Store utfordringer knyttet til befolkning

Innbyggertallet i Kristiansand var pr. 1.1.2017 89 268 innbyggere og passerte 90.000 i august 2017. Innvandring har i perioden vært den viktigste faktor i befolkningsøkningen i Kristiansand.

init left menu

Befolkningsutvikling

I 2013-14 var netto innflytting særlig sterkt, for så å forta seg vesentlig frem til og med 2016. I 2016 var netto innflytting (innvandring og innenlands flytting) spesielt lavt, 331 innbyggere, og fødselsoverskuddet ble igjen den viktigste faktor i befolkningsøkningen. SSB utarbeider prognoser for befolkningssammensetningen hvert 2.år som legges til grunn for kommunens prognoser. 

Figur 4: Befolkningsutvikling 2011-2026

Figuren viser befolkningsutvikling fra 2011-2026. KIlde: SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune med noe redusert fødselsfrekvens og nettoinnflytting 600 per år.

Kommunens prognose med basisår 2016 viser at:

  • Antall barn 0-5 år forventes å gå opp med 6,7 prosent fra 2016 til 2026. Dette tilsvarer en økning på om lag 40 barn per år, men først ingen økning før 2020. SSB sin 4xM prognose viser en økning på 11,4 % frem til 2016 og 4,6 % frem til 2021. SSB antar en større netto innflytting enn kommunens prognose
  • Fra 2016 til 2021 forventes antall barn 6-15 år å øke med 6,4 % og 8,7 % frem til 2026. I følge SSB sin 4xM-prognose er tallene hhv. 7,0 % og 9,5 %. Det er SSB' s antagelse om større netto innflytting som skaper forskjellen
  • Antall personer 67 år og over forventes å øke med 13,4 % prosent frem mot 2021 og 29,1 % frem til 2026. Her er det minimale forskjeller mellom de to prognosene, ettersom det er samme dødelighetstall som ligger til grunn, og de eldre flytter vesentlig mindre enn yngre aldersgrupper.
  • I følge begge prognoser forventes Kristiansand å nå 100 000 innbyggere i 2027

Den kraftige veksten i andelen eldre i befolkningen, kombinert med relativt færre i yrkesaktiv alder er det som vil gi kommunen den største utfordringen frem mot 2030 og 2040. Dette uttrykker samfunnets aldersbæreevne.

De kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke langt raskere enn antallet i arbeid. Dette vil øke den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen og vil samtidig gi finansierings- og prioriteringsutfordringer og påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen. Etter denne modellen kan befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 fremstilles som i figuren under:

Figur 5: Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 og konsekvenser for aldersbæreevnen

Figurne viser befolkningssammensetning i Kristiansandi 2017 og 2040 og konsekvenser av aldersbæreevne. Kilde: SSB mellomalternativ, bearbeidet av Kristiansand kommune.

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 26.10.2017 09:53