gjøre noe sammen med de andre etatene vil kunne gi effekt, sier hun.

Kommunen som premissleverandør

I den nasjonale satsingen mot arbeidslivskriminalitet er offentlig innkjøp et helt sentralt element. Det vil i løpet av 2016 komme nytt regelverk og nye virkemidler på innkjøpsområdet som et ledd i regjeringens satsing mot arbeidslivskriminalitet. Dette vil få umiddelbare konsekvenser for kommunens innkjøpstjeneste.

– Offentlige innkjøpere skal bli enda bedre på å stille gode kontraktsvilkår for å hindre useriøse aktører. Det vil også bli strengere krav til kommunens kontraktsoppfølging i avtaleperioden. På denne måten vil kommunens innkjøpstjeneste måtte vri på ressursene og spille en viktig rolle i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

– I dag har vi utfordringer med at kontrakter selges videre helt til man ikke har kontroll over hvem som jobbet på arbeidsplassen. Når vi kommer på kontroll finner vi arbeidere uten oppholdstillatelse, lønnen er langt under minstelønn, elendige boforhold og det er ikke innrapportert og innbetalt skatt. Dette er et alvorlig samfunnsproblem og noe næringslivet i Kristiansand er veldig opptatt av å få stoppet, sier Svendsberget.

Vil ha full stopp

Målet med arbeidet er å få en endelig stopp på arbeidslivskriminalitet.

– Det viktigste Kemneren kan gjøre er å øke kontrollhyppigheten og ta det økonomiske utbyttet fra de kriminelle handlingene deres. Ved å ha et tett samarbeid med de andre etatene tror jeg vi kan klare målsettingen om å stoppe de kriminelle aktørene en gang for alle, sier Svendsberget.

Hovedutfordringer

Økonomisektoren består av tre enheter: Økonomienheten (inkludert innkjøp), lønn- og regnskapsenheten og Kemneren for Kristiansandsregionen. Sektorens handlingsprogram har fokus på seks hovedutfordringer. De er som følger:

• Modernisering og effektivisering ved hjelp av elektroniske verktøy. 

• Ivareta kommunens aktørrolle vedrørende økonomiske rammebetingelser og stadig tilstrebe bedre beslutningsgrunnlag for den administrative og politiske ledelse. 

• Etablering av gode systemer for å hindre arbeidskriminalitet. Arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring i samfunnet og økonomisektoren har en særskilt rolle i forhold til å bekjempe dette. Her har Kemneren ansvar for kontroll av arbeidsgivere på lønnsområdet, og innkjøpstjenesten har ansvar for offentlige innkjøp. For å motvirke skatteunndragelse vil det være økt oppfølgning av kontraktbetingelsene, sosial dumping med mer.

• Økt fokus på eierstrategi og ivaretakelse av kommunens eierinteresser i de selskapene kommunen har eierandeler i.

• Sektorer og samarbeidskommunene har økt behov for innkjøpsfaglige tjenester og støtte til gjennomføring av anskaffelser. For økonomisektoren vil utfordringen fortsatt være å få etablert gode innkjøpsavtaler, og å få sektorenes lojalitet i forhold til disse. 

• En stor økonomisk utfordring er økte utgifter innen avtalefestet pensjon (AFP). Dette vil bare øke i årene framover.

Innsparinger

Økonomisektorens andel av vedtatt innsparingskrav er på 0,5 mill. kr fra 2016. Dette er fordelt på følgende enheter i sektoren:

Kravet på kemnerenheten blir løst ved generell effektivisering og økte gebyrinntekter. I tillegg reduseres antall ansatte med en 40 % stilling fra 2016 i forbindelse med naturlig avgang.

Innsparingskravet på lønn- og regnskapsenheten er forventet effekt ved økt bruk av elektroniske løsninger (A-ordningen, økt bruk av elektroniske skjemaer).

Investeringer

Modernisering

Økonomisektoren har et investeringsprosjekt med løpende bevilgning på 0,5 mill. kr som skal gå til teknologi som fremmer effektive administrative løsninger. Dette er en årlig reduksjon på 0,5 mill. kr i forhold til handlingsprogram 2015-2018, men må ses i sammenheng med satsingen på digitalisering i Organisasjonssektoren.

 

Vedlegg – økonomi

Forslag til handlingsprogrammet 2016-2019 – økonomi

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2016-2019

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til andre sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 28. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 28.10.2015 17:00
Sist endret: 28.10.2015 16:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?