Gå til hovedinnhold

Forslag 2016-2019

Et hyggelig rentenivå, brukbar vekst i frie inntekter og lavere investeringsnivå bidrar til at rådmannen forventer et samlet driftsoverskudd på 262,5 millioner kroner for de neste fire årene. Samtidig er det usikkert hvordan nedgangen i olje- og gassnæringen slår ut på skatteinngangen i årene som kommer.

Mye positivt, men usikkert framover

Økonomidirektør Terje Fjellvang presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram fra klokka 17.00 i kveld.

Økonomidirektør Terje Fjellvang presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram for 2016-2019 for bystyret 28. oktober.

– Det er mye positivt i handlingsprogrammet. Bevilgningene til skole, sosial og omsorg øker, vi oppfyller målet om å holde oss under gjeldstaket og vi har lagt inn penger til en stor satsing på vann- og avløpsnettet. Vi øker også disposisjonsfondet med nesten 84 millioner kroner i løpet av perioden, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Samtidig er det usikkert hvor mørke skatteinntekt-skyene blir årene framover.

– Nedgangen i olje- og gassnæringen har ennå ikke fått effekt på skatteinngangen. Men det kommer. Færre ansatte betyr mindre skatteinntekter, kanskje også økte utgifter til sosialhjelp. I tillegg kan det komme andre levekårsutfordringer. Situasjonen kan også virke inn på befolkningsveksten i kommunen, sier Fjellvang.

Skatt Sørs momskrav mot Kilden er en annen sky på himmelen.

– Det blir en kjempeutfordring dersom kravet på 294 millioner kroner, pluss renter, blir stående fast, sier økonomidirektøren.

Store investeringer de siste årene førte til at kommunens gjeld stadig vokste. For noen år siden vedtok bystyret at gjelda ikke skal overstige 5,3 milliarder kroner. Rådmannen legger opp til fortsatt å holde seg under gjeldstaket. I 2019 skal gjelda være 32 millioner lavere enn taket.

Rentenivået er omtrent 0,5 prosentpoeng lavere enn da forrige handlingsprogram ble lagt fram. Rådmannen forventer at kommunens renteutgifter vil synke fra nesten 207 millioner kroner i 2016 til rett under 200 millioner i 2019.

Kravene til innsparinger i de forskjellige sektorene er ikke så høye som for ett år siden, men økt antall eldre og skolebarn medfører et økt press på tjenestene selv om bevilgningene øker.

Rådmannen legger opp til et driftsoverskudd for hvert av årene: 68 millioner i 2016, 58,6 millioner i 2017, 55,1 millioner i 2018 og 80,8 millioner i 2019. Til sammen 262,5 millioner kroner.

Noe av overskuddet for de fire årene, nesten 84 millioner kroner, går til å styrke disposisjonsfondet. I 2019 vil det da stå 118 millioner på fondet, tett oppunder målet på 120.

100 millioner kroner av overskuddet foreslås brukt til investeringer, slik at kommunen slipper å låne disse pengene. Resten av overskuddet settes i energiverksfondet og pensjonsfondet.

Rådmannen følger også opp bystyrets vedtak om at eiendomsskatten skal ned. Satsen går jevnt ned fra 6,2 promille i 2016 til 5,9 promille i 2019. Det gir kommunen 21 millioner kroner mindre i eiendomsskatt i løpet av de fire årene.

For en enebolig på 120 kvadratmeter øker de kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon med snaut 400 kroner, fra 7695 til 8089 kroner, fra 2015 til 2016. Det er en lavere økning enn det var lagt opp til for ett år siden.

Største investeringer

Hovedsatsingen på investeringer ligger i hovedsak på vann og avløp, skole og helse- og sosial. De største investeringene er:

Kirkelig Fellesråd

Bygging av ny Flekkerøy kirke skal være ferdig 1. juli 2019. Dette er et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget.

Det er også satt av penger til nytt renseanlegg til krematoriet i 2016, og ENØK-tiltak i kirkebygg der ENOVA gir én million kroner i tilskudd.

Oppvekstsektoren – barnehage

Ny barnehage på Mosby, i tilknytning til skolen, klar til 1. januar 2021.

På bakgrunn av endrede befolkningsprognoser foreslår rådmannen å utsette Skårungen barnehage. Den var opprinnelig planlagt ferdig i 2019.

Oppvekstsektoren - skole

Torridal skole 1.-7. trinn skal være ferdig til 1. august 2016.

Utvidelse av Fagerholt ferdig 1. mars 2016. Utearealene skal være ferdig høsten 2016.

Justvik skole skal være ferdig i 2018.

Mosby skole utvikles til et oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Ferdig 1. januar 2021, et halvt år senere enn tidligere vedtatt.

Utvidelse av Holte skole skal være ferdig til skolestart 2019.

Nye befolkningsprognoser gjør at Kringsjå skole skal være utvidet og rehabilitert til skolestart 2021.

Helse- og sosialsektoren

Det er satt av penger til rehabilitering av Lillebølgen eller tilsvarende tiltak i 2018.

Det startes et offentlig-privat samarbeid om nytt sykehjem, pengene settes av i 2017-2019.

Rådmannen foreslår at det legges inn nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem.

Det er i tillegg lagt inn penger til modulbygg på Strømme senter i 2016 (omrokkering av arealer for helse- og sosialsektoren og oppvekstsektoren).

Kultursektoren

Ny heis på Christiansholm festning ligger inne i 2016 og Våningshuset på Roligheden gård er ferdig i 2017.

Det er lagt inn penger i 2017 til rehabilitering av Samsen kulturhus, som skal være ferdig i 2018.

Modernisering av biblioteket klar i 2017.

Kunstgressbanen på Karrus skiftes i 2019.

Idrettshall på Tveit skal være ferdig i 2016.

Teknisk sektor

Renseanlegg på Odderøya ligger inne i investeringsprogrammet i henhold til vedtatt handlingsprogram.

Rådmannen foreslår at utskiftning av Hagen bro utsettes fra 2019 til 2020. Haus bro ligger inne som forutsatt i 2016.

Kristiansand Eiendom

Det ligger inne penger til adkomster til parkeringshuset fra biblioteket og Rådhuskartalet i 2016.

Energiprosjektet ligger inne med penger i 2016 og i 2017.

Rådmannens forslag til justeringer

Forslaget til justeringer behandles på budsjettmøtet 16. desember

Partienes budsjettforslag

H, KrF, FrP, V, Pp og Sp

Ap

SV

MDG

Vedlegg og lenker

Vedlegg - forslag HP 2016-2019

Viktig bakgrunnsmateriale

Aktuelt og nyttig

Snarvei til andre sektorer

Si din mening

Budsjettforslaget ble lagt fram for bystyret onsdag 28. oktober. Du har sjansen til å si din mening om forslaget fram til 13. november. Alle innkomne svar overleveres til ordfører og varaordfører og distribueres til alle gruppelederne i de politiske partiene.

Si din mening

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 28.10.2015 17:00
Sist endret: 14.03.2016 09:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?