Innovasjon og samarbeid

For regionen er det viktig å fremme innovasjon og utvikling både i offentlig tjenesteutvikling og eksisterende næringsliv og bidra til å skape nytt. Kristiansand har en noe yngre befolkning enn gjennomsnittet for landet. Dette er både en mulighet og en utfordring.

init left menu

Sysselsetting og utdanning

Det er viktig at regionen evner å skape nye og attraktive arbeidsplasser for den unge befolkningen for å unngå at disse flytter ut eller blir gående uten arbeid. Universitetet i Agder kan spille en viktig rolle for nyskaping sammen med kommunene, næringsliv og andre aktører i årene som kommer.

Kristiansandsregionen har et svakere utgangspunkt når det gjelder sysselsetting og utdanningsnivå enn øvrige storbyregioner. Dette gjør at regionen bør ha en sterkere satsing enn andre regioner på tiltak som stimulerer sysselsetting og at flere tar høyere utdanning.

Kompakt bymiljø og inkluderende nærmiljø

Det setter store krav til at kommunene i regionen evner å se utviklingen i et regionalt perspektiv. Både ut fra et klimaperspektiv og et næringsutviklingsperspektiv må vi bo tettere, og en økning av transportbehovet må løses med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Arealplanleggingen må vektlegge kompakt byutvikling og trygge og inkluderende nærmiljø og ta hensyn til at en stadig større andel av befolkningen blir eldre.

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00