Gå til hovedinnhold

Helse og sosial

Morten Wessmann Pettersen setter opp møbler og gjør klar en leilighet på Hellemyr. Han er ikke en passiv mottaker av sosialstøtte. Han har en viktig rolle i å gi en flyktning en god start i sin nye hjemby.

Glad for Jobbhuset

Morten Wessmann Pettersen er deltaker ved Jobbhuset. Deltakerne utfører lærerike og samfunnsnyttige oppgaver som å montere møbler og levere "startpakker" til boliger for flyktninger. (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.)NAV Kristiansand sitt Jobbhus på Lund gir nye muligheter. Her får mennesker som mottar sosialhjelp og har gått arbeidsledige over en lengre periode et løft for å komme ut i jobb eller skole. Deltakerne kan utføre en rekke oppgaver og mange nyter godt av hjelpen de kan gi. Riset bak speilet er at det blir kutt sosialstøtten hvis man uteblir.

- Jeg gjør alt mulig som deltaker i Jobbhuset. Jeg har vært med å klargjøre mange leiligheter for flyktninger. Jeg vært i Parkvesenet, og jeg har bidratt på Bragdøya. Målet er å få en vanlig jobb, sier Wessmann Pettersen.

Denne gangen har han vært med å gjøre klar en leilighet som sto tom. Når gutta fra Jobbhuset forlater leiligheten, er den enkelt møblert med det aller nødvendigste og klar til innflytting.

Jobbhuset er i utgangspunktet obligatorisk for personer som mottar sosialhjelp. Unntak gjøres for personer som for eksempel på grunn av helsetilstand eller rus ikke kan delta.

Klargjorde bolig

Thomas Janeiro leder arbeidet i leiligheten på Hellemyr. På få timer går leiligheten fra å være tom til beboelig. Janeiro er Thomas Janeiro er en av arbeidslederne ved Jobbhuset. (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune)heltidsansatt i kommunen. Han har én fot i NAVs introduksjonsavdeling og den andre i Jobbhuset. Han er også med og skrur møbler, og pakker ut en såkalt «startpakke» med kopper og kar, håndklær og sengetøy.

- Her skal en ung kvinne fra Syria bo. Ved å gjøre denne enkle leiligheten så bra som mulig er vi med på å gjøre noe veldig meningsfylt for et annet menneske. Det er viktig for flyktningene, og det er viktig for oss, sier han.

Deltakere fra Jobbhuset har siden tiltaket startet i september 2014 vært med å klargjøre 40 boliger for flyktninger som bosettes i Kristiansand.

Stiller krav

- Vi stiller krav, men det viktigste er at deltakerne stiller krav til seg selv, sier Ed Damhuis fra NAV Kristiansand. Han er koordinator for Jobbhuset.

- Det er vår oppgave å motivere dem og sørge for at rett person får rett tiltak og den oppfølgingen han eller hun trenger, sier Ed.

På Jobbhuset bidrar de til at kommunen oppfyller målet om at innbyggerne har mulighet til å være i arbeid og aktivitet. Jobbhuset er for personer eldre enn 25 som mottar sosialhjelp,og det er avklarende og aktiviserende for alle nye sosialhjelpssøkere.

250 på ett år

NAV Kristiansand ser at det er et stort innslag av personer med språkvansker og helsemessige utfordringer blant mottakere av sosialhjelp. Anslagsvis 75-85 prosent er innvandrere som mangler formell utdannelse. I midten av september deltok 90 personer på ulike aktiviteter ved Jobbhuset. Fra september 2014 til september 2015 har om lag 250 personer vært innom.

Det er flere veier ut av Jobbhuset. En stor andel har gått til hel- eller deltidsjobb, men mange har også enten kuttet ut søknaden om sosialhjelp, flyttet, eller gått til annen ytelse fra NAV.

Rett ytelse

- Vi har jo for eksempel sett at personer som har vært på sosialstønad heller skal ha for eksempel overgangsstønad eller arbeidsavklaringspenger. Det er viktig å være på rett ytelse, sier Damhuis.

Jobbhuset fyller to etasjer og 900 kvadratmeter i et næringsbygg på Rundingen på Lund. I første etasje er blant annet lager, kjøkken, toaletter og spiserom. I andre etasje finner du kontorer, kurslokaler, lager og arbeidsplasser der den enkelte deltaker får anledning til å jobbe med ting relevant for sin situasjon.

Hovedutfordringer

Sektorens hovedutfordringer i perioden er i hovedsak knyttet til de mest sentrale utfordringene som går frem av «Melding om Kristiansand kommune kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet - Speilmelding 2030» og «Kristiansands utfordringsbilde 2015».

Utfordringene sektoren har er i hovedsak relatert til:

 • Endringer av befolkningssammensetningen (demografi)
 • Endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen
 • Endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom sykehus og kommune

Endringene i sysselsettingssituasjonen er særlig knyttet til kraftig nedgang i det oljerelaterte arbeidsmarkedet. Det har skapt en situasjon den siste tiden som gir ringvirkninger i hele regionen. Erfaring viser at det er en sammenheng mellom andel sysselsatte og sosialhjelpsutbetalinger. Det er vanskelig å vurdere effektene av dette. Det samme gjelder den aktuelle flyktningkrisen i Europa og hvordan innvandringen til Norge vil utvikle seg i perioden. Situasjonen kan utfordre kommunen både med hensyn til beredskap, mottaksapparat og tjenesteyting når det gjelder integreringsarbeidet.

Utfordringsbildet utløser behov for:

 • Omstilling og styrking av omsorgstjenestene relatert til kraftig vekst i den eldste delen av befolkningen
 • Styrking av forebyggende og helsefremmende tiltak som kan bidra til å forebygge og utsette behovet for omfattende omsorgstjenester
 • Tiltak som kan redusere konsekvensene av økte rekrutteringsutfordringer
 • Tiltak som kan motvirker konsekvenser av økt arbeidsledighet
 • Tiltak som bidrar til et koordinert og målrettet integreringsarbeid

Med utgangspunkt i utfordringsbildet, foreslår helse- og sosialsektoren å videreføre seks områder for prioritert satsing i perioden:

 • Det helsefremmende og forebyggende arbeidet
 • Boligarbeidet
 • Utvikling av bolig- og tjenestetilbudet til den eldste delen av befolkningen
 • Fattigdomsforebygging
 • Ungdomsarbeidet
 • Integreringsarbeidet

Det betyr følgende styrkinger i perioden:
Tall i 1000 kroner.

I handlingsprogrammet 2014-17 ble det vedtatt midler til drift av 40 nye omsorgsboliger med 11 millioner kroner i 2016 og ytterligere 11 millioner kroner i 2017. Rådmannen foreslår å utsette oppstartstidspunkt til 2018 etter nye vurderinger av behov for botilbud med heldøgns omsorgstjenester.

Basert på samme vurdering foreslås nytt sykehjem ferdigstilt i 2021. Midlene til omsorgsboliger i 2016 og 2017 foreslås disponert til nødvendig omstilling og økt omfang på hjemmebaserte tjenester knyttet til demografiske endringer.

Av beløpene i tabellen ovenfor er styrkingen i forhold til handlingsprogram 2015-2018 følgende:

Områder og tiltak som er prioritert med tanke på omstilling og styrking av omsorgstjenesten i perioden 2016-2019:

 • Styrking av hjemmebaserte tjenester for å møte den demografiske utviklingen
 • Lærings- og mestringstiltak
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Telemedisinsk sentral
 • Økning av ergoterapitjenesten til barn
 • Styrking av bemanning ved Storebølgen
 • Rekrutteringstiltak
 • Behov for nye utviklingstiltak i perioden, innenfor forebygging og rehabilitering

Prioritert styrking relatert til sosialhjelpssituasjonen (se omtale under punkt 3.1.4 i hoveddokumentet).

På bakgrunn av sosialhjelpsanalysen som er gjennomført, styrkes ressursinnsatsen på følgende områder:

 • Integreringsarbeidet styrkes gjennom å fordele mer ressurser enn tidligere til lønns- og driftsutgifter i avdelinger som betjener målgruppen
 • Integreringsarbeidet styrkes gjennom målrettet og koordinert arbeid på tvers av sektorer, som en del av oppfølgingen av sosialhjelpsanalysen
 • Helse- og sosialsektoren styrker oppfølgings- og veiledningsarbeidet tilsvarende omlag tre stillinger i perioden, rettet mot målgrupper som sosialhjelpsanalysen har identifisert
 • Helse- og sosialsektoren viderefører Jobbskolen som er et hovedvirkemiddel i NAVs arbeid rettet mot unge 18-25 år
 • Helse- og sosialsektoren finansierer fortsatt deler av underskuddet på sosialhjelp gjennom perioden med en større andel av integreringstilskuddet enn beregningsutvalgets gjennomgang skulle tilsi. 

Innsparinger

Sektoren har fått innsparingstiltak knyttet til effekt av ny innkjøpsavtale på medisinsk forbruksmateriell, samt et oppjustert anslag på fjorårets innsparing ved ny innkjøpsavtale på legemidler.

Rådmannen foreslår at sektoren beholder innsparings- og effektiviseringseffekter på 1,2 millioner kroner til å styrke omsorgstjenesten. Sektoren vil følge utviklingen med tanke på faktisk effekt.

 

Investeringer

 

 Investeringsprosjekter under Kristiansand eiendom

Planleggingsmidler til utvikling av lokalmedisinske tjenester og «Helsehus»-konsept: Det er avsatt midler til planlegging med tanke på fremtidsrettet utvikling av lokalmedisinske tjenester, herunder vurdering av «Helsehus»- konsept. Dette må sees i sammenheng med behov for ny legevakt, og mer langsiktig vurdering av hensiktsmessig samlokalisering i tilknytning til den akuttmedisinske kjede.

Oppstart nytt sykehjem: Sektoren har vurdert at det vil være behov for et nytt sykehjem i 2021. I sammenheng med rullering av omsorgsplanen og arbeidet med å etablere 40 nye omsorgsboliger, vil en igangsette et prosjektorganisert arbeid knyttet til planlegging og bygging av sykehjem. Det skal vurderes et OPS-samarbeid. Avsetting av investeringsmidler opprettholdes.

Lillebølgen: Det er behov for rehabilitering av institusjonen Lillebølgen som følge av tilsyn og behov for funksjonstilpasninger. Det er foretatt nødvendige utbedringer i 2015 knyttet til tilsyn og forhold av HMS/sikkerhetsmessig art. I løpet av perioden skal man vurdere hva som er mest formålstjenlig med hensyn til rehabilitering vs nybygg. Vurderingene vedrørende Lillebølgen sees i sammenheng med utvidelsesbehov på Storebølgen. Det er avsatt midler til resterende utbedringer ved Lillebølgen i 2018.

Dagsenter til personer med tidlig demensdebut: Det er planlagt nytt dagsenter til personer med tidlig demensdebut på Kløvertun. Sanitetsforeningen vil som eier av Kløvertun stå for ombygging. Kristiansand kommune leier Kløvertun og vil motta en engangsregning stipulert til 4,7 millioner kroner for å dekke ombyggingen. Det blir dermed ingen økning på den årlige husleien som Kristiansand kommune betaler til Sanitetsforeningen. Ombygging forventes ferdigstilt til sommeren 2016.

Nødstrømsaggregater: Utredning viser at det er behov for økt kapasitet på nødstrøm ved sykehjem og andre institusjoner. Arbeidet med etablering av nødstrøms-aggregater vil pågå i perioden og ferdigstilles etter perioden.

Oppgradering kjøkken sykehjem: Flere institusjonskjøkken er i dårlig forfatning og det er behov for en planmessig oppgradering og utskiftning av de til sammen om lag 60 institusjonskjøkkener i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå gjennom perioden.

Generelt vedlikehold til sykehjem: Sektoren har et etterslep på vedlikehold av eldre sykehjemsbygg. Det skal lages en plan for vedlikehold som skal pågå gjennom perioden.

Modulbygg Strømme senter med mer: Som del av en større flyttekabal flytter helse og sosial ut av sine eksisterende lokaler på Strømme senter og inn i nytt modulbygg plassert på tomta. Dette som følge av Oppvekstsektorens etablering av desentralt barnevern/Familiens hus på Strømme senter. Ferdigstilles i 2016.

Investeringer under boligselskapet

Ombygging av boliger etter revidert Tandem-konsept: Det er vedtatt å etablere 5-8 boenheter på rus- og psykisk helsefeltet til mennesker med dobbeldiagnoseproblematikk og særlig atferdsproblematikk som krever forsterket botilbud. Det er satt av investeringsmidler til nødvendige tilpasninger i eksisterende boligmasse fra 2016. Investeringer baseres på vurdering som foretas sammen med boligselskapet.

8 nye boliger til utviklingshemmede: Det er vedtatt å etablere 8 nye boliger til mennesker med utviklingshemming i 2018. Det vurderes både ombygging av eksisterende boligmasse og nybygg

40 nye omsorgsboliger: Det er igangsatt arbeid med etablering av 40 nye omsorgsboliger tilrettelagt for personer med demens. Ferdigstilling planlegges i 2018

Jegersberg gård – byggetrinn 2, etablering av 18 boenheter: Det er vedtatt å etablere 18 nye boenheter i byggetrinn 2. Ferdigstilling forventes høsten 2016. Byggetrinn 3 skal vurderes i perioden og fremlegges politisk.

50 boliger til vanskeligstilte: Boligselskapet legger opp til å kjøpe 20 familieboliger og 30 små leiligheter for vanskeligstilte i perioden.

Strømmetunet omsorgsboliger – brannsikring/oppgradering fellesareal: Boligselskapet kjøper 20 omsorgsboliger av boligssiftelsen i 2015 og har innarbeidet en bevilgning til å oppgradere fellesarealer og branssikre bygningen i 2016.

Vedlegg - helse og sosial

 Forslag til handlingsprogrammet 2016-2019 - helse og sosial

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2016-2019

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til andre sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 28. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 28.10.2015 17:00
Sist endret: 04.02.2016 15:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?