Gå til hovedinnhold

Kultur

Arbeidet med å bygge idrettshall på Tveit starter i 2016. Den bygges vegg i vegg med volleyballhallen.

Bygger flerbrukshall på Tveit

Skisse av Tveithallen Arkitekt: Bjørn Egerdahl

Endelig får Tveit sin flerbrukshall. Hallen, som har stått på planene i årevis, planlegges ferdig ved årsskiftet 2016/17. Da blir den nærmeste nabo til volleyballhallen som er bygget tidligere.

– Kravene til garderobeanlegg er de samme for volleyballhallen som for en stor idrettshall. Garderobene i volleyballhallen har derfor nok kapasitet til å fungere i en felles løsning mellom de to hallene. Sånn sett sparer vi en god del penger, sier idrettssjef Terje Abrahamsen.

Aktiv idrettsklubb

Tveit idrettslag er en svært aktiv klubb. Tveit IL har blant annet 8 håndballag for barn og unge i alderen 8-13 år som nå får sin egen hjemmearena. Når det gjelder ballspill er det særlig fotball som er den store aktiviteten, men nå tilrettelegges det også for andre hallidretter. Størrelsen på den nye hallen har håndballstandard, noe som idrettssjefen er helt sikker på kommer til å skape ytterligere interesse nettopp for håndball.

– Vi vet av erfaring at flere andre aktiviteter vil blomstre opp når en slik hall kommer. Anleggene virker rekrutterende, sier Terje Abrahamsen.

På byens østkant er det to flerbrukshaller i dag. Ut fra dagens aktivitetsnivå og befolkningsmengde er dette to for lite, målt etter en normal kommunestandard.

– Med tanke på at dette også er bydelen som skal ha stor boligvekst i årene fremover er det viktig å hente inn dette etterslepet, før andre behov melder seg i forbindelse med nye feltutbygginger. Bydel øst har underdekning av flerbrukshaller i dag. Det er vedtatt å etablere flerbrukshall i Tveit og Randesund, sier idrettssjefen og henviser til innholdet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

Idrettslaget involvert

Gunnar Adolf AaneslandTveit IL er involvert i planleggingen av den nye flerbrukshallen. En aktiv gruppe på fem-seks ildsjeler fra klubben har jobbet hardt og systematisk siden 2009 for å få på plass en flerbrukshall i nærområdet.

– Vi er opptatt av å ha gode tilbud til barn og unge i vårt nærområde. I stedet for å slutte med idrett når de er 13-14 år, så kan en flerbrukshall være med på å forlenge idrettsgleden for mange, og det vil kunne bli enda flere hallidretter på menyen som kan føre til at de unge kan være aktive mye lenger, sier Gunnar Adolf Aanesland.

Aanesland er en av de aktive i prosjektgruppa som har jobbet for å få realisert en flerbrukshall på Tveit. Nå som prosjektet endelig blir realisert, er han svært fornøyd.

– Det har kosta blod, svette og tårer dette her, men nå er vi veldig fornøyde. Tveit idrettslag er veldig gode på å gjøre dugnad, og mange gir både penger og tid til klubben. Vi bruker da også to millioner kroner av klubbkassa for å få bygd flerbrukshallen, sier en stolt og fornøyd Aanesland – som håper på åpning høsten/vinteren 2016.

– Ja, når det gjelder dugnadsånd er Tveit idrettslag virkelig helt suverene! Et eksempel til etterfølgelse, bekrefter idrettssjef Terje Abrahamsen.

 

Hovedutfordringer

Kultursektorens viktigste utfordringer de neste fire årene kan oppsummeres i følgende tema:

Arenautvikling: Aldrende bygningsmasse der en må finne løsninger som styrker utvikling

Mangfold: Økt synlighet og tilgjengelighet for et større mangfold i tjenestetilbudet

Samarbeid: Regionalt og internasjonalt samarbeid for økt kvalitet og profesjonalitet

Forventningsgap: Kompetanseutvikling og strategi for å møte et økende forventningsgap

Innsparinger

Det foreslås ingen nye innsparinger. Kultursektoren skal i denne perioden gjennomføre tiltakene som ble vedtatt i kommunens handlingsprogram for perioden 2015-18. Det innebærer å spare inn 0,7 mill kr fra 2015 til 2016. Flere innsparingstiltak iverksettes utover i perioden slik at sektoren med dette forslaget får en budsjettramme i 2019 som er 2,3 mill kr lavere enn i 2015.tabell - innsparingstiltak

Innsparingskravene blir løst slik:

tabell innsparinger - detaljert

Investeringer

I forslag til investeringsprogram er det tre prosjekter med en bruttokostnad på 11,8 mill kr i perioden. I tillegg kommer inntekter fra spillemidler på Kristiansand stadion med i overkant av 2,1 mill kr. Under Kristiansand eiendom er det oppført fem prosjekter til Kultursektoren. I tillegg kommer inntekter fra spillemidler på Aquarama og Farvannet hovedskytebane.

tabell investeringsprosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt løpedekke på Stadion

Det forventes en inntekt i form av spillemidler på 2,114 mill kr i perioden.

Rehabilitering/oppgradering idrettsanlegg

Idrettsetaten har i perioden en årlig bevilgning til rehabiliteringsprosjekter og større vedlikeholdsoppgaver. Anleggene har stor slitasje. Bevilgningene blir benyttet til et stort antall tiltak.

Innvendig modernisering av hovedbiblioteket

Oppgradering og ominnredning til et moderne og framtidsrettet bibliotek er kostnadsberegnet til 12,5 millioner kroner. Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand har gitt tilsagn om delfinansiering på 4,5 mill kr. Prosjektet er utsatt ett år på grunn av koordinering med nytt parkeringshus under Torvet.

Utskifting av kunstgresset på Karuss

I samsvar med Idrettsetatens plan for utskifting av kunstgress er Karuss prioritert i denne handlingsprogramperioden. Bruttokostnaden er 3 mill kr og prosjektet kvalifiserer 1 mill kr i spillemidler.

Andre investeringer oppført under Kristiansand eiendom

tabell - andre investeringsprosjekter

 

 

 

 

 

Christiansholm festning – universell tilgjengelighet

Det er et presserende behov for å gjøre Christiansholm festning universell tilgjengelig. Personheis til rotunden, dimensjonert for elektrisk rullestol, skal oppføres i den nordre delen av borggården, fristilt fra festningsmuren. Det må settes opp en utvendig rampe langs festningen for å utligne nivåer i terrenget opp til inngangspartiet. I tillegg må det gjøres enkelte andre sikringsarbeider og opprustinger. Oppdaterte kalkyler for kostnadene er innarbeidet i forslaget til investeringsprogram.

Tveit idrettshall

Det har i flere år vært avklart at neste flerbrukshall i Kristiansand skal bygges ved Ve skole i Tveit. I samarbeid med idrettslaget er det prosjektert en hall i tilknytning til eksisterende volleyballhall/gymsal slik at man utnytter kapasiteten i dette garderobeanlegget. Hele den prosjekterte kostnaden er innarbeidet i 2016, og hallen kan da stå ferdig ved årsskiftet 2016/17.

Våningshus Roligheden gård

Bydelshus på Lund løses ved å bruke eksisterende våningshus kombinert med ny bydelssal som er sambrukslokale med barnehagen. Det er nødvendig å oppgradere våningshuset for å bevare det, samt for å tilfredsstille krav om brannsikring og krav til universell utforming på enkleste måte i 1. etasje. Fritidsetaten øst pusset i 2011 opp våningshuset i samarbeid med Kristiansand eiendom. Dette har bidratt til å redusere investeringsbehovet.

Samsen kulturhus – rehabilitering

Samsen kulturhus har en tilstandsgrad som fordrer betydelige oppgraderinger. Dette gjelder bygg, VVS-installasjoner, elektro, tele- og automatisering, heis og uteområder. Det er utarbeidet en tilstandsrapport med vurdering av nødvendige tiltak for at eiendommen fortsatt skal fungere som kulturhus i årene fremover. Totalkostnadene er kalkulert til 33,3 mill kr. og bevilgningen foreslås i 2017.

Søppelboder ved bydelhus/grendehus

Søppeldunker som står åpent utgjør en stor risiko med hensyn til brann. Dersom bygninger blir brannskadd som følge av at frittstående søppeldunker er påtent, kan det medføre reduksjon i forsikringsutbetalingen. Det er derfor ønskelig å få etablert lukkede, frittstående søppelboder ved Kultursektorens bydels- og grendehus. Det foreslås bevilget 2,25 mill. kr fordelt over hele handlingsprogramperioden til bygging av 10 boder.

Spillemidler

Investeringsprogrammet til Kristiansand eiendom inneholder også inntekter i form av spillemidler til prosjekter som allerede er ferdigstilt. I HP 16-19 gjelder dette Aquarama og hovedskytebanen på Farvannet – totalt 47,9 mill kr. Øvrige prosjekter må vente til etter denne perioden.

Vedlegg - kultur

Forslag til handlingsprogrammet 2016-2019 – kultur

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2016-2019

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til andre sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 28. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 28.10.2015 17:00
Sist endret: 04.02.2016 15:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?